Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.5.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
•272/18 Budżet Miasta Szczecina na 2019 rok w sferze: Transport i komunikacja.
dysponenci: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Biuro Strategii oraz Wydział Inwestycji

•2/19 - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023, rok w sferze: Transport i komunikacja.
•3/19 - utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
•13/19 - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2019 roku,
•14/19 - powierzenia Gminie Stare Czarnowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia w tej sprawie, w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”,

4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za- 9 (jednogłośnie) przyjęła protokól z posiedzenia:

- w dniu 19 grudnia br bez uwag.

- w dniu 9 stycznia  br. bez uwag


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
•272/18 Budżet Miasta Szczecina na 2019 rok w sferze: Transport i komunikacja.
dysponenci: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Biuro Strategii oraz Wydział Inwestycji

•2/19 - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023, rok w sferze: Transport i komunikacja.
•3/19 - utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
•13/19 - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2019 roku,
•14/19 - powierzenia Gminie Stare Czarnowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia w tej sprawie, w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”,


projekt uchwały nr 272/18  w sprawie  budżetu miasta na 2019 r. z autopoprawką

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM  – dokonał wprowadzenia do tematu  omówił propozycje budżetu w zakresie administrowania drogami w tym  wydatki bieżące i majątkowe z autopoprawką.

Radny Ł. Kadłubowski- zgodnie z ustawą stawki za prąd mają być zmniejszone, a my zakładamy w projekcie budżetu zwiększenie wydatków. 

A.Ciszewska Zastępca Dyrektora WGKiOŚ- jest to rezerwa celowa; opiera się na wyliczeniach spółek.

Radny L. Duklanowski- przyjmując taką strategię wzrostu  cen  paliwa,  musimy stworzyć prognozę wzrostu w każdym dziale budżetu.  Przyjmujemy założenia wzrostu  nie wiedząc jak będzie w rzeczywistości.

Zastępca Prezydenta M. Przepiera- jest to rezerwa, miasto nie chce być zaskoczone. Przyjmujemy kalkulacje przedstawioną przez spółki. Rezerwa jest bezpieczeństwem.

Radny Ł. Kadłubowski- zapytał czy miasto zakupiło nowe rowery wykorzystywane w systemie rower miejski?

A.Cieszewska- sprawdzi czy zakupiono nowe rowery udzieli informacji radnemu.  

Radny L. Duklanowski- zapytał o usługi/ umowę podpisaną z PKS-em na jakie  linie ?

K. Miller Kierownik ZDiTM– PKS obsługuje linie zarówno nocne  jak i  dzienne, mamy podpisaną  umowę o współpracy  z gminą  Kołbaskowo i Dobra.

Przewodnicząca Komisji  J. Balicka- czy mamy podpisane porozumienie z gminą Goleniów na obsługę komunikacyjną  parku technologicznego?

K. Miller  - trwają rozmowy na  wniosek Goleniowa.

Radny  M. Usarz-  zapytał  czy Miasto  prowadzi badania  potoków osób korzystających ze ścieżek rowerowych, pytanie zadanie  w kontekście modernizacji al. Wojska Polskiego i koncepcji modernizacji ścieżek.

M. Przepiera- budowa infrastruktury rowerowej na terenie m.Szczecina wpływa na zwiększenie liczby osób korzystających z bezpiecznych ścieżek rowerowych a także jest to związane z polityką miasta dot. rozwoju roweru miejskiego. W  koncepcji modernizacji al. Wojska Polskiego  planują budowę ronda, ścieżki są ujęte w ramach inwestycji.

M. Charęza Kierownik Referatu Ruchu WGKiOŚ-  podczas realizacji  inwestycji planują modernizację starych 8-miu sygnalizacji świetlnych. Określenie ilości osób korzystających ze ścieżek rowerowych jest określane, wielkością procentów w stosunku do całego udziału uczestników, ta liczba wzrasta co roku.

Radny Ł. Kadłubowski- kiedy odbiór projektu na modernizację węzła Łękno.

M. Przepiera- w październiku 2019.

Radny M. Szyszko- zapytał  o  ul. Łubinową,  inwestycja przekładana od kilku lat, jakie perspektyw realizacji?

M. Przepiera-  chcą  przyjąć poprawkę w marcu pozwalającą na realizację tej inwestycji , finansowanie  jest  powiązane  z al. Wojska Polskiego jak podpiszemy umowę, to będziemy wiedzieć jakie mamy założenia budżetowe.

Radny Ł. Kadłubowski-  zapytał czy są prowadzone przez miasto  działania  odnośnie poprawy bezpieczeństwa przy zjeździe z ronda Szarych Szeregów ?

S. Frisch– jest to zjazd z ronda,  wprowadzenie oświetlenia nie wchodzi w grę.

M. Charęza– są prowadzone rozmowy z Eneą w celu wymiany oświetlenia.

W dalszej części porządku obrad B. Kowalewska Dyrektor WIM – omówiła projekt budżetu w dziale   inwestycje miejskie.

Radna D. Jackowski- zapytała w kontekście inwestycji Łękno; czy nie warto zmienić metodologii planowania inwestycji przyjmując większy wskaźnik roboczo godziny– czy to nie urealnia budżetu danego zadania (ościenne gminy już to stosują). 

B. Kowalewska- przeprowadzali szacowanie, jednakże to firmy proponują takie stawki.

M. Przepiera-  dyskutowali czy  proponować wyższą stawkę, jest to gra z wykonawcami. Zastanawiamy się nad tą metodologią. 

Radny P. Słowik- węzeł Głębokie kiedy rozpoczynamy inwestycję? jak to wpłynie na połączenie remontu z al. Wojska Polskiego?

M. Przepiera-  w tym roku rozpoczęcie, jest już ZRiD, jednak inwestycja wchodzi w w ul. Kupczyka; jest szansa na przerób 14 mln.zł., gonią terminy z dofinasowaniem. Mamy nadzieję, że rondo na ul. Arkońskiej będzie oddane na koniec lutego/ początek marca to usprawni ruch, otwarcie objazdów. Przejezdność Spacerowej  do końca października.

Dyrektor BS K. Bogusławska- omówiła swoją sferę.

Radny J. Posłuszny- sygnalizuje już od kilku lat podjęcie tematu wyprowadzenia taboru ciężkiego  z miasta.

M. Przepiera- obwodnica zachodnia w części rozwiązuje ten problem, zostały zwiększone  działania rządowe na geologię, planują również  przebudowę Taczka.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw- 3 , wstrzym.- 0 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z autopoprawką 

Radny W. Dzikowski- zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia zwolnienia samochodów hybrydowych z opłat za SPP, było stanowisko komisji poprzedniej kadencji  w tym temacie. 

Projekt uchwały nr  2/19  w sprawie  uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 

Komisja w  wyniku głosowania : za- 8, wstrzym.- 1 , przeciw- 2 zaopiniowała pozytywnie 

Projekt uchwały 3/19 w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie  

Wprowadzenia do tematu dokonał M. Przepiera Zastępca Prezydenta - celem spólki jest  "sprawniejsze i efektywniejsze realizowanie projektów inwestycyjnych". Powołana spółka zajmie się przygotowywaniem, prowadzeniem i nadzorowaniem inwestycji a także aplikowaniem o środki zewnętrzne i rozliczania się z tych środków (chodzi o fundusze unijne). Kluczową zaletą ma być jednak możliwość zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów na warunkach rynkowych,  obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna inwestycji.

 

Radna D. Jackowski- jakie obowiązki przejmie spółka na początek?

M. Przepiera- zadania wydziału inwestycji nie rozpoczęte ale zapisane w budżecie, Zakładają jej rozruch od połowy roku. Zadania jednostki BiRO nie, ale nie wykluczają,   idea jest taka aby inwestycje były w jednej dziedzinie.

Radny W. Dzikowski- posiadanie dobrej kadry jest  związane z wynagrodzeniem i spółka to umożliwi.

Radny W. Dąbrowski- rozumie intencje Prezydenta, ale zgłosił poprawkę tzw. element kontrolny,  aby Prezydent składał sprawozdanie z działalności spółki, przeciwnicy powołania spółki wskazywali na brak kontroli nad spółką.

M. Przepiera- czuje tą intencję podejmie próbę sformułowania poprawki i przedstawi radnym. Spółka nie ma elementu decyzyjnego to Rada Miasta wraz z Prezydentem będzie kreowała politykę 

B.Śmiecińska Dyrektor BNW- co roku przekazujemy informację o wszystkich spółkach dla Komisji Rewizyjnej, oczywiście jak będzie to wpisane w uchwałe wypełnia te zalecenia. 

M. Przepiera- dodała ,iż spółka nie ma nieruchomości.

Radny M. Usarz- zapytał o plany kadrowe spółki:  ile obecnie pracowników jest w WIM czy wszyscy przejdą do nowej spółki?co z pozostałymi?

B.Kowalewska- obecnie jest 49 etatów w WIM-ie,  w tym 6 wakatów, ponadto braki kadrowe wynikają z  urlopów macierzyńskich (2 osoby),  absencje chorobowe nawet sięgające do 50 %

M. Przepiera- nie ma obowiązku przechodzenia do spółki, najpierw należy  powołać radę nadzorczą, następnie konkurs na prezesa, chcą przejąć najlepszych, może będą inni chętni z innych wydziałów. Część pracowników zostanie w WiM-e są tam zadania administracyjne, wykonywane nie tylko dla WIM-u (np. decyzje ZRiD-owskie).

D. Jackowski- zaletą powstałej spółki ma  być możliwość „zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów na warunkach rynkowych”, a teraz przejmujemy pracowników WIM-u którzy nie spełniają założonych kryteriów?

M. Przepiera- to wyłoniony w konkursie  Prezes wyłoni kadry, nadal chcemy pozyskać najlepszych, koszty roczne utrzymania spółki to 3 mln.zł.

Komisja w wyniku głosowania : za- 6, wstrzym,- 2,  przeciw- 2 zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały.  

 

Projekt uchwały nr 13/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2019 roku,

Projekt uchwały omówiła A. Szotkowska Zastępca Prezydenta m.Szczecina.

Komisja w wyniku głosowania : za- 9 , wstrzym.- 1 zaopiniowała pozytywnie projekt bez uwag

Projekt uchwały nr 14/19 w sprawie powierzenia Gminie Stare Czarnowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia w tej sprawie, w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”,

Komisja w wyniku głosowania: za- 9 , wstrzym.- 1 zaopiniowała pozytywnie projekt bez uwag


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/02/20 10:43:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/02/20 10:43:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/23 14:30:41 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/10 11:45:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/10 11:26:26 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/19 11:27:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/13 08:39:31 nowa pozycja