Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.8.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 13 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Informacja nt. strategicznych celów Akademii Sztuki w Szczecinie. Przedstawienie sylwetek pracowników naukowych AS wnioskujących o wynajęcie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Szczecin.
4. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 7/2019; 8/2019; 9/2019; 10/2019 - WZiON
5.  Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń biurowych położonych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin - BNW.
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pogodno - Wschód".
7. Informacja nt. prac prowadzonych w budynku przy Al. Piastów 57.
8. Zapoznanie się z korespondencją.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 6 marca 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-11; przeciw-0; wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 20 lutego 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-11; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Informacja nt. strategicznych celów Akademii Sztuki w Szczecinie. Przedstawienie sylwetek pracowników naukowych AS wnioskujących o wynajęcie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Szczecin.


Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski Rektor Akademii Sztuki przedstawił sylwetki wybitnych naukowców, których pozyskał do pracy w Akademii Sztuki. Są to: Pani dr Izabela Plucińska, Pani dr Helena Zubanowic, Pan dr Jarosław Hulbój oraz Pan ds. Daniel Rycharski. Poprosił o ponowne rozpatrzenie wniosków o przydział mieszkań dla wspomnianych osób. Przypomniał, że w momencie powstawania Akademii, Miasto zobowiązało się do wsparcia uczelni, w postaci m.in. mieszkań dla pracowników uczelni. Dodał, że dzięki zatrudnieniu wybitnych artystów z Polski i z zagranicy z roku na rok zwiększa się liczba studentów aplikująca na atrakcyjne kierunki Akademii Sztuki.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski poinformował, że Komisja zauważyła tendencję wzrostową w sprawie wniosków o przyznanie mieszkań dla „osób niezbędnych dla Miasta”. Dodał, że nie ma kryteriów przydziału takich lokali, wobec czego Komisja postanowiła oprzeć się o kryterium zarobków. Wspomniał również, że w momencie przydziału mieszkania, ZBiLK występuje do potencjalnego najemcy o PIT.

Radna Grażyna Zielińska po raz kolejny poprosiła o przedstawienie katalogu i zasad przyznawania mieszkań dla tzw. niezbędnych dla Miasta.

Radny Bazyli Baran zaproponował, aby były to mieszkania rotacyjne, funkcyjne.

Radna Edyta Łongiewska – Wijas zaapelowała, aby przez braki formalne w przepisach prawnych, nie stracić wybitnych artystów w Szczecinie.

Radna Renata Łażewska zapytała czy mieszkania zostaną wygospodarowane z zasobów TBS?

Radny Witold Dąbrowski zauważył, że dla niego ważny był argument, dlaczego właśnie te osoby są szczególne dla uczelni. Dodał, że nie usłyszał odpowiedzi na to pytanie.

Grażyna Zielińska ponownie powiedziała, że muszą być jasne kryteria przydziału mieszkań. Poprosiła o przedstawienie informacji ile przekazano takich mieszkań i w jakich grupach zawodowych.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zadeklarował, że na jednym z kolejnych posiedzeń temat ten ponownie będzie omawiany. Złożył wniosek formalny:

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa RM prosi o przedstawienie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin, w tym z TBS, w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z charakterem wykonywanej pracy oraz podyktowanych interesem i rozwojem Miasta.

Ponadto prosi o przekazanie wniosków nauczycieli akademickich Akademii Sztuki w Szczecinie:

 1. Pani dr Izabeli Plucińskiej
 2. Pani dr Heleny Zubanowic
 3. Pana dr Jarosława Hulbója
 4. Pana dr Daniela Rycharskiego

celem wydania opinii przez Komisję – w przedmiocie wynajęcia lokali mieszkalnych w Szczecinie dla wymienionych pracowników Akademii Sztuki.

Ww. wniosek został przyjęty przez aklamację.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 7/2019; 8/2019; 9/2019; 10/2019 - WZiON


Wykaz nieruchomości: 7/2019 (WZiON-I.6840.81.2016.DA, UNP: 25730/WZiON/-XIII/16) - (zał. 3). Wprowadzenia dokonała Danuta Chłap Kierownik Referatu ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 8/2019 (WZiON-I.6840.43.2015.MK, UNP: 74344/WZiON/-XIV/15) - (zał. 4). Wprowadzenia dokonała Danuta Chłap zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 9/2019 (WZiON-I.6840.188.2015.MA, UNP: 75301/WZiON/-XIII/15) - (zał. 5). Wprowadzenia dokonała Danuta Chłap zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 10/2019 (WZiON-I.6840.211.2018.IŁ, UNP: 61824/WZiON/-XIV/18) - (zał. 6). Wprowadzenia dokonała Danuta Chłap zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń biurowych położonych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin - BNW.


Wprowadzenia dokonała Beata Śmiecińska Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego zgodnie ze złożonym wnioskiem (zał.7).

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.


Ad. pkt. 6.
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pogodno - Wschód".


Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski poinformował, że do Komisji wpłynął wniosek Centrum Kosmetologicznego przy ul. Waryńskiego (zał. 8). Powiedział, iż wnioskodawca zwraca się we wniosku o zmianę zapisów dla terenu elementarnego Z.P.2013.UD. Uzasadnieniu wskazuje, że obiekt jest po wielu przebudowach i rozbudowach przywrócenie go do pierwotnej kompozycji architektonicznej jest niemalże niemożliwe, a z pewnością bardzo kosztowne.

Anna Sokołowska Kierownik Zespołu Urbanistycznego Śródmieście – Zachód w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta powiedziała, że Rada Miasta uchwałą decyduje o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodała, że przed podjęciem uchwały w sprawie mpzp przedszkole tam funkcjonowało. Można przymierzyć się do zmiany planu.

Grażyna Zielińska uważa, że nie należy wprowadzać zmiany. Jeżeli jest zapisana funkcja oświatowa to należy ją zachować. Zapytała czy można na tym terenie elementarnym dodać dodatkową funkcję, dzięki czemu rozszerzyć zakres działalności. Zauważyła, że należy przyjrzeć się pozostałym wnioskom, aby usatysfakcjonować wszystkich wnioskodawców.

Wobec powyższego Komisja przez aklamację przyjęła wniosek:

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa RM prosi o przedstawienie kompleksowej informacji nt. zarejestrowanych wniosków w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Wschód” w Szczecinie.


Ad. pkt. 7.
Informacja nt. prac prowadzonych w budynku przy Al. Piastów 57.


Barbara Wrzos p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przedstawiła chronologię sprawy. Poinformowała, iż sprawa z punktu widzenia Komisji stała się bezprzedmiotowa, ponieważ najemca wykupił lokal, a sprawa trafiła do sądu. Aktualnie toczy się postępowanie, które nie zostało rozstrzygnięte (zał.9).

Andrzej Loch Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanegododał, że usługa dla wnioskodawcy w sprawie usunięcia usterek z parteru została usunięta. Jednak inni lokatorzy tej samej klatki wnoszą o usunięcie usterek, pytają kto pokryje koszty remontów mieszkań na wyższych kondygnacjach po tąpnięciu.


Ad. pkt. 8.
Zapoznanie się z korespondencją.


 • Zał.10 pismo mieszkańca w sprawie ustalenia warunków zabudowy w budynkach mieszkalnych przy ul. Swarożyca 12 front i oficyna w Szczecinie.
 • Zał. 11 odpowiedź WUiAB w sprawie ustalenia warunków zabudowy w budynkach mieszkalnych przy ul. Swarożyca 12 front i oficyna w Szczecinie.
 • Zał.12 informacja WMiRSPN w sprawie wolnych pomieszczeń gospodarczych przy ul. Srebrnej 51/2 i ul. Wrzosowej 8/2.
 • Zał.13 informacja WUiAB nt. stacji bazowych z dnia 4.3.2019 r.
 • Zał. 14 pismo SGI w sprawie budowy pawilonów handlowych na terenie Łasztowni – do wiadomości. Radny Przemysław Słowik zauważył, że PŻM w 2016 r. uchwałą otrzymała na 10 lat dzierżawę. Zapytał na jakiej podstawie został ogłoszony przetarg na ten teren. Edyta Łongiewska – Wijas zapytała czy to jest nieodwracalna decyzja, że pawilon stanie w tym miejscu. Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski powiedział, że w związku z pytaniami radnych dot. pisma Komisja sprawą zajmie się na kolejnym posiedzeniu.
 • Zał. 15 wykaz nr 1/DDG/ZBiLK/2019 w sprawie budowy ośrodka jeździeckiego.
 • Zał.16 protest mieszkańca w sprawie wykazu nr 1/DDG/ZBiLK/2019 dot. budowy ośrodka jeździeckiego.
 • Zał.17 mail z informacja dot. rezygnacji budowy ośrodka jeździeckiego dot. wykazu nr 1/DDG/ZBiLK/2019.


Ad. pkt. 9.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/05/22 08:28:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/05/22 08:28:33 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/03/13 13:04:07 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/03/06 13:20:24 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/03/06 13:17:34 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/03/05 14:38:16 nowa pozycja