Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.4.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 9 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Łażewska - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2019 - Sfera: "Edukacja i nauka", budżet majątkowy.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodnicząca Komisji Renata Łażewska zaproponowała poszerzenie porządku obrad o opiniowanie projektu uchwały nr 11/19 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35.

Komisja w wyniku głosowania: za-6; przeciw-0; wstrzym.-0 poszerzyła porządek obrad.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2018 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-6; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały nr 11/19 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35


Wprowadzenia dokonała Iwona Potrykus Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 11/19.


Ad. pkt. 4.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2019 - Sfera: "Edukacja i nauka", budżet majątkowy.


Agata Baran Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty omówiła zadania WOś na 2019 r., których dysponentem jest Wydział Oświaty.

Radna Stefania Biernat zapytała czy w planie wydatków ujęty jest zakup piecy konwekcyjnych i ilu sztuk.

Agata Baran odpowiedziała, że wydział dokonuje zakupu na wniosek poszczególnych jednostek. 1 500 000 zł, którym dysponuje wydział na zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych zostanie głównie przeznaczone na doposażenie sprzętu do kuchni, sprzętu multimedialnego do klas lekcyjnych oraz innego doposażenia placówek. Powiedziała również, że większość placówek otrzymało piece zakupione w latach ubiegłych.

Małgorzata Dąbrowska – Mastalerz Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich omówiła zadania WIM na 2019 rok.

Agnieszka Hofman Kierownik Referatu w Biurze Inwestycji i Remontów Oświatowych omówiła zadania BIiRO na 2019 rok.

Michał Przepiera Zastępca Prezydenta Miasta dodał, że BIiRO wykonuje w większości zadania, które wygrały w ramach SBO2018.

Radny Bazyli Baran zapytał jak wygląda sytuacja remontu burs szkolnych.

Michał Przepiera odpowiedział, że zakończono remont obiektu przy ul. Twardowskiego, którego koszt to 2 500 000 zł. Dodał, że trwają prace nad rozpoczęciem kompleksowego remontu boiska, Sali gimnastycznej i bursy Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej. W bursie przy ul. Pokoju zostały wstrzymane roboty budowlane. Zamierzamy dokończyć remont do września br. W Zespole Szkół Nr 2 na ul. Portowej zostanie przeprowadzona przebudowa i adaptacja budynku, w Zespole Szkół Nr 6 kontynuowana będzie inwestycja z ubiegłego roku. Natomiast bursa przy Zespole Szkół Samochodowych napotyka trudności. Po ogłoszonym przetargu, nie wyłoniono wykonawcy. Dodał, że na przełomie połowy roku zostanie podjęta decyzja co z tym budynkiem będzie się działo. Powiedział też, że w przypadku placówek oświatowych zakończenie prac musi nastąpić zawsze do końca sierpnia, tak aby można było od września z nich korzystać.

Stefania Biernat zapytała kiedy zostanie przeprowadzona termomodernizacja placówki CKS przy ul. Rydla oraz SP 65 przy ul. Młodzieży Polskiej 9.

Michał Przepiera odpowiedział, że w Zdrojach prowadzone będą dwa działania inwestycyjne – internat i hala sportowa, która się spaliła. Stwierdził, że przy takim rozmiarze działań realizacja tego zadania zostanie wykonana w 2020 r.

Radna Urszula Pańka zapytała o budynek bursy przy ul. Zygmunta Starego. Czy miasto posiada narzędzia, harmonogram działań, który zapobiegnie zawaleniu się budynku. Zapytała również czy istnieje analiza zapotrzebowania na miejsca w internatach oraz ile ich jest.

Michał Przepiera odpowiedział, na pytanie dotyczące bursy, że miasto prowadzi sprawę eksmisji obywatela, dlatego wstrzymywany jest remont. Powiedział, że celem na realizację zadania jest rok 2019, maksymalnie 2020.

Iwona Potrykus odpowiedziała, że liczba zainteresowanych jest zmienna. Powiedziała też, że nie słabnie zainteresowanie na miejsca w internatach, jeśli jakieś się zwalnia, automatycznie zostaje zajęte.

Radny Marek Kolbowicz zauważył, że należy patrzeć na bursy również w kontekście uczelni wyższych. 15% szczecińskich uczniów wyjeżdża ze Szczecina. Jeśli udałoby się stworzyć dla nich bazę noclegową zastanowiliby się nad wyjazdem. Powiedział również, że budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Budziszyńskiej można zaaranżować, zagospodarować na cele bursy.

Radna Jolanta Balicka zapytała kiedy zakończy się budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10.

Michał Przepiera odpowiedział, że miasto jest po sprawie sądowej. Jest na etapie zmiany lidera konsorcjum. Jeżeli nowa firma wejdzie w porozumienie wówczas basen powinien być gotowy do kwietnia, jeżeli nie, wtedy miasto będzie zrywać umowę.

Radny Paweł Bartnik stwierdził, że przy Zespole Szkół Samochodowych nie ma boiska z prawdziwego zdarzenia. Uważa, że należałoby wyremontować stadion lekkoatletyczny przy ul. Litewskiej, który mógłby służyć jako zaplecze sportowe dla ZSS. Stwierdził, że pomysł przeznaczenia szkoły przy ul. Budziszyńskiej na bursę to dobry pomysł. Dodał, że są również inne propozycje, np. dostosowanie budynku dla dziennego domu pomocy społecznej.

Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały w sferze „Edukacja i nauka”.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 272/18 w sferze „Edukacja i nauka”.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Renata Łażewska poprosiła o przedstawienie aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych w związku z akcją protestacyjną nauczycieli.

Iwona Potrykus powiedziała, że akcja wzmożonej absencji nauczycieli dotyczy całego kraju. Dodała, że 10 stycznia br. związki zawodowe nauczycieli odbędą spotkanie z Premierem RP Mateuszem Morawieckim i Ministrem Edukacji Narodowej Anną Zalewską. Od tych rozmów zależeć będzie czy związki zawodowe przystąpią do strajku generalnego. Przedstawiła informację o nieobecnościach nauczycieli w szczecińskich placówkach oświatowych. Powiedziała, że największe problemy są w dwóch placówkach:

  • Przedszkole Publiczne Nr 74 przy ul. 26 Kwietnia 3 – dyrektor, wicedyrektor oraz 4 nauczycieli;
  • Przedszkole Publiczne Nr 43 przy ul. Gierczak 33 – dyrektor, główna księgowa.

Z informacji uzyskanej od dyrektorów placówek oświatowych wynika, że w następujących miejscach od czwartku 10 stycznia br. na pewno będą braki kadrowe: PP 3, PP 4, PP 9, PP 18, PP 23, PP 27, PP 29, PP 53, PP 62, PP 72, PP 79 oraz te o których wspomniała wcześniej. Z pozostałych przedszkoli nie posiada informacji. Nauczyciele Szkół Podstawowych również zapowiadają przystąpienie do akcji protestacyjnej. Problemy będą w następujących miejscach: SP 5, SP 16, SP 20, SP 35, SP 39, SP 47, SP 71, SP 9, SP 37, SP 56, SP 61, SP 69v 74, SP 68, SP 45, SP 21, SP 8, SP 18, SP 51. Dodała, że sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Renata Łażewska
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/01/25 10:15:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/01/25 10:15:18 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/01/15 13:07:00 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/28 14:34:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/28 14:29:34 nowa pozycja