Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.15.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 20 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wizja lokalna Wałów Chrobrego pod kątem ochrony zabytków, dyskusja nt systemu monitoringu miejskiego w kontekście zabezpieczenia zabytku przed dewastacją (punkt realizowany wspólnie z Komisją ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności).
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 136/19 zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie (punkt porządku obrad realizowany w sali 161 UM).
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


D. Matecki - poinformował, że wraz z radną A. Kurzawą złożyli wniosek o odwołanie Przewodniczącej Komisji ds. Kultury.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że zgodnie z zapisami Statutu Miasta, będzie on rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Komisji.


Ad. pkt. 2.
Wizja lokalna Wałów Chrobrego pod kątem ochrony zabytków, dyskusja nt systemu monitoringu miejskiego w kontekście zabezpieczenia zabytku przed dewastacją (punkt realizowany wspólnie z Komisją ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności).


E. Łongiewska – Wijas – prypomniała, że ten punkt porządku obrad realizowany jest wspólnie z Komisją ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności. W wizji lokalnej biorą udział także członkowie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Przewodnicząca pokazała graffiti na lewej rotundzie, poinformowała też, że kolejne akty wandalizmu można obejrzeć na jej dolnych partiach i schodach. Zapytała, co można zrobić, by zabezpieczyć Wały Chrobrego przed dewastacją? Podkreśliła, że to najbardziej reprezentacyjne miejsce Szczecina, stąd szczególna troska radnych o ten obiekt.

W. Sikorski – Zakład Usług Komunalnych – powiedział, że Wały Chrobrego są administrowane przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miasta Szczecin. Złożoność obszaru zarządzania sprawia, że trudno jest wskazać jednoznacznie gospodarza tego terenu. Przypomniał, że od jakiegoś czasu monitorowany jest obszar wokół fontanny i jest to wystarczające. Dwukrotnie nagranie pomogło ustalić sprawców dewastacji.

J. Balicka – przypomniała, że od kilku lat w budżecie Miasta są zabezpieczone środki na monitoring. Poprosiła przedstawiciela Wydziału Informatyki o przybliżenie tematu.

J. Żyliński – p.o. Dyrektor Wydziału Informatyki – powiedział, że w Wydziale jest procedowany projekt dotyczący bezpieczeństwa osób i pojazdów. Nie obejmuje on jednak terenu Wałów Chrobrego. Wydział kilkukrotnie próbował umieścić kamery na słupach, jednak nie uzyskał na to zgody Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.

T. Wolender – Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – powiedział, że nie było takich sytuacji, o których wspomniał p. Żyliński. Monitoring ZUK wisi na latarniach przy fontannie i Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zgłaszał tu żadnych sprzeciwów. Nie pamięta sytuacji, w której odmówiono by montażu kamer. Do dyskusji pozostaje oczywiście forma i elementy zagospodarowania związane z montażem monitoringu.

R. Stankiewicz – zapytał, czy ktokolwiek zwracał się do Konserwatora z wnioskiem o zgodę na monitoring?

T. Wolender – powiedział, że nie było takich wniosków.

R. Stankiewicz – złożył wniosek, by Prezydent wystąpił o taką zgodę do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

J. Balicka – zapytała, czy jest plan objęcia monitoringiem wszystkich zabudowań na Wałach Chrobrego? Czy SA plany rozbudowy istniejącego systemu?

T. Wolender – powiedział, że Konserwator nie koordynuje monitoringu na Wałach Chrobrego. Być może należy zadać pytanie o monitoring Muzeum, Urzędu Wojewódzkiego, Akademii Morskiej. Najprawdopodobniej Policja może wystąpić o takie nagranie w przypadku aktu dewastacji czy wandalizmu.

A. Biernat – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji – poinformował, że Policja nie ma swojego monitoringu. Ma dostęp jedynie do monitoringu miejskiego (ok. 100 kamer, głównie na węzłach komunikacyjnych i największych ciągach komunikacyjnych oraz na bulwarach nad Odrą). Na górny tarasie Wałów Chrobrego mają dostęp do jednej kamery. Powiedział także, że wykroczenia i przestępstwa mają tu miejsce sporadycznie, głównie podczas dużych wydarzeń, imprez kumulujących dużą ilość uczestników. Generalnie jest to jedno wydarzenie w roku.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy jest sens monitoringu identyfikującego osoby, które dewastują zabytki? Jaka jest penalizacja?

M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – powiedział, ze warto zamontować dodatkowe tabliczki informujące, że dany obiekt jest zabytkiem. Podkreślił, że należy mówić głównie o prewencji. „Nie chcemy zdarzeń nieodwracalnych”. Poinformował, że tego typu zniszczenia można zakwalifikować jako przestępstwo (na mocy zapisów Ustawy o ochronie zabytków) zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8. Poprosił, by każdorazowo kontaktowano się z nim w sytuacji, gdy do takiego zniszczenia dojdzie.

A. Nalewajko – Kurier Szczeciński – zapytał, w jaki sposób znakować te obiekty?

T. Wolender – wyjaśnił, że standaryzowaną tabliczkę umieszcza się na murze obiektu zabytkowego.

K. Borys – Rada Osiedla Stare Miasto – przypomniał, że przez ostatnie 4 lata nikt nie zgłaszał potrzeby monitoringu w tym miejscu. Rozmawiała o tym jednak Rada Osiedla. Jej członkowie są za tym pomysłem.

R. Stankiewicz – powiedział, że obiekt nie jest wystarczająco chroniony. Zmiany, jakie nastąpiły, są nieodwracalne. Złożył wniosek do Prezydenta Miasta o odpowiednie oznakowanie i objęcie monitoringiem obu pawilonów.

J. Balicka – zaproponowała, by przegłosować jedynie wniosek o oznakowanie obiektu. Rozmowa o monitoringu jest oczywiście potrzebna. Przypomniała, że są to jednak spore koszty, a według informacji Policji mamy do czynienia z jednym takim wydarzeniem w roku.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, jakie ą koszty usunięcia takiego graffiti? Z jakiego budżetu pochodzą środki?

T. Wolender – powiedział, że koszty nie są wielkie. Jednak do przeprowadzenia całej procedury niezbędne jest zaangażowanie konserwatora, technologa itp. To także nieodwracalne zniszczenie materiału (piaskowiec). W porównaniu z kosztem monitoringu nie powinno być tu dyskusji.

E Łongiewska – Wijas – poddała pod głosowanie wnioski złożone przez radnego R. Stankiewicza.

Wniosek o zamontowanie tabliczki informacyjnej na wszystkich zabytkowych obiektach Wałów Chrobrego zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Wniosek o zainstalowanie monitoringu na Wałach Chrobrego zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 136/19 zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie (punkt porządku obrad realizowany w sali 161 UM).


C. Cichy – Wydział Kultury – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

D. Mikuła – Dyrektor Teatru Kana – powiedział, że nowy Statut niczego nie ujmuje, porządkuje jedynie sytuację. Odstąpiono w nim od powtarzających się zapisów, zaproponowano lepsze nazwanie tego, co robi teatr. Merytorycznie nic się nie zmieniło.

J. Balicka – zapytała, czy na planowanej „Łące Kany”, będzie można na ogrodzeniu zawiesić reklamę np. producenta piwa?

 

 D. Mikuła – „nie planujemy żadnych banerów komercyjnych na „Łące Kany”.

 

 U. Pańka – zapytała, czy Statut będzie teraz przyjmowany przez Sejmik?

 

C. Cichy – poinformował, że projekt Statutu został już pozytywnie zaopiniowany przez. Zgodnie z umową statut nadaje Rada Miasta Szczecin.

 

D. Matecki – powiedział, że może warto wprowadzić do Statutu zapis, że Teatr Kana jest instytucją apolityczną i nie angażującą się w sprawy polityczne. Przypomniał, że znalazł tam swoje miejsce np. „czarny protest”. Takie rzeczy nie powinny się tam odbywać.

 

D. Mikuła – powiedział, że jest przeciwnego zdania. „Piwnica” jest otwartą przestrzenią dla całego miasta.  Nie widzi powodu, by nie mogli się tam spotykać ludzie zainteresowani dialogiem na różne tematy. Podkreślił, że czym innym jest teatr, czym innym „Piwnica Kany”.

 

E. Łongiewska – Wijas – nawiązała do zapisów Rozdziału 3, par. 6 pkt. 1 projektu Statutu: „Dyrektor może powołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatorów”. Zaproponowała, by usunąć ten zapis i pozostawić dotychczasowe brzmienie, nie wymagające zasięgania opinii Organizatorów. „Obejmijmy większym zaufaniem instytucję. Dajmy dyrektorowi taką możliwość. Jest to bardzo częste w instytucjach kultury w innych miastach”.

 

U. Pańka – zauważyła, że opinia przecież może być także i negatywna, a ostateczną decyzję podejmuje dyrektor.

 

C. Cichy – powiedział, że nie pamięta takiego przypadku, by o obsadzie stanowisk pracowniczych decydował prezydent. Nie zdarzyło się, by odmówił takiej nominacji. Zapewnił, że dyrektorzy mają pełną autonomię. Nie jest to odosobniona praktyka. Ten zapis występuje w każdym przypadku instytucji kultury w Szczecinie.

 

E. Łongiewska – Wijas – jej zdaniem jest uzasadnionym, by Prezydent powołując Dyrektora pozostawił mu możliwość zatrudniania zastępcy. Radna jest za usunięciem konieczności zasięgania opinii Organizatorów. Takie rozwiązania są stosowane w instytucjach kultury w Polsce. Złożyła wniosek formalny o wprowadzenie takiej zmiany.

 

C. Cichy – powiedział, że proponowana zmiana nie jest nieistotna. Wymaga ponownych uzgodnień z drugim Organizatorem.

 

Wniosek Przewodniczącej o usunięcie z projektu Statutu zapisów Rozdziału 3, par. 6 pkt. 1 zaopiniowano negatywnie w głosowaniu:

za usunięciem ww. zapisów – 1, przeciw -4, wstrzym. - 1.

Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 136/19 w wersji niezmienionej.

Ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za- 4, przeciw – 0, wstrzym. - 2.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/07/25 13:10:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/07/25 13:10:11 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/16 09:39:11 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/14 12:34:24 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/14 12:30:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/14 12:28:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/14 12:27:31 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/14 12:26:17 nowa pozycja