Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.47.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektu uchwały Nr 158/21 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 158/21 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.


L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

R. Łażewska – poprosiła o doprecyzowanie: czy kwoty wymienione w uchwale są brutto czy netto.

L. Rogaś – powiedziała, że są to kwoty netto.

R. Łażewska – zapytała, ile osób dostanie nagrodę?

L. Rogaś – poinformowała, że osoby zatrudnione na ½ etatu otrzymają połowę kwoty nagrody, podobnie osoby zatrudnione na 0,5 – 0,75 etatu. Zatrudnieni na 0, 751 – 0, 999 etatu otrzymają ¾ tej kwoty a pełnoetatowy i więcej – 1002 zł netto, czyli pełna kwotę. W sumie jest to 5615 osób.

M. Żylik – zapytał, co z nauczycielami, którzy do października (data wypłaty) odejdą ze szkół?

R. Rogaś – wyjaśniła, że nie ma możliwości prawnej, by komuś, kto nie jest pracownikiem, wypłacić nagrodę. Wyraziła nadzieję, że takich osób będzie niewiele. Poinformowała też, że w przypadku nauczycieli pracujących w kilku placówkach etaty będą sumowane w celu naliczenia właściwej kwoty nagrody.

Wobec wyczerpania listy mówców, Przewodnicząca komisji podała pod głosowanie projekt uchwały Nr 158/21.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/06/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/09/06 10:47:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/09/06 10:47:11 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/06/29 10:43:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/06/25 13:22:51 nowa pozycja