Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.13.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 23 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 103/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
- 115/19 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne,
- 116/19 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 103/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
- 115/19 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne,
- 116/19 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023.


I. Bobrek - Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - omówiła autopoprawkę do projektu chwały Nr 103/19 (załącznik nr 3 do protokołu).

S. Lipiński - omówił autopoprawki do projektów uchwał Nr 115/19 oraz 116/19.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca J. Balicka poddała pod głosowanie omówione projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 103/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Projekt uchwały Nr 115/19 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Projekt uchwały Nr 116/19 w spr.zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 1.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/05/30 15:08:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/05/30 15:08:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/14 14:49:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/04/16 13:10:25 nowa pozycja