Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.39.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 18 LISTOPADA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektu budżetu Miasta na rok 2021 w sferze "Edukacja i nauka".
4. Opiniowanie projektu uchwały Nr 218/20 zmieniającego uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 14.10.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu budżetu Miasta na rok 2021 w sferze "Edukacja i nauka".


M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił projekt budżetu inwestycyjnego na rok 2021 w sferze „Edukacja i Nauka”.

J. Stala, A. Hofman – przedstawili projekt budżetu Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych. Omówili także materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu (zestawienie potrzeb inwestycyjnych).

U. Pańka – zapytała o przedszkole na ul. Przygodnej.

M. Przepiera – poinformował, że wykonano już koncepcję i program funkcjonalno – użytkowy. Na dniach ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie obiektu. Inwestycja jest wieloletnia, planowane zakończenie to 2022 rok.

J. Stala, A. Hofman – przedstawili wizualizację obiektu.

U. Pańka – U. Pańka – zapytała, czy są pieniądze dla innych organów prowadzących nasze szkoły? Te, w których jesteśmy właścicielami? Jaka jest wartość szkoły na ul. Skalistej? Co z boiskiem Bukova?

M. Przepiera – poinformował, że te zadania nie są umieszczone w budżecie oświaty. W placówce na ul. Skalistej wykonano modernizację dachu oraz adaptację poddasza. Ad. boisko Bukova Sport poinformował, że zadanie zostało zrealizowane w ramach SBO, a obiekt znajduje się na działce przy szkole. Ze względu na covid jest on w tej chwili zamknięty. Toczą się dyskusje, kto mógłby nim zarządzać. Decyzja zapadnie w drodze konkursu.

J. Balicka – zapytała o przedszkole przy ul. Unisławy: czy dojdzie do podziału Sali gimnastycznej na dwie sale dla kolejnych grup przedszkolnych? Jeśli tak, to czy mimo to uda się wygospodarować jakąś salę do ćwiczeń? Radna zapytała też o plany w stosunku do MOS Nr 1 i o to, czy udało się tam wyremontować toalety?

M. Przepiera – ad. przedszkole przy ul. Unisławy powiedział, że najważniejszą funkcją w takiej placówce jest realizacja zajęć dydaktycznych. „Chcemy, by znalazło się tam jak najwięcej dzieci. To są priorytety”.

J. Stala – powiedział, że jeśli nastąpi tam podział sali, zapewne uwzględni on także realizowany w placówce program daltoński. „Będziemy mieli na uwadze przyjęte tam priorytety”. Ad. MOS Nr 1 – poinformował, że w bieżącym roku w budynku wykonano hydrofornię. To pierwszy krok do modernizacji m.in. łazienek. Zadań w tym obiekcie jest na ok. 800 tys. zł. Rynek budowlany się zmienia, mamy pewne oszczędności. Pod koniec stycznia będą podejmowane decyzje co do przeznaczenia tych pieniędzy.

M. Żylik – zapytał, czy jest szansa, że obiekt przy ul. Grzymińskiej będzie ukończony w 2022 roku?

J. Stala – potwierdził, że są takie plany. Złożono już dokumenty na pozwolenie na budowę. Realizacja jest zaplanowana na 12-13 miesięcy.

M. Żylik – zapytał o SP54.

J. Stala – powiedział, że w tym obiekcie planowane jest przede wszystkim uporządkowanie stanu po nierzetelnym wykonawcy. Na te działania potrzeba 2-3 miesiące. Potem nastąpi usunięcie elementów nieprawidłowych, a na koniec -  projektowane klas nie ujętych dotąd w projekcie.

M. Żylik- przypomniał o XVI LO, zaapelował o wybudowanie boiska dla tej szkoły.

M. Przepiera – powiedział, że to liceum jest w planach na przyszły rok.

B. Baran – zapytał o bursę na Z. Starego i perspektywę pozyskania całości budynku, oraz o internat na ul. Pokoju: czy jest możliwe uporządkowanie terenu za budynkiem?

M. Przepiera – w tej chwili trwa stopniowe opróżnianie budynków szkolnych z dotychczasowych lokatorów. Dzieje się to także w bursie przy ul. Zygmunta Starego. Jest to proces, związany z formalnościami i czasem.  Ad. internat przy ul. Pokoju – wnętrza obiektu prezentują b. wysoki standard. Mając w pamięci to, że inne placówki także czekają na inwestycje, kwestia remontu elewacji i zagospodarowania terenu będzie musiała zaczekać. Jest szansa na dofinansowanie tej elewacji w ramach termomodernizacji.

P. Bartnik – zapytał o kwotę 1 mln zł zapisaną w projekcie budżetu na Centrum Usług Wspólnych. Przypomniał, że w tej sprawie nie została podjęta żadna decyzja.

A. Baran – WOś – decyzji o powstaniu CUW jeszcze nie ma. Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przekazany w przyszłym roku. Poprzedzona zostanie konsultacjami z radnymi i ze środowiskiem. Te środki są zabezpieczone za zakup wyposażenia. Jeśli Centrum nie powstanie, pieniądze te nie zostaną wydane.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji, przewodnicząca A. Grenda poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta na rok 2021 – w części dotyczącej edukacji i nauki.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, radni zaopiniowali pozytywnie ww. projekt uchwały.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 218/20 zmieniającego uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.


L. Rogaś – Dyrektor WOś – omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem

W głosowaniu: : za – jednogłośnie, radni zaopiniowali pozytywnie ww. projekt uchwały.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/11/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/12/15 12:32:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/12/15 12:32:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/11/09 08:42:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/11/04 14:42:01 nowa pozycja