Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.41.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 12 KWIETNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za- 8 ( jednogłośnie) przyjęła protokół z dnia  8 marca br.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący  Komisji  B. Baran  poinformował o wnioskach skierowanych do komisji w sprawie nazewnictwa ulic:

·         nadania nazwy skwer Hallerczyków ”  (zgodnie zwnioskiem  Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie) – załącznik nr 3 do protokołu.

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek- opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednomyślnie)  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „ skwer Hallerczyków”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy „Adriatycka”  (zgodnie z wnioskiem mieszkańców miasta – załącznik nr 4 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek- opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy.

Radny W. Dzikowski- omawiany fragment drogi jest nieprzejezdny,  w części są to tereny  prywatne w części własność miasta, jest ulica tylko na planie. Czy nie zasadne jest wszczęcie procedury wydzielenia działek i wywłaszczenia właścicieli, tak aby uporządkować ten teren i nadać nazwę już dla całości?  

W. Wnuk- na mapce opracowanej przez Biuro Geodety Miasta są fragmenty gdzie ulica jest własnością miasta Szczecin i tam nadajemy nazwę; wspomniana działka  nr  44  jest w części prywatna.

Radny W. Dzikowski- nie chce blokować ludzi, którym zależy na nazwie ulicy. Wnosi o przyjęcie  zaproponowanej nazwy Adriatycka. Zwróci się na piśmie o rozpoczęcie procesu wywłaszczenia.

Radny W. Dąbrowski- bardzo długo komisja broniła się przed nadawaniem nazw dla fragmentów działek; jednak sprawy wywłaszczeniowe i wydzielenia geodezyjne trwające latami uniemożliwiały nadawanie całego fragmentu nazw.  Jako komisja przyjęli zasadę, że będziemy cząstkowo nadawać nazwy aby nie blokować mieszkańców. Może Geodeta wystąpić o rozpoczęcie procesu podziału.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednomyślnie)  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „ Adriatycka”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

  • przedłużenie nazwy już obowiązującej „Wronia”  (zgodnie z wnioskiem – załącznik nr 5 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek- opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednomyślnie)  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy (przedłużenie nazwy już obowiązującej) „Wronia”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy „ Jesiennych Liści ”  (zgodnie z wnioskiem mieszkańców miasta – załącznik nr  6  do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek- opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy.

Radny W. Dąbrowski-  uważa, iż nazwa jest  niewłaściwa nie gra z  sąsiadującymi. Czy Zespół ds. nazewnictwa ulic już działa? być może warto skierować tam ten wniosek, celem uhonorowania jakiejś postaci?

Przewodniczący Komisji B. Baran- zespół ds. nazewnictwa jest w trakcie procedowania.

Radny W. Dzikowski-  poprzyjmy wniosek, zna ten teren jest to mała ulica  przy lesie.

Radny W. Dąbrowski- wnosi o nieopiniowanie wniosku i przekazanie go do zespołu ds. nazewnictwa ulic.

Wniosek w wyniku głosowania: za-4, przeciw- 4 ( głosem Przewodniczącego „przeciw”) nie przeszedł

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 4 , przeciw- 2 , wstrzym.- 2  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „Jesiennych Liści”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

Komisja po zapoznaniu się z pismem PKP   w sprawie  zgłoszenia  nazwy nowo projektowanego przystanku osobowego zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie na wniosek radnego W. Dąbrowskiego i radnego W. Dzikowskiego proponuje do wyboru dwie nazwy: Szczecin- Pomorzany Południe lub Szczecin –Budziszyńska  ( głosowanie :za- 8 jednogłośnie).


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radna  Maria Myśliwiec-  prosi o zajęcie się na posiedzeniu komisji sprawami bezpieczeństwa, podczas remontów ulic są zamykanie pewne odcinki dróg a służby bezpieczeństwa/ratownictwa są niezawiadamiane. Taka sytuacja miała miejsce podczas pożaru na  Krzekowie,  była  zamknięta ulica Żyzna i służby nie były poinformowane o tym fakcie co znacznie wydłużyło czas dojazdu straży pożarnej. ZDiTM  oraz miasto Referat Organizacji Ruchu  nie informuje pogotowia i straży pożarnej o takich sytuacjach. 

Przewodniczący Komisji B. Baran - w międzyczasie porozmawiania ze służbami miejskimi przygotują materiały i zrobią spotkanie.

Radny W. Dzikowski- proponuje inną kolejność, najpierw zwrócić się do wydziału organizacji ruchu aby odniósł się do tych zastrzeżeń.

Radny W. Dąbrowski- poinformował, iż komisja ds. Bezpieczeństwa przy Prezydencie Miasta przyjęła sprawozdanie służb miejskich za rok 2020 tj. Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Proponuje zaprosić te służby w celu przedstawienia ich sprawozdania, zapytać o stan bezpieczeństwa i to zjawisko, w dalszych działaniach zaprosić resortowego zastępcę prezydenta oraz merytoryczne wydziały.                                                                         

Komisja w wyniku głosowania: za – 6 (jednogłośnie) ustaliła, iż najpierw wysłucha sprawozdania służb miejskich w temacie zgłoszonym przez radną M. Myśliwiec a potem spotka się z resortowym zastępcą prezydenta oraz służbami miejskimi.


 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/04/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/05/10 13:38:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/05/10 13:38:23 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/14 14:37:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/14 14:34:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/12 12:56:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/02 09:20:05 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/01 14:40:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/01 14:39:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/01 14:26:07 nowa pozycja