Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.6.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 20 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Dominika Jackowski - Wiceprzewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
39/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Huculskiej 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/1 o pow. 0,0314 ha, obr. 3040,
40/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC,
41/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
42/19 - ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
44/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Koszarowa),
45/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Pokładowa),
50/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle – boisko” w Szczecinie,
52/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Wiceprzewodnicząca Komisji Dominika Jackowski zaproponowała, żeby projekt uchwały nr 50/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle – boisko” w Szczecinie został omówiony na początku punktu 3.

Komisja w wyniku głosowania: za-10; przeciw-0; wstrzym.-0 przyjęła zmianę.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 13 stycznia 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-10; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


50/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle – boisko” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Anna Porożyńska – Dołgoszyja Kierownik Zespołu Urbanistycznego Prawobrzeże w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 50/19.

39/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Huculskiej 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/1 o pow. 0,0314 ha, obr. 3040,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 39/19.

40/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Dominika Jackowski zapytała dlaczego w tytule projektu uchwały nie określa się rodzaju przetargu – czy ma być to ograniczony, nieograniczony, pisemny.

Maria Latkowska odpowiedziała, że wybór trybu sprzedaży należy do kompetencji Prezydenta. Dodała, że Miasto zabezpiecza się na wypadek próby skupu większej ilości działek. Zabezpieczeniem w tym momencie będzie wystawienie przetargu pisemnego.

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 40/19.

41/19 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Dodatkowo powiedziała, że jeden z trzech właścicieli działki wycofał się z zakupu.

Radny Witold Dąbrowski zapytał dlaczego w tym przypadku zastosowano bonifikatę sprzedaży w wysokości 95%, a nie jak w innych sytuacjach 60 czy 40%.

Maria Latkowska odpowiedziała, że Miasto traktuje tę sprawę wyjątkowo, gdyż jest to błąd z przeszłości. W interesie Gminy jest by zbyć ten grunt, jednak za zbyt wysoką cenę nie będzie zainteresowania nabyciem.

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 41/19.

42/19 - ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 42/19.

44/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Koszarowa),

Wprowadzenia dokonał Paweł Sikorski Prezes TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 44/19.

45/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Pokładowa),

Wprowadzenia dokonał Paweł Sikorski Prezes TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Grażyna Zielińska zapytała czy źródło finansowania obejmuje partycypacje osób fizycznych.

Paweł Sikorski odpowiedział, że pomimo dużego wzrostu cen wykonawstwa budowlanego w 2018 r. ograniczono partycypację do 22%.

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 45/19.

52/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie.

Wprowadzenia dokonała Angelika Szerniewicz – Kwas Kierownik Zespołu Planu Portu w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Edyta Łongiewska – Wijas poprosiła przedstawienie informacji dotyczących parkingów w rejonie Starego Miasta.

Angelika Szerniewicz – Kwas odpowiedziała, że jest to zapisane wprost w Studium, iż najlepszym obszarem nie generowania uciążliwości jest cień Trasy Zamkowej. Zaplanowano w tym miejscu trzy kondygnacje parkingowe.

Dominika Jackowski zapytała ile jest przewidzianych miejsc parkingowych dla ul. Panieńskiej 10.

Angelika Szerniewicz – Kwas odpowiedziała, że możliwe jest stworzenie 25 miejsc parkingowych. Dodała, że na Starym Mieście analizowana jest ilość miejsc parkingowych, wówczas tyle zostaje wpisane jako minimum.

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 52/19


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Dominika Jackowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/03/13 13:04:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/03/13 13:04:20 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/02/28 12:07:31 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/02/13 15:07:34 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/02/11 09:46:32 nowa pozycja