Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.19.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Ponowne rozpatrzenie wykazu nieruchomości 5/DDG/ZBiLK/2019 – ZBiLK.
4. Opiniowanie projektów uchwał:
- 228/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Studziennej - działka nr 31 z obrębu ewidencyjnego nr 3033;
- 229/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ustowskiej 35, stanowiącej działkę nr 47/2 o powierzchni 799 m2, z obrębu 1073, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym;
- 230/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Południowej - działka nr 1/7 z obrębu ewidencyjnego 2150 Szczecin–Pogodno;
- 231/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 237/19 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
- 247/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Mazowiecka” w Szczecinie;
- 248/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska ” w Szczecinie;
- 249/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Rolna” w Szczecinie;
- 250/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie;
- 251/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Zawiszy Czarnego” w Szczecinie;
- 252/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Rodła” w Szczecinie;
- 253/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie;
- 254/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” w Szczecinie;
- 255/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie” w Szczecinie.
5. Zasady wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych - wprowadzenie.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-8; przeciw-0; wstrzym.-1.


Ad. pkt. 3.
Ponowne rozpatrzenie wykazu nieruchomości 5/DDG/ZBiLK/2019 – ZBiLK.


Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że na ostatnim posiedzeniu Komisji omawiany był wykaz 5/DDG/ZBiLK/2019 (zał.3 do protokołu) i podjęte zostało stanowisko o odesłanie wykazu ze skróceniem czasu zawarcia umowy dzierżawy gruntu w trybie bezprzetargowym. Jednakże Komisja nie podała czasu na jaki okres należy skrócić tę dzierżawę gruntu. Udzielił głosu wnioskodawcy.

Przemysław Wieczkis Pełnomocnik Bogumiła Jabłońskiego wyjaśnił zebranym, iż dzierżawa na 30 lat umożliwi długofalowe planowanie. Został zaciągnięty kredyt na sporą kwotę, na budowę hali, która powstała. Właściciel chce ją poddzierżawiać. Dzierżawca chce stabilnie inwestować w nieruchomość. Zwrócił się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie wykazu.

Radna Grażyna Zielińska zapytała czy dzierżawca może poddzierżawiać grunt.

Jarosław Woźniak Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych odpowiedział, że może.

Radny Łukasz Kadłubowski zauważył, iż kwota dzierżawy jest zaskakująco niska w stosunku do wielkości terenu. Dodał, że ceny wynajmu hali są bardzo duże. Nie zgadza się na tak niską kwotę dzierżawy.

Jarosław Woźniak odpowiedział, że stawki dzierżawy wynikają z zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Dodał, że w tym przypadku powstał delikt prawny, z uwagi na to, że przedmiotowy teren został objęty w zarządzanie przez ZBiLK od Spółdzielczej Korporacji „Pomorze" na podstawie  decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 stycznia 2012 r. o wygaszeniu prawa użytkowania oraz po przejęciu tego terenu na podstawie protokołu z czynności egzekucyjnych prowadzonych prze zWydział Egzekucji Administracyjnej UM Szczecin. W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że na przedmiotowym terenie położona jest hala magazynowo-składowa, wybudowana w całości ze środków własnych przez właściciela F.H.U. „Fores", Pana Bogumiła Jabłońskiego. Z uwagi na konieczność legalizacji przedmiotowego obiektu na tym terenie zasadnym byłoby uregulowanie prawa do terenu poprzez zawarcie umowy dzierżawy z wnioskodawcą. Jest to wyjście na wprost oczekiwaniom dzierżawcy.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-5, przeciw-5 (Grażyna Zielińska, Łukasz Kadłubowski, Edyta Łongiewska – Wijas, Witold Dąbrowski, Jolanta Balicka), wstrzym.-0; głosem przewodniczącego komisji, pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 228/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Studziennej - działka nr 31 z obrębu ewidencyjnego nr 3033;

Wprowadzenia dokonała Sylwia Jakubik – Podolska Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 228/19.

- 229/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ustowskiej 35, stanowiącej działkę nr 47/2 o powierzchni 799 m2, z obrębu 1073, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym;

Wprowadzenia dokonała Sylwia Jakubik – Podolska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 229/19.

- 230/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Południowej - działka nr 1/7 z obrębu ewidencyjnego 2150 Szczecin–Pogodno;

Wprowadzenia dokonała Sylwia Jakubik – Podolska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 230/19.

- 231/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

Wprowadzenia dokonał Paweł Sikorski Prezes TBS Prawobrzeże. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 231/19.

- 237/19 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

Wprowadzenia dokonała Grażyna Szotkowska Prezes STBS. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 237/19.

- 247/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Mazowiecka” w Szczecinie;

Wprowadzenia dokonała Anna Sokołowska Kierownik Zespołu Urbanistycznego Śródmieście – Zachód w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 247/19.

- 248/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska ” w Szczecinie;

Wprowadzenia dokonała Anna Sokołowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 248/19.

- 249/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Rolna” w Szczecinie;

Wprowadzenia dokonała Anna Borysewicz Projektant w Zespole Urbanistycznym Północ Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Grażyna Zielińska stwierdziła, że powiększenie terenu pod usługi z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjnej i magazynowej związanej z obsługą usług zdrowia może być kłopotliwe i uciążliwe dla mieszkańców. Zapytała czy była opinia rady osiedla.

Anna Borysewicz odpowiedziała, że tak.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-2, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 249/19.

- 250/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie;

Wprowadzenia dokonała Anna Sokołowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-2, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 250/19.

- 251/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Zawiszy Czarnego” w Szczecinie;

Wprowadzenia dokonała Angelika Szerniewicz – Kwas Generalny Projektant Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 251/19.

- 252/19 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Rodła” w Szczecinie;

Wprowadzenia dokonała Anna Sokołowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 252/19.

- 253/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie;

Wprowadzenia dokonała Lidia Ziemlewicz Główny Projektant w Zespole Urbanistycznym Prawobrzeże Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Grażyna Zielińska stwierdziła, że jest to ewidentny plan na wniosek indywidualnego mieszkańca. Zapytała co powoduje, że ten plan jest teraz procedowany, a inne, ważniejsze nie.

Władysław Dzikowski przypomniał, że zmiana planu została wszczęta na wniosek Komisji. Komisja pozytywnie przychyliła się do wniosku mieszkańca, który miał problem z rozbudowaniem swojej nieruchomości, gdyż działka graniczyła z cmentarzem. Ponadto na wniosek rady Osiedla Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo wyznaczono tereny wcześniej w planie przeznaczone pod budowę Gimnazjum na cele rekreacyjno – sportowe, czyli boiska dla młodzieży.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-5, przeciw-2, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 253/19.

- 254/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” w Szczecinie;

Wprowadzenia dokonała Anna Sokołowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 254/19.

- 255/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie” w Szczecinie.

Wprowadzenia dokonała Angelika Szerniewicz – Kwas. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Jolanta Balicka zapytała czy plan ingeruje w tereny zielone.

Grażyna Zielińska zapytała czy tam jest zieleń do utrzymania czy do wycinki.

Angelika Szerniewicz – Kwas odpowiedziała, że teren nie ingeruje w tereny zielone, a zieleń jest do utrzymania. Plan leży w granicach terenu miasta. Jeżeli na terenie Stoczni coś się zadzieje, to miasto nic z tym zrobić nie może, gdyż to nie jest nasz teren.

Arkadiusz Lisiński mieszkaniec zwrócił się do radnych z prośbą o nieuchwalanie tego planu ze względu na ustalenia komunikacyjne. Obsługa komunikacyjna tego terenu do czasu inwestycji będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach, co może generować dodatkowy ruch. W kwestii zieleni, zauważył, że można byłoby spróbować wprowadzić izolacje od hałasu pasami zieleni, chociaż przy ul. Dębogórskiej.

Władysław Dzikowski zapytał czy jest opinia rady osiedla.

Angelika Szerniewicz – Kwas odpowiedziała, że jest pozytywna opinia rady osiedla. Dodała też, że plan mówi o docelowej perspektywie.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 255/19.


Ad. pkt. 5.
Zasady wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych - wprowadzenie.


 

 

Wprowadzenia dokonała Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta. Założenia do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych stanowi zał. 4. Prezentacja stanowi zał. 5.

 

 

 

 

 

 

 

Grażyna Zielińska zaproponowała, aby ponownie rozmawiać na ten temat za ok. 2 tygodnie, tak aby móc nanieść poprawki na ten materiał.

Radna Edyta Łongiewska – Wijas zapytała kiedy można się spodziewać rozstrzygnięcia dotyczącego pracowni artystycznych.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/11/06 13:43:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/11/06 13:43:11 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/10/29 15:31:02 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/08/29 13:41:00 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/08/28 13:57:47 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/08/28 13:57:27 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/08/28 12:08:13 nowa pozycja