Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.14.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 16 GRUDNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta dnia 18 grudnia br.:
405/19 - realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
406/19 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020
407/19 - przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłosozno.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 6 ( jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu  18  listopada br.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta dnia 18 grudnia br.:
405/19 - realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
406/19 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020
407/19 - przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


projekt   405/19  - realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"

wprowadzenia do tematu dokonałaB. Bugajska Dyrektor WSS ideą wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin powyższego świadczenia było inicjowanie odejścia od modelu opieki instytucjonalnej na rzecz wsparcia Opiekuna, przez którego rozumie się osobę z rodziny opiekującą się Seniorem, tj.: małżonka, dziecko, wnuka/wnuczkę, rodzica, rodzeństwo, synową lub zięcia.

Przewodniczący Komisji  Ł.Tyszler- niestetyogólnym założeniem tegorocznego budżetu było zmniejszenie wydatków na poziomie 20%.Pojawiły sięcięcia we wszystkich sferach; cieszy go, że mimo to znalazły się środki na to zadanie, kierunek dobry. Niestety przybywa pacjentów z chorobami otępiennymi.

Radny L. Duklanowski- jak są oceniane potrzeby,  czy brakuje środków?

B. Bugajska- zapotrzebowanie jest zdecydowanie większe W roku bieżącym na koniec listopada było 760 wniosków, w ubiegłym roku było 560. W roku 2018 dokonano w  dwóch transzach wypłat na łączną kwotę 823 tys. zł., zaś w 2019 roku dokonano już wypłat, zaś wypłaty w ramach trzeciej transzy będą realizowane przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Komisja w wyniku głosowania – za – 4 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

Projekt uchwały 406/19w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020

wprowadzenia do tematu dokonałaB. Bugajska Dyrektor WSS

Komisja w wyniku głosowania – za – 4 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

Radna S. Biernat- zapytała o łaźnię dla osób bezdomnych

B. Bugajska- łaźnia dla bezdomnych mieści się w PCK  przy Szarych Szeregów,  w Szczecińskim  Centrum Profilaktyki Uzależnień na ul. Dąbrowskiego funkcjonuje tylko prysznic. Proponuje, aby zaprosić p. A. Misiuro aby opowiedzieć o działaniach ww. centrum.

Radna M. Myśliwiec- poruszyła problem braku podziału kompetencji odnośnie opieki nad bezdomnymi,  kto go  ma odtransportować do ośrodka ( w sobotę odmówiła jej policja, straż miejska nie miała pojazdu)

 

 

projekt uchwały nr 407/19 - przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych407

wprowadzenia do tematu dokonałaB. Bugajska Dyrektor WSS

K. Piskosz - przedstawicielPolskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, zwrócił się do komisji z wnioskiem  o kontynuację zadania publicznego pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ”, które  jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.Realizacja zadania polega  na zatrudnieniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, z orzeczoną niepełnosprawnością celem umożliwienia podopiecznym udziału w życiu społecznym a nawet zawodowym, zapotrzebowanie mają nawet na 30 asystentów.

B. Bugajska- w tym roku planujemyśrodki gminne  na kwotę 300 tysięcy, jest to „kropla w morzu” na wszystkie organizacje przewiduje się  16 asystentów.

K. Pisksz-  czy gmina przewiduje wydłużenie godzin usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – obecnie jest  30 godzin.

B.Bugajska- żadna decyzja WSS nie zapadnie  do czasu  otrzymania sprawozdania z wykonania zadania  za pierwsze półrocze.

Przewodniczący Komisji  Ł. Tyszler- faktycznie muszą  dokonać  analizy potrzeb, po jakim czasie  kończy się limit tych 30 godzin. Wydział musi monitorować. Bugajska- jest program Edycja 2019-2020  , nie mamy zapewnienia , czy będzie kolejna transza.

Przewodniczący Komisji  Ł. Tyszler– program  jest szalenie potrzebny , mamy  wzorowy wydział zdrowia , wsparcie radnych też jest. Jest wsparcie wielotorowe .

Radny L. Duklanowski- wraził uznanie dla stowarzyszenia.

Komisja w wyniku głosowania– za– 4 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

 

 

 

 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/12/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/01/31 13:30:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/01/31 13:30:19 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/30 12:14:28 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/17 09:45:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/05 08:59:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/05 08:41:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/05 08:38:11 nowa pozycja