Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.47.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 24 CZERWCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 12:15

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Ciąg dalszy prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Ciąg dalszy prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.


D. Wacinkiewicz- Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że do projektu Studium zgłoszono ok. 450  wniosków/ uwag. Kilka z tych propozycji zostało już przyjętych przez Prezydenta. W tej chwili Studium wchodzi w procedurę formalną: konsultacje i opiniowanie zewnętrzne. Po zakończeniu tych uzgodnień, we wrześniu, projekt dokumentu zostanie formalnie skierowany do radnych.

M. Zienko-Göçmenler – Biuro Planowania Przestrzennego Miasta – omówiła prezentację „Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Szczecina 2030 – zmiany po konsultacjach” (załącznik nr 3 do protokołu).

Ł. Kadłubowski – zapytał, czy po tym etapie procedury radni otrzymają informację nt. uwag złożonych do projektu Studium i czy będą mieli jeszcze możliwość złożenia swoich propozycji do tego dokumentu.

Z. Fiuk – Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta -  potwierdziła.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że do przedstawionego dokumentu wpłynęło 451 uwag. Prezydent na ostatnim spotkaniu podkreślał ich wysoki poziom i celność. Radna jest zdziwiona, że tak mało z nich zostało uwzględnione. Choćby wniosek o przeznaczenie terenu na Os. Arkońskim (dawne boisko sportowe przy ul. Chopina) na cele rekreacyjne. Proponowanie przeznaczenia zaledwie 25% terenu na cele sportowe i rekreacyjne wydaje się radnej zbyt małe.

Z. Fiuk – Dymek – wyjaśniła, że teren przy ul. Chopina należy do ZUT. Zaproponowany procent zabudowy wynika z wniosku ZUT. Te  25% to teren, który uczelnia urządzi i odda mieszkańcom. Powiedziała też, że w tym rejonie jest kilka parków, a uczelnia ma swoje plany w stosunku do tego terenu, związane także z budową nowych obiektów dydaktycznych. Przedstawiona propozycja to wynegocjowany kompromis.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/06/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/09/01 09:48:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/09/01 09:48:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/07/01 14:24:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/06/16 10:18:16 nowa pozycja