Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.20.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 246/19 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych,
- Nr 256/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok (Sfera: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego).
4. Dom Kultury Krzemień.
5. Sprawy różne i wolne wnioski (m.in.: stanowisko w sprawie pracowni artystycznych, stanowisko w spr. zwiększenia dotacji dla Trafostacji Sztuki, wniosek Szczecińskiego Towarzystwa Kultury w spr. upamiętnienia rocznicy polskiego Szczecina).


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 26.08.19 przyjęto w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 2.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 246/19 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych,
- Nr 256/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok (Sfera: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego).


Projekt uchwały Nr 246/19 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych

M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 246/19.

Projekt uchwały Nr 256/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok 

M. Dąbrowska – Mastalerz – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich – omówiła zadanie „Willa Lentza, Etap II – Modernizacja obiektu”. Poinformowała, że kwota 710 000 zł zostaje Przesunięta na kolejny rok. Zadanie dotyczy zakupu wyposażenia. Fizyczne oddanie budynku nadal, bez zmian, jest zaplanowana na 31.11. 2019 roku. Inwestycja nie jest zagrożona.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o oddanie budynku do użytkowania.

M. Dąbrowska - Mastalerz – powiedziała, że nastąpi to nie wcześniej jak na wiosnę przyszłego roku. Nie jest to data wiążąca.

E. Łongiewska - Wijas – zauważyła, że meble są projektowane pod zaplanowaną funkcję. Zapytała, czy już coś na ten temat wiadomo?

M. Dąbrowska – Mastalerz – przypomniała, że Wydział Inwestycji Miejskich miał za zadanie zabezpieczyć budynek. Przetarg na wyposażenie obejmuje także wykonanie mebli na zamówienie. Zdecydowana większość z nich będzie gotowa w 1 kwartale przyszłego roku, jednak pojedyncze egzemplarze mogą być wykonane nawet za rok. Projekt mebli wykonany był przez projektanta z myślą o pierwotnej funkcji Willi.

A. Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury – omówiła zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień. Poinformowała, że instytucja powstanie od 1 listopada 2019 roku. Uchwała w tej sprawie jest w analizie u Prezydenta.  Poinformowała także, że w wydatkach majątkowych znajduje się kwota 500 tys. zł na dodatkowe wyposażenie „Krzemienia” w roku 2020.

U. Pańka – przypomniała, że CAL Podjuchy miał być obsługiwany przez zewnętrzny podmiot. Zapytała, co się zmieniło?

A. Stankiewicz – wyjaśniła, że zmienia się formuła organizacyjna: będzie to instytucja kultury. Planowane zadania nie ulegają zmianie.

U. Pańka – powiedziała, że uchwała powołuje instytucję. Zapytała, czy będzie konkurs na dyrektora tej instytucji?

A. Stankiewicz – powiedziała, że kwestia dyrektora pozostaje w gestii Prezydenta Miasta.

J. Balicka – powiedziała, że cieszy się z tego, że CAL pozostanie instytucją kultury. Przy planowaniu było b. dużo pytach o to, kto będzie tym zarządzał. Radna uważa, że instytucja kultury pozwoli na transparentną wiedzę, jak to będzie funkcjonowało.

E. Łongiewska - Wijas – zauważyła, że 95 tys. zł na nowe zadanie zabieramy z mecenatu, na którym Rada Miasta uchwaliła 2 mln zł. Zapytała, z jakiej części będą te środki?

A. Stankiewicz – powiedziała, że w tej chwili nie ma żadnych wniosków na stole, które byłyby nierozpatrzone, byłyby oczekiwaniem podmiotu zewnętrznego na finansowanie. Nikomu nie zabieramy tych środków.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy w przyszłym roku kwota na mecenat będzie także uszczuplona?

A. Stankiewicz – zapewniła, że pozostanie bez zmian na poziomie 2 mln zł. Taki wniosek Wydział złożył do budżetu. Te 95 tys. zł zabezpieczy uruchomienie i funkcjonowanie instytucji przez 2 miesiące tego roku. Na przyszły rok wstępnie zaplanowano na ten cel 770 tys. zł, przy czym nie znane są wszystkie kwoty związane z działaniem Domu Kultury w 2020 roku.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 256/19 w sferze: „kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

 


Ad. pkt. 4.
Dom Kultury Krzemień.


M. Szyszko – radny Rady Miasta, Przewodniczący Rady Osiedla Podjuchy – przypomniał historię inwestycji. Pochwalił współpracę z Wydziałem Kultury i TBS -Prawobrzeże oraz pracownią projektową, która wykonała projekt budynku i nadzorowała jego wykonanie.

P. Sikorski -  Prezes TBS Prawobrzeże – przedstawił i omówił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

A. Stankiewicz – poinformowała, że będą dwie uchwały w spr. powołania instytucji: o utworzeniu Domu Kultury „Krzemień” oraz w spr. nadania mu statutu. Omówiła projekt Statutu Domu Kultury (załącznik nr 4 do protokołu). Podkreśliła, że aktywność mieszkańców na tym terenie od wielu lat jest znana. Budowa tego obiektu jest zwieńczeniem tej aktywności obywatelskiej. Oddanie tego budynku umożliwi im „bycie u siebie”. Budynek uwzględnia wiele aspektów społeczności lokalnej. Wydaje się, że powinniśmy tez patrzeć na ten aspekt z punktu widzenia gotowych propozycji, które mieszkańcy już mają. Ta aktywności powinna być przeniesiona do Domu Kultury, który nie powinien być jednostką zamkniętą, ale i wychodzić na zewnątrz.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czemu w statucie nie ma partycypacyjnego sposobu zarządzania, budowy społeczeństwa obywatelskiego, integracji społecznej itp?

A. Stankiewicz – wyjaśniła, że to nie Wydział kultury tworzy program, tylko osoba która pomysł na ten dom kultury przedstawi. Z reguły statutu są zachowawcze, ale i uniwersalne. Statut jest w tej chwii u Prezydenta, można oczywiście pracować znad wprowadzeniem ewentualnych zmian.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że chciałaby, aby ten statut był uwspółcześniony. Zaproponowała wzorowanie się na zapisach z innych domów kultury. Zapisy bardziej przystające do wyzwań współczesności znalazła w statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie.  Zauważyła, że najpierw Miasto najpierw pracowało nad powstaniem Centrum Aktywności Lokalnej, natomiast zrealizowana koncepcja architektoniczna, to ewidentnie infrastruktura pod dom kultury. Zadała pytanie dlaczego statut nie wnosi nic z aktywności lokalnej. Współczesne domy kultury „wciągają” w tworzenie programu społeczność, a często w wypowiedziach podkreślano obecny w Podjuchach „żywioł społeczny”. Możliwości wykorzystania go muszą być w statucie oddane. Radnej brakuje w przedstawionym projekcie statutu zapisów o działaniach na rzecz integracji społeczności lokalnej, działaniu poprzez dialog środowiskowy i kulturowy, integrowanie  środowisk i ośrodków życia kulturalnego, tworzenia warunków rozwoju do rozwoju indywidualnej działalności kulturalnej, artystycznej i hobbystycznej kształtowaniu nawyków mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Jej zdaniem warto ten statut ku temu otworzyć. To da też pewien sygnał osobom, które będą się ubiegać o stanowiska dyrektora, na temat oczekiwań Miasta, co do preferowanych kierunków programowych.

A. Stankiewicz – powiedziała, że jej zdaniem proponowane zapisy są na tyle elastyczne, że wszystkie te działania można tam realizować. Tak się dzieje w naszych wszystkich domach kultury.

E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała wprowadzenie następujących zmian do projektu statutu:

- w par. 5, pkt. 1 ppkt. 6 wpisać „ (…) nawiązujących do historii Szczecina ze szczególnym uwzględnieniem Prawobrzeża”,

- mienie Domu Kultury służy wyłącznie do realizacji zadań statutowych,

- ze względu na rozległość dzielnicy warto też stworzyć dyrektorowi możliwość utworzenia filii,

- zespół konsultacyjny zamienić na radę programową, by stało się oczywiste, że w jej skład wchodzą osoby z zewnątrz. W skład zespołu konsultacyjnego, utworzonego zwykle na potrzeby konkretnego zadania, dyrektor dobiera specjalistów z grona pracowników zatrudnionych w instytucji. Tak od zawsze funkcjonuje to w instytucjach kultury. Ze specjalistów zewnętrznych tworzy się natomiast Radę Programową. Przewodnicząca zapytała także o regulamin organizacyjny.

A. Stankiewicz – powiedziała, że obecne orzecznictwo dot. pisania statutów jest różnorodne. Staramy się nie powtarzać zapisów z ustawy.

E. Łongiewska – Wijas – poprosiła, by to uszczegółowić i wprowadzić zapis, że organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny, nadany przez Prezydenta, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. Radna przypomniała też, że na Prawobrzeżu mieszka b. dużo Ukraińców. Warto pamiętać o wpisaniu do statutu edukacji międzykulturowej, która będzie promowała szacunek do różnic kulturowych.  Zapytała też o sposób wykorzystania sali i czy nie będzie ona za duża?

J. Balicka – przypomniała, że sala może być wynajmowana. Instytucja będzie miała z tego tytułu dodatkowe środki. Podobne rozwiązanie zaplanowano w bibliotece na Os. Majowym.

M. Szyszko – przypomniał, że Dyrektor MOK Dąbie mówił, że na Prawobrzeżu brakuje sali na ok. 400 odbiorców. Także Dyrektor J. Janiak mówił, że brakuje takiej sali w Szczecinie. Sala na 200 osób jest niewielka. Zaplanowana np. na konkurs poetycki lokalnego przedszkola (to ok. 100 przedszkolaków z najbliższą rodziną). Mieszkańcy chcieliby też od czasu do czasu gościć tam np. dobry kabaret czy inne wydarzenie.

B. Baran – uznał, że to człowiek, który to prowadzi, będzie odpowiadał za to, co tam będzie realizowane. Najlepszym przykładem jest tu Trafostacja Sztuki.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski (m.in.: stanowisko w sprawie pracowni artystycznych, stanowisko w spr. zwiększenia dotacji dla Trafostacji Sztuki, wniosek Szczecińskiego Towarzystwa Kultury w spr. upamiętnienia rocznicy polskiego Szczecina).


1. Stanowisko w spr. pracowni artystycznych (załącznik nr 5 do protokołu)

J. Balicka – powiedziała, że przesłała swoją opinię w uwagach kierowanych do Przewodniczącej Komisji (załącznik Nr 6 do protokołu). Jej zdaniem propozycje zapisów są zbyt horyzontalne. W jednym z komentarzy radna prosiła o opinię Prezydenta Wacinkiewicza (w kwestii dot. rewitalizacji al. Wojska Polskiego). Niestety na te pytania nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Propozycja stanowiska (przygotowanego przez Przewodniczącą Komisji Kultury) jest jej zdaniem tendencyjna i spowoduje rozłam wśród artystów. Radna podejrzewa, że Przewodnicząca Komisji chce wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu pracowni: zabrać je obecnym artystom i zmienić aktualny układ funkcjonowania. Przypomniała też, że punktem wyjścia do dyskusji będzie uchwała w spr. zasad gospodarowania zasobem lokalowym gminy.

E. Łongiewska –Wijas – wyjaśniła, że jej  propozycja była intencjonalna, ale intencje te różnią się od tych, które przypisuje jej radna J. Balicka. Uwzględnia też prośbę radnego M. Szyszki, że dyskusja nad stanowiskiem miała mieć miejsce na komisji. „Oczywiście, że stanowisko niesie ze sobą pewne implikacje. Zgodziliśmy się z tym na posiedzeniu komisji poświęconym temu tematowi. Powinniśmy być tu konsekwentni.  Rozmawiałam z Prezydent A. Szotkowską, która powiedziała, że w projekcie uchwały dot. zasad wynajmu lokali komunalnych zapis o pracowniach artystycznych  będzie b. ogólny, tj. taki jaki obowiązywał dotychczas. To Wydział Kultury będzie przygotowywał szczegółowe zasady przyznawania pracowni. W rozmowie z Prezydentem D. Wacinkiewiczem otrzymałam podziękowania za konstruktywną rolę komisji”. Przewodnicząca poprosiła o dyskusję i przyjęcie stanowiska.

J. Balicka – poprosiła, by ustalenia z rozmów z prezydent Szotkowską oraz Prezydentem Wacinkiewiczem przekazane zostały na piśmie. Radna nie jest pewna, czy te informacje, przekazane przez Przewodniczącą Komisji Kultury, są rzetelne. Złożyła wniosek formalny, by przełożyć debatę nad tym tematem do czasu po podjęciu  uchwały w spr. zasad gospodarowania zasobem lokalowym gminy.

E. Łongiewska – Wijas – zgłosiła wątpliwość  czy jest to wniosek formalny, czy merytoryczny. Informacja od Prezydent A. Szotkowskiej była przekazywana także na posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej. Nie ma potrzeby uzyskiwania potwierdzenia tego w formie pisemnej.

J. Balicka – ponowiła wniosek formalny o przełożenie dyskusji na czas po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały w spr. zasad gospodarowania zasobem lokalowym gminy.

M. Szyszko – powiedział, że wszyscy członkowie Komisji mają poczucie wagi tego problemu. Radna Balicka chce poczekać na uchwalenie generalnej polityki Miasta w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi. Stanowisko Komisji byłoby procedowane w październiku/ listopadzie. To wiele nie zmienia.

E. Łongiewska – Wijas – poinformowała, że Prezydent A. Szotkowska nie miała nic przeciwko, aby   stanowisko powstało przed skierowaniem tego projektu uchwały pod obrady Rady Miasta, co ułatwi prace Wydziałowi Kultury Po podjęciu uchwały, jak najszybciej, jako uzupełnienie sposobu przyznawania pracowni, powinna się pojawić uchwała w spr. przyznawania tych pracowni. Przewodnicząca powiedziała, że nie będzie się upierać. Sama odstąpi od głosowania tego stanowiska. Nie chciałaby jednak usłyszeć za kilka miesięcy, że radna nie uzyskała odpowiedzi na swoje pytania. Przypomniała, że wszystko to jest w protokole. Zapytała, czy radna chce, by te wątpliwości wyjaśnić na komisji, czy może radna sama sobie to przeczyta?

J. Balicka – poprosiła o wskazanie odpowiednich zapisów w protokole.

E. Łongiewska – Wijas - zobowiązała się przesłać te informacje na maila. Następnie poddała pod głosowanie wniosek radnej J. Balickiej o głosowanie stanowiska w sprawie pracowni po przyjęciu uchwały w sprawie wynajmu lokali komunalnych przez Radę Miasta Szczecin.

W głosowaniu:  za – 8, przeciw – 0, wstrzym. 2 Komisja zaopiniowała ww. wniosek pozytywnie.

2. Stanowisko w spr. Trafostacji Sztuki (załącznik nr 7)

J. Balicka – powiedziała, że mamy w Szczecinie 6 czy 7 instytucji kultury. Jedną z nich jest np. Filharmonia Szczecińska. Każdego roku,  jeżeli są środki, pochylaliśmy się nad zmianami w budżetach tych instytucji. Radna zapytała, czy są środki, które można by przeznaczyć dla Trafostacji? Zapytała też, czy Przewodnicząca przewiduje do końca roku wizyty w innych instytucjach kultury, aby zebrać od nich podobne wnioski?

A. Stankiewicz – przy[pomniała, że w czerwcu instytucje kultury składają projekt planu finansowego na rok kolejny, łącznie z potrzebami. Dyrektor Ruksza o wszystkich tych pomysłach, które przedstawił Komisji, informował także Wydział Kultury. „To nie jest tak, że mam szufladę, w której znajdę te środki. Budżet Wydziału Kultury jest transparentny. Każdy z dysponentów otrzymuje określony limit. Rezerwa dla instytucji kultury na pomysły dodatkowe w przyszłym roku wynosi 200 tys. zł, na wszystkie instytucje kultury. Pomysły są b. wartościowe, niemniej jednak może być tak, że tych środków dodatkowych dla Trafostacji Sztuki nie znajdę”.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że zamierza te wizyty rozłożyć na całą kadencję. Nie sposób ich odbyć w tak krótkim czasie: mamy 12 instytucji kultury.

J. Balicka – zapytała, czy inne instytucje składały wnioski o zwiększenie dotacji, m.in. z powodu niskiego poziomu wynagrodzeń? Radna uważa, że Przewodnicząca nie powinna składać tego wniosku i powinna się z niego wycofać, by być transparentną.

E. Łongiewska – Wijas –poddała pod głosowanie projekt stanowiska jw.

W głosowaniu: za – 1 (E. Łongiewska – Wijas), przeciw – 4 (D. Jackowski, M. Ussarz, A. Kurzawa, J. Balicka), wstrzym. – 2 (A. Grenda, M. Szyszko) Komisja zaopiniowała negatywnie omawiane stanowisko.

J. Balicka – oświadczyła, że głosowała przeciw, bo uważa, że wszystkie instytucje kultury należy traktować jednakowo.

D. Jackowski – powiedziała, że podpisuje się pod tymi słowami. Dodatkowo uznała też, że stanowisko komisji nie jest wiążące.

3. Pismo w spr. upamiętnienia rocznicy polskiego Szczecina (załącznik nr 8 do protokołu).

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że planuje w tej sprawie duże, wspólne posiedzenie, najprawdopodobniej w październiku br.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/10/24 15:05:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/10/24 15:05:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/08/29 13:09:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/08/29 13:06:02 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/08/27 14:45:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/08/27 14:35:14 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/08/27 13:51:12 nowa pozycja