Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.14.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 15 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Łażewska - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17.04.2019 przyjęto w głosowaniu: za-7, 0 –przeciw, 1 wstrzym.


Ad. pkt. 3.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.


L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty - przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu („Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2010”).


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


R. Łażewska – poinformowała, że na sali są rodzice, którzy wnioskują o utworzenie dodatkowych oddziałów: kl. 7, dwujęzycznej w SP2 i kl. 4 w SP8. Sprawa była już omawiana na ostatnim posiedzeniu, na prośbę rodziców Komisja wróci do niej raz jeszcze.

Szkoła Podstawowa Nr 2

D. Korczyńska – powiedziała, że nie jest prawdą, że tylko dwoje dzieci zgłosiło się do nauki w języku włoskim. Preferencja nie oznacza wyboru zero-jedynkowego. Dzieci wskazały oba wybory. Na egzamin przyszło 18 osób. Być może pozostałe wskazały jako drugą preferencję szkołę na ul. Rydla. Być może był to dla nich plan awaryjny. W tej chwili jest taka sytuacja, że 18 dzieci zdało na wysokim poziomie egzamin predyspozycji językowych. Podjęły się ciężkiej pracy i zdały egzamin, po którym dowiedziały się, że klasa nie zostanie utworzona. Trzeba też zadać pytanie, gdzie pójdą dzieci aktualnej klasy 7., które są zagrożone niezdaniem w tej szkole do klasy 8. Co stanie się z nauczycielami, dla których nie będzie jednego oddziału? Ta sytuacja sprawia, że szkoła jest zagrożona. Nauczyciele, którym zaproponuje się ułamek pensum, poszukają prawdopodobnie innej placówki. P. Korczyńska podkreśliła, że warunek o przyjęciu minimum 28 dzieci nie znalazł się w żadnym przepisie. Powiedziała też, że rodzice rozumieją, iż 18 dzieci może być liczbą niewystarczającą do utworzenia oddziału. Dlatego apelują o to, by tematu nie zamykać i uruchomić nabór uzupełniający, który będzie trwał do końca wakacji tak, by umożliwić dzieciom aplikowanie do tej szkoły.

L. Rogaś – przypomniała, że na poprzedniej komisji przedstawiła swoje argumenty w tej sprawie. Liczbę zgłoszonych kandydatów można liczyć na podstawie pierwszej preferencji i tak liczymy zazwyczaj. Można też liczyć wg. preferencji, czyli czy ktokolwiek wybrał tą szkołę, i takich wyborów było ponad 40. Po wypisaniu wszystkich nazwisk okazało się, że tych osób było 30. Na tej podstawie przeprowadzono egzamin, ponieważ 30 kandydatów rokuje, że klasa powstanie. Na ten egzamin zgłosiło się 18 dzieci, dla których była to szkoła pierwszego wyboru. Także potencjalni kandydaci, którzy w 2. lub 3. preferencji wybrali SP2 powinni właśnie tu zgłosić się na egzamin. Jasnym jest, że pozostali już na tym etapie zrezygnowali. P. dyrektor wyjaśniła także kwestię dwójki dzieci aplikujących do grupy włoskiej: jeśli miejsc jest więcej jak kandydatów, liczy się pierwszy wybór. Jeśli jest ich do klasy po prostu za mało, nie ma argumentu dla dziecka które wybrało j. angielski, by przeniosło się do klasy z j. włoskim.  Dlatego p. dyrektor posługuje się określeniem: „2 dzieci, które świadomie wybrały j. włoski”.

D. Korczyńska – podkreśliła, że nikt ich nie zapytał, czy zgodziliby się zmienić preferencję. W tym jest problem: te dzieci i tak będą się uczyły j. włoskiego.

U. Pańka – zapytała, czy 14 rodziców jest gotowych wskazać j. włoski jako preferencyjny?

D. Korczyńska – powiedziała, że nie ma takiej wiedzy.

L. Rogaś – powiedziała, że w systemie była klasa 28 osobowa jako limit miejsc. Trzeba było taki ustalić, co może się potem zmienić. Inną sprawą jest, że jest to 14+14 i tak było podane w systemie. Dla dziecka liczy się jego wymarzona klasa. Mamy dwóch zdecydowanych kandydatów do części włoskiej. Może się zdarzyć taka sytuacja, że uczeń nie potwierdza chęci nauki, bądź rezygnuje z niej na wstępnym etapie. Przeniesienie z części angielskiej „na siłę” do części włoskiej byłoby przymuszeniem. W połowie pierwszej klasy ruch uczniów jest duży. Na wszelki wypadek (mogą się zdarzyć rezygnacje), by ta klasa się utrzymała, nabór powinien być odpowiednio duży.  P. dyrektor zapytała, co zrobić z tą klasą, jeśli te dzieci zrezygnują? Powiedziała, że faktycznie w ubiegłym roku nabór wydłużono do końca sierpnia. Powodem było 13 + 13 osób na etapie kwalifikacji. I na koniec września nie uległo to zmianie. Przy 26 osobach na 100% wiadomo było, że ta klasa powstanie.  Natomiast w omawianym dziś przypadku, przy liczbie 19 uczniów (17 + 2), takiej gwarancji nie ma. Procedura uzupełniająca oznacza zamknięcie właściwej procedury naboru, zatwierdzenie klasy i uruchomienie rekrutacji uzupełniającej. Zatwierdzenie, że 19 osób będzie tworzyło klasę ( a z tendencji wynika, że nie ma dużego zainteresowania) oznacza, że klasy nie da się uzupełnić. Oznaczało by to, że ta klasa musi istnieć, a to jest niemożliwe. Zainteresowanie dwujęzycznością spada po wprowadzeniu reformy. To, co nieźle się sprawdzało teraz niestety przestaje działać.  W pierwszym roku utworzenia tej klasy było 1,6 kandydata na jedno miejsce. W kolejnym roku 0,93 (2018 rok). W kolejnym – 0,6.P. dyrektor nie chce oszukiwać dzieci dając im nadzieję.

D. Korczyńska – powiedziała, ze informacja o utworzeniu tej klasy nie była rozpowszechniana. Gdyby tak się stało, aplikujących do niej byłoby znacznie więcej.

L. Rogaś – powiedziała, że informacja była umieszczona na stronie naboru, na Portalu Edukacyjnym, na portalu społecznościowym Facebook oraz przesłana do wszystkich dyrektorów i rozpowszechniona w formie komunikatu prasowego. Dokładnie tak samo informowano w latach poprzednich. Nic się w tej mierze nie zmieniło.

B. Baran – przypomniał, że LO 13 utworzyło klasę eksperymentalną. Czy dzieci innych szkół mają szansę się tam dostać do liceum?

L. Rogaś – powiedziała, że musi być tam przeprowadzony nabór równy dla wszystkich. Dziś jednak mówimy o 7 klasie a nie o liceum.

P. Bartnik – powiedział, że klasy 7. i 8. dwujęzyczne to pomysł dla rodziców, którzy chcą szukać lepszej szkoły dla swoich dzieci. Jesteśmy niewolnikami systemu, który sami stworzyliśmy. Jest on b. przejrzysty i bardzo pomaga, ale w sytuacjach jednostkowych nie zawsze się sprawdza. W tej szkole jest inny problem: ilość dzieci w szkole i tworzone tam perspektywy są nienajlepsze.  Musimy mieć jakiś pomysł na tą szkołę. Radny rozumie wszystkie argumenty p. dyrektor. Jesteśmy w sytuacji, w której nigdy nie byliśmy: uczeń, który zdał egzamin, miał do tej pory pewność, że zostanie przyjęty do szkoły. Państwa dzieci zdały egzamin. Nagle się okazuje, że niestety klasa nie zostanie utworzona. Trzeba na pewno się z Państwem spotkać i coś wymyśleć.  Może dyr. Rogaś ma rację. Może mają rację rodzice. Nie wiemy, ile ostatecznie dzieci chciałoby podjąć naukę w tej klasie.

U. Pańka – zapytała, czy mamy czas w tej sprawie do końca maja (ze względu na arkusze organizacyjne)? Czy nabór może być wydłużony do końca sierpnia? Czy jeśli teraz rodzice oświadczą, że zgadzają się na naukę w klasie z j. włoskim i do końca maja przyprowadzą innych rodziców zainteresowanych tym językiem, to czy pozwoli to na utworzenie klasy?

L. Rogaś – oświadczyła, że takiej decyzji nie podejmie. Nie zaryzykuje w arkuszu. Takiej klasy nie można już potem wyprowadzić. 

I. Stolarz-Sobolewska – poinformowała, że jedno z jej dzieci dziecko chodzi do k. 7 na ul. Romera, do grupy włoskiej. Skończyło SP48 i musiało ją opuścić wybierając klasę dwujęzyczną. Podkreśliła, że nauka jest b. trudna, zakres materiału do opanowania ogromny. Ten wybór to świadome i przemyślane podejście rodziców i dzieci. Zapewniła, że mając możliwość wyboru zdecydują się na grupę włoską. Zapytała też, do jakiej szkoły mają przejść dzieci, które nie zdadzą teraz do klasy 8?

L. Rogaś – przypomniała, że w ub. roku z pierwszej preferencji kandydatów było 13 + 13. Do klasy z językiem włoskim zaplanowanych było 14 miejsc oraz do klasy z językiem angielskim 14 miejsc (razem 28 miejsc). W związku z powyższym w ubiegłym roku mogła powstać  klasa, która liczyła 26 uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 8

I. Stolarz-Sobolewska – powiedziała, że jest także mamą ucznia, który stara się o przyjęcie do kl. 4 w SP8. Jej zdaniem trzeba ograniczyć rejon tej szkoły. To gestia Urzędu Miasta. W grudniu dyrektor SP8 pisał w tej sprawie do Urzędu Miasta. W bieżącym roku powstało tam aż 5 klas pierwszych. Z tego powodu nie może powstać klasa 4., bo spowoduje to przeładowanie szkoły i późne kończenie pracy. P. I. Stolarz-Sobolewska wie, że dotyczy to kilku dni i niewielu klas. Woli, by jej dziecko chodziło tu i kończyło zajęcia o godz. 16.45, niż by 1,5 godziny dojeżdżało do szkoły.

L. Rogaś – powiedziała, że w tej sprawie rozmowy trwają b. długo. Przypomniała dotychczasową historię i korespondencję wymienioną z dyrektorem szkoły oraz z rodzicami. Podkreśliła, że musi myśleć o wszystkich dzieciach. Ogranicza ją też prawo. Na różnych spotkaniach padały różne dane dot. ilości sal lekcyjnych. Jej zdaniem 3 utworzone w ubiegłym roku klasy czwarte zablokowały tą szkołę. W bieżącym roku szkolnym pierwszą klasę trzeba utworzyć, bo są to wyłącznie dzieci z rejonu. One są przyjęte na podstawie zgłoszenia. Jest to 5 klas. Ważną kwestią jest też „zerówka” – tam również Prezydent musi wskazać szkołę, więc nie ma wyjścia – musi zostać utworzona druga klasa „zero”. Problem polega nie na przyszłym roku ale na momencie, gdy szkoła będzie wypełniona. Na perspektywie roku 2021/22. W tej sytuacji czwarta klasa wydłuży naukę wszystkich dzieci w szkole do godz. 18.40.  Dyrektor oświadczyła, że takiej decyzji nie podejmie.

U. Pańka – powiedziała, że to, że nie podjęto decyzji o zmianie rejonizacji, jest wielkim błędem. Przynajmniej jedna klasa na poziomie powinna być. Radna poprosiła o rozmowę, o to, by dyr. Rogaś spróbowała poprosić rodziców dzieci z pierwszej klasy, by przenieśli dzieci do szkoły przy ulicy Chobolańskiej. Radna prosi o to nie tylko z uwagi na dzieci, ale i na nauczycieli, którzy za kilka lat oddając klasę 8, nie będą mieli jednego rocznika.

L. Rogaś – powiedziała, że nie ma takiej szansy. Wyjątkowo w tym roku wszystkie dzieci z rejonu zostały zapisane do SP8. Ta szkoła cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

U. Pańka – powiedziała, że to jest trochę nasza wina tj. radnych, że tego nie przewidziano. Tam się buduje budynek na budynku. Wiedzieliśmy, że tam jest b. dużo dzieci.  Radna poprosiła, by te 25 dzieci znalazły dla siebie miejsce w tej szkole. Zaapelowała o jeszcze jedno spotkanie w tej sprawie.

L. Rogaś – przypomniała trudną decyzje o dzieciach w SP48.  „Wówczas przyszli do nas pozostali rodzicie, którzy powiedzieli, że nie zgadzają się na całkowite pominięcie ich interesu. Za chwilę będziemy mieli podobną sytuację. Ja mam obowiązek myśleć o całej szkole”. Dyrektor zgodziła się, że ten rejon trzeba zmienić. Jednak nie jesteśmy w stanie zrobić tego w tym roku. Procedura jest b. długa. Nawiązując do propozycji spotkania przypomniała, że było ich bardzo wiele. Z dyrektorami, rodzicami, radnymi itp. Na każdym spotkaniu otrzymywała inne dane. Nawet ilość dzieci była tu zmienna.

E. Serafin – Kozłowska – powiedziała, że według jej informacji jest tylko jedna „zerówka” w SP8. Oznacza to, że jest tam miejsce na klasę czwartą.

L. Rogaś – powiedziała, że w arkuszu organizacyjnym może być jedna „zerówka”. Arkusz był robiony w marcu.

E. Serafin – Kozłowska – powiedziała, że robiła symulację we wszystkich wersjach. Z każdej z nich wynika, że ta klasa 4 nic nie zmieni. Zapytała też, co będzie z dziećmi z aktualnej klasy 4, które są zagrożone nie zdaniem? Znowu zostaną przeniesione do szkoły na ul. Chobolańskiej? Powiedziała, że jej zdaniem dyr. Rogaś wyraża złą wolę i po prostu nie chce tej klasy utworzyć. Prosi, by jeszcze raz pochylić się nad tym tematem i zapytać dyrektora szkoły o możliwości lokalowe budynku..

L. Rogaś – powiedziała, że w ubiegłym roku zaufała dyrektorowi i teraz to zaufanie straciła.  

P. Bartnik – zaproponował zorganizowanie spotkania z udziałem jego, radnej U. Panki, dyrektorem szkoły i dyr. Rogaś. W takim składzie będzie łatwiej rozmawiać dalej.

L. Rogaś – powiedziała, że takie spotkanie już było, z inicjatywy radnej D. Jackowski. I było to kolejne już spotkanie w tej sprawie. „Proszę mnie zrozumieć. Ta decyzja na końcu musi być moja, a ja nie jestem do niej przekonana. Za 2-3 lata, jeżeli rodzice będą mieli pretensje, że dzieci uczą się tak długo, to odpowiedzialność będzie moja”.

U. Pańka – powiedziała, że trzeba pomóc rodzicom. Zwłaszcza teraz, kiedy dyrektor się pomylił. Radna jest przekonana, że ta klasa musi powstać.

L. Rogaś – powiedziała, że nie ma takiej możliwości.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Renata Łażewska
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/05/30 14:34:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/05/30 14:34:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/09 12:35:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/09 12:26:04 nowa pozycja