Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.51.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 15 LISTOPADA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 11:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Nazewnictwo ulic (ul. Forsycji, ul. Skalna).
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Komisja w wyniku głosowania :

- za 7 (jednogłośnie) przyjęła protokół z dnia 11.10.2021 roku bez uwag

- za 7 (jednogłośnie) przyjęła protokół z dnia 15.10.2021 roku bez uwag 


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic (ul. Forsycji, ul. Skalna).


Przewodniczący  Komisji  B. Baran - poinformował o wnioskach skierowanych do komisji w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadania nazwy ulicy Forsycji – komplet dokumentów stanowi załącznik nr  3  do protokołu.

Przewodniczący  Komisji  B. Baran – poinformował, iż Geodeta Miasta oraz Zespół Nazewnictwa Miejskiego zaopiniowali  pozytywnie tą propozycje. Opinia stanowi załącznik do akt sprawy.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7, wstrzym.- 1   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulica Forsycji. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy ulica „Skalna” (opcjonalnie Graniowa), zgodnie z wnioskiem właściciela działek drogowych – załącznik nr  4 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek o nadanie nazwy Skalna opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy.

B. Baran- poinformował, iż Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje negatywnie  wniosek o nadanie nazwy Skalna rekomendując nazwę Turniowa, w związku z tym właściciel działki drogowej przedstawił nowy wniosek o nadanie nazwy ulicy Turniowa -  stanowi załącznik do akt sprawy.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „Turniowa”

 

Przewodniczący  Komisji  B. Baran  - nawiązując do wniosku mieszkańców o nadanie nazwy ulica Sielankowa, Ptasia ( wniosek nie spełniał wymogów formalnych) poinformował, iż spotkał się z parlamentarzystami, przekazując prośbę o modyfikacje zapisów ustawowych umożliwiających radzie gminy nadanie nazwy ulicy bez zgody  wszystkich współwłaścicieli działki drogowej. Uzyskał aprobatę i zapewnienie, iż zostanie w tej sprawie złożona interpelacja w sejmie.

W. Wnuk-  przypomniał, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Nadal podtrzymuje sugestię, iż wnioskodawcy winni  rozważyć  wystąpienie do sądu celem ustanowienia pełnomocników  prawnych w sprawie. Zwrócili się do niego mieszkańcy tej ulicy, którzy chcą kupić nieruchomości, bez adresu jest to niemożliwe.

 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja zapoznała się z pismem w sprawie lokalizacji ławeczki dla J. Nieżychowskiego – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radny W. Dąbrowski- wnosi o zajęcie się tematem bezpieczeństwa stanu budynku komunalnych na terenie m. Szczecina, w kontekście ostatnich wypadków na terenie m. Szczecina – zawalona część Zamku Książąt Pomorskich, hali SDS. Interesuje go stan budynków komunalnych pod kątem zagrożenia budowlanego, prosi o zaproszenie na posiedzenie komisji: Nadzoru Budowlanego, ZBiLK-u, WUAiB.

Radny M. Pawlicki- uważa, iż temat  bezpieczeństwa „budowlanego” jest istotny, popiera wniosek.

Radny Ł. Tyszler- również popiera wniosek, jednakże poczekajmy na raport z przyczyn zawalenia się części SDS-u, dajmy służbom czas na  jego sformułowanie.

Radny W. Dzikowski- temat niezmiernie ważny, również dla KBPiM, zapraszając gości pamiętajmy o Dyrektor WMiRP .

Przewodniczący Komisji B. Baran- przyjął ten wniosek omówi temat z dyrektor M. Waszak, ponadto poinformował, iż zwróciła się do niego Straż Miejska o zorganizowanie spotkania z komisją oraz Zespół Nazewnictwa Miejskiego celem spotkania się z Komisją Kultury  ( proponowany termin 3.12.2021 goidz.12.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/11/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/12/01 11:37:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/12/01 11:37:19 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/11/16 09:21:07 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/11/15 11:40:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/08 13:10:29 nowa pozycja