Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.43.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 17 MARCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja WIM oraz BIiRO nt. realizacji inwestycji i remontów zaplanowanych na rok 2021 oraz przechodzących z roku 2020. Stan realizacji zadań, planowane przekazanie do użytkowania.
4. Opiniowanie projektów uchwał Nr:
- 61/21 w spr. wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie i jej likwidacji, zmiany nazwy Technikum Łączności w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie,
- 62/21 w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


A.Grenda – zaproponowała, by w pierwszej kolejności zaopiniować projekty uchwał, a następnie omówić inwestycje i remonty oświatowe.

Powyższa propozycja została przyjęta bez uwag.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał Nr:
- 61/21 w spr. wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie i jej likwidacji, zmiany nazwy Technikum Łączności w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie,
- 62/21 w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania.


Projekt uchwały Nr 61/21 w spr. wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie i jej likwidacji, zmiany nazwy Technikum Łączności w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku uwag ze strony radnych, Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała projekt uchwały Nr 61/21 pozytywnie.

Projekt uchwały nr 62/21 zmieniającej uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Poinformowała o opinii ZNP, która kwestionuje zapis dotyczący konsultantów w ZCEMiP. Wyjaśniła też, że nie ma tu zmian merytorycznych i odpowiednie wyjaśnienie zostało skierowane do ZNP.

M. Żylik – zapytał, czy jeśli konkurs wygra nauczyciel, to w tej placówce nie będzie stanowiska wicedyrektora?

L. Rogaś – potwierdziła.

U. Pańka – zapytała o pensum dla nauczycieli konsultantów.

L. Rogaś – powiedziała, że ta sprawa nie jest precyzyjnie uregulowana. W odpowiedzi na interpelację poselską w tej sprawie, jest wyjaśnienie, że konsultant ma realizować zadania placówki oraz inne: zajęcia dydaktyczne, pracę koncepcyjną, udzielanie konsultacji itp. Nie ma tu ścisłego podziału na pensum dydaktyczne i pozostałe działania. Dlatego Wydział Oświaty uznał, że u nas tygodniowe pensum wynosi 40 godzin. Dyrektor zadeklarowała, że przed sesją raz jeszcze skonsultuje to z prawnikami.

T. Mądry -  ZNP – zaproponowała zapis „czas pracy konsultanta to 40 godzin”. Na to związek zawodowy wyraziłby zgodę. W projekcie zapisano jednak „zajęcia”, stąd negatywna opinia związku.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji, Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 62/21.

W głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 3, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Informacja WIM oraz BIiRO nt. realizacji inwestycji i remontów zaplanowanych na rok 2021 oraz przechodzących z roku 2020. Stan realizacji zadań, planowane przekazanie do użytkowania.


J. Stala – Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych -przedstawił prezentację pt. „Omówienie wybranych zadań inwestycyjnych”, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

A. Hofman – Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych – poinformowała, że zaawansowanie wykonania budżetu Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych na dzień dzisiejszy wynosi 42%.

Następnie omówiono szczegółowo wybrane inwestycje:

1/Budowa Szkoły Podstawowej na ul. Kredowej

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że jest to najtrudniejsza w tej chwili inwestycja. Umowa z dotychczasowym wykonawcą została rozwiązana. Jesteśmy w trakcie przetargu, znamy oferty jakie zostały złożone. W międzyczasie zmieniliśmy formułę: przetarg ogłoszono na projektowanie. Następnym elementem będzie przetarg na wyłonienie wykonawcy.

U. Pańka – zapytała, jaki jest termin zakończenia prac?

M. Przepiera- powiedział, że nie chce deklarować dat. Chce to zrobić najszybciej, jak to jest możliwe. Na razie nie ma konkretnej oferty na stole.

M. Żylik – zapytał, czy obiekt jest zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi?

K. Tutko – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich – potwierdziła, że obiekt jest zabezpieczony i nie ulega niszczeniu.

2/Budowa Przedszkola Publicznego ul. Przygodna

M. Przepiera – oferty są otwarte, wszystkie mieszczą się w przewidywanym budżecie. Są to b. dobrzy wykonawcy.

J. Stala – obiekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

3/ Nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 29

J. Stala – przypomniał, że inwestycja ma 2 letnią historię. Przetarg z czerwca ub. roku został wstrzymany z uwagi na dużą liczbę pytań do projektu. Postanowiono wówczas usunąć błędy projektowe i w tym celu wystąpiono do projektanta. Po miesiącu ogłoszono ponownie postępowanie i wówczas kontakt z projektantem się urwał.

M. Przepiera – powiedział, że trzeba w tej chwili zdecydować, czy naprawiać ten projekt z innym projektantem, czy rozpocząć wszystko od początku.

4/ Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3

J. Stala – zadanie składa się z dwóch części: rozbudowa i przebudowa kuchni, oraz przebudowa obiektu w celu uzyskania dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych. Przetarg na remont kuchni ogłoszony będzie jeszcze w tym miesiącu. Na przełomie roku rozpoczniemy drugą część inwestycji.

5/ Przebudowa obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Romera

J. Stala – zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawca jest sprawdzony. Jesteśmy po uruchomieniu nowej kuchni. Dalszy ciąg prac to wyburzenie części pomieszczeń i utworzenie nowych klas. Przy okazji zostaną wyremontowane toalety u gry.

6/ Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Słabosłyszących ul. Grzymińska

M. Przepiera – jesteśmy w przededniu przetargu. Zostanie on ogłoszony w ciągu kilkunastu dni.

J. Stala – termin zadania się przesunął z uwagi na pandemię. Dokumentacja będzie gotowa na koniec miesiąca. Natychmiast potem zostanie ogłoszony przetarg.

7/ Adaptacja poddasza Technikum Technologii Cyfrowych ul. Niemierzyńska

J. Stala - dokumentacja jest gotowa. Ogłoszenie przetargu planowane jest jeszcze w tym miesiącu.

8/ Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25

J. Stala – jesteśmy na pierwszym etapie prac, który umożliwi dzieciom korzystanie z wyższych kondygnacji.

9/ Modernizacja i przebudowa budynku po dawnym Gimnazjum nr 21

J. Stala – zadanie jest na ukończeniu. Jedynym elementem, który jeszcze trwa, to remont sali gimnastycznej. Prace te zakończone będą w kwietniu.

J. Balicka – zapytała o Szkołę Podstawową nr 54.

J. Stala – wyjaśnił, że kosztorys zadania jest na etapie weryfikacji. Na dniach zapadnie decyzja co do zakresu prac. Rozpoczyna się etap zapytania ofertowego. Drugim krokiem będzie przetarg.

P. Bartnik – zapytał o nieruchomość po Szkole Podstawowej nr 52 na ul. Jagiellońskiej. Przypomniał, że jest tam boisko, które można przekazać sąsiedniemu ośrodkowi socjoterapii.

I. Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – powiedziała, że ten temat był omawiany na wielu spotkaniach. W wyniku dyskusji postanowiono oddać budynek do Miasta. Wydział rezygnuje z wykorzystania go na cele oświatowe.

M. Przepiera – nie ma wiedzy na temat przyszłości tej nieruchomości. Zadeklarował przekazać to pytanie Prezydentowi.

P. Bartnik – zapytał o remont elewacji budynku Pałacu Młodzieży.

J. Stala – przypomniał, że sąsiednia Szkoła Podstawowa nr 1 ma salę gimnastyczną wyłączoną z użytkowania. W tym budynku planowany jest duży remont. Elewacja Pałacu Młodzieży będzie musiała zaczekać. Remont SP-1 wymagać będzie kwot liczonych w milionach złotych.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/03/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/04/21 14:47:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/04/21 14:47:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/03/24 10:48:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/03/10 14:16:08 nowa pozycja