Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.16.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 19 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Opiniowanie projektów uchwal na sesję Rady Miasta:
167/19 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok (w obszarze Transport i łączność oraz Gospodarka Komunalna)

185/19 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne (w obszarze Transport i łączność oraz Gospodarka Komunalna)

186/19 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 (w obszarze Transport i łączność oraz Gospodarka Komunalna)

177/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

178/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

184/19 - zaliczenia drogi łączącej ulicę Orlą z ulicą Rysia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin

4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.


Komisja w wyniku głosowania: za- 6, wstrzym. 2 przyjęła protokół z dnia  22  maja br. bez uwag oraz  w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłosnie) przyjęła protokół z dnia  5.06. br. bez uwag. 


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwal na sesję Rady Miasta:
167/19 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok (w obszarze Transport i łączność oraz Gospodarka Komunalna)

185/19 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne (w obszarze Transport i łączność oraz Gospodarka Komunalna)

186/19 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 (w obszarze Transport i łączność oraz Gospodarka Komunalna)

177/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

178/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

184/19 - zaliczenia drogi łączącej ulicę Orlą z ulicą Rysia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin


projekt uchwały nr   167/19  w sprawie  zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,

G. Krefta - Marciniak ZDiTM  – omówiła  propozycje zmian w budżecie w zakresie dochodów bieżących;  zmiana zwyżkowa z tyt. opłaty za bilety. 

K. Miller Dyrektor ZDiTM – omówił  wydatki majątkowe  ZDiTM.

Radny Ł. Kadłubowski -  zapytał o ulicę  Pszczelną (chodnik i oświetlenie) .

K. Miller-  musi przeanalizować zaplanowane kwoty;   zobaczy czy są środki i odpowie radnemu.

Radny W. Dąbrowski-  zapytał o remont ul. Ruskiej, Orawskiej?

K. Miller-  musi przeanalizować zaplanowane kwoty;   zobaczy czy są środki i odpowie radnemu.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  komisja wizytowała kąpielisko Arkonka, podczas rozmów z przedstawicielami ZUK wskazywali oni na pilne doinwestowane kąpieliska min. na skate park. Czy w zwiazku z tym w zapisach budżetowych ” kultura fizyczna i sport  100 tys. zł„ są zawarte te postulaty?

J. Kujath ZUK-   100 tys. zl. jest przeznaczone na dokumentację modernizacji kąpieliska Arkonka; które działa już od 5 lat i są zobligowani do naprawy usterek.

M. Przepiera Zastępca Prezydenta - wniosek na modernizację skate parku jest w trakcie analizy, radnemu W. Dąbrowskiemu odpowiedział, iż  jest planowany remont ul. Legnickiej – są w trakcie przetargu, po otwarciu zorientują się czy nie można zwiększyć zakresu robót.

M. Twardowska WIM – omówiła zmiany w budżecie w jej dziale.

Radny Ł. Kadłubowski- poruszył problem ul. Astronomicznej w odniesieniu do wniosków mieszkańców ( przypomniał, iż są na tym terenie systematyczne  zalewania), czy remont ul. Rafy Koralowej zniweluje ten problem ?

M. Twardowska WIM- jest to im znany problem,  deszczówka zasila prywatny staw, mieszkańcy winni się odciąć.

Radny J. Posłuszny- zgadza się, iż jest to staw prywatny, ale jest podłączony drenaż, wątpi aby osoba prywatna uregulowała te sprawy; jak coś projektujemy w tej okolicy to załatwmy ten problem, potem przez kilka lat nie będzie żadnej możliwości nie jest to wielki koszt.  Zbierzmy nadwyżkę ze stawu, jest to kwestia 6 metrów  rury.

M. Przepiera- jest to kolejny zakres rzeczowy, przymierzamy się  do zadania na rok 2020. Mieszkańcom  zaproponowano rozwiązane: otrzymają wykonany projekt  mieli wykonać  resztę,  nie skorzystali.

Radny J. Posłuszny- nie ma pretensji do zakresu ogłoszonego przetargu, ale dodatkowo trzeba dołożyć zaledwie  3 m rury.  Prosi o  ponowną analizę.

M. Twardowska WIM-  nie jest to takie proste, możemy zatrzymać zadanie,  w przypadku zwiększenia prac musi  być pozwolenie  wodno –prawne, na które czekamy 3 miesiące.  Na spotkaniu z projektantem poruszy ten problem. 

D. Kazanecka Zastępca Dyrektora WZP-  omówiła proponowane zmiany w budżecie jej działu.  

M. Waszak WZMiRSPN   Dyrektor -  omówiła proponowane zmiany w budżecie jej działu.

J. Kujat ZUK  omówił proponowane zmiany w budżecie ZUK-u..

Radny M. Ussarz-   poprosił o wgląd od projektu schroniska dla bezdomnych zwierząt.

M. Przepiera-  Prezydent nadal podtrzymuje chęć  budowy schroniska,  jednak ceny przetargowe okazały się wyższe niż zaplanowane środki i muszą zmienić zakres prac.   Projekt  jest dostępny na BIP-ie.

Komisja w wyniku głosowania: za – 5 , wstrzym.- 3 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały nr   185/19 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne,

Komisja w wyniku głosowania: za – 5 , wstrzym.- 3 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Projekt uchwały 186/19 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023,

Komisja w wyniku głosowania: za – 5 , wstrzym.- 3 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Projekt uchwały nr  177/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,

 Komisja w wyniku głosowania: za– 8 (jednogłośnie)  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Projekt uchwały  nr  184/19 - zaliczenia drogi łączącej ulicę Orlą z ulicą Rysia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,

M. Przepiera- omówił  projekt  uchwały

Komisja w wyniku głosowania: za –8 (jednogłośnie)  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Projekt uchwały nr  178/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Z uwagi na  brak quorum nie został zaopiniowany.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła również do wiadomości  pisma:

  • WUiAB nt. informacji stacji bazowych ( pismo z dnia 3.06.2019 i pismo z dnia 17.06.2019 ) - załącznik nr 3 i  4  do protokołu.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– poruszyła problem braku  klimatyzacji w autobusach.

M. Przepiera- jeżeli jest zainstalowana klimatyzacja w autobusie a nie jest  włączona - to sytuacja jest niedopuszczalna,  ZDiTM winien  karać spółkę autobusową, co innego jak nie ma klimatyzacji. To zadanie dla miasta.

K. Miller- nakładamy cały czas kary na spólki, temat jest znany i monitorowany.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/08/28 10:27:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/08/28 10:27:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/21 08:40:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/10 09:53:24 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/10 09:41:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/10 09:37:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/10 09:32:41 nowa pozycja