Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.17.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 3 LIPCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 17/2019; 18/2019; 19/2019; 21/2019; 22/2019 - WZiON
4. Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 1/2019; 2/2019 - WMiRSPN.
5. Rozpatrzenie wykazu w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Seledynowej z przeznaczeniem pod działalność sportowo - rekreacyjną - ZBiLK.
6. Opiniowanie projektów uchwał:
- 200/19 - odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Stary Szlak nr 92, 94 i 98
- 201/19 - określenia warunków udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- 202/19 - zmieniająca uchwałę Nr XXXII/807/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty rocznej na czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
- 203/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie.
7. Zapoznanie się z korespondencją.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 25 czerwca 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-12; przeciw-0; wstrzym.-1.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 17/2019; 18/2019; 19/2019; 21/2019; 22/2019 - WZiON


Wykaz nieruchomości: 17/2019 (WZiON-I.6840.145.2018.MF,UNP: 38414/WZiON/-XIII/18) - (zał. 3). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 18/2019Maria Latkowska wycofała, ze względu na uchybienia w złożonym dokumencie.

Wykaz nieruchomości: 19/2019 (WZiON-I.6840.150.2018.IŁ, UNP: 38065/WZiON/-XIV/18) -(zał. 4). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski zapytał co znajduje się na działce 33/4 i 33/1.

Maria Latkowska odpowiedziała, że zieleń parkowa. Jest to działka graniczna.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 21/2019 (WZiON-I.6840.14.2019.IŁ, UNP: 4374/WZiON/-XIV/19) - (zał. 5). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 22/2019 (WZiON-I.6841.9.2017.RS, UNP: 36794/WZiON/-XIV/17) - (zał. 6). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 1/2019; 2/2019 - WMiRSPN.


Wykaz lokali użytkowych nr 1/2019 (znak:WMiRSPN-IV.7125.155.2019.MOI) – zał.7. Wprowadzenie dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości zgodnie ze złożonym wykazem. Na wstępie omówiła zasady sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin (Uchwała Nr XLII/1206/18).

Witold Dąbrowski zapytał dlaczego dochód miesięczny z najmu netto jest to kwota 841,14 zł, a nie 8 tys. zł. Wg radnego wartość ta jest o wiele za niska. Zapytał również czy Wydział posiada opinię prawną dot. zmiany wartości stawki w umowie.

Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że nie ma możliwości podniesienia stawki w trakcie trwania umowy. 8 tys. zł/ m2 byłoby stawką bardzo trudną do uzyskania. Decyzja sprzedaży tego lokalu  podyktowana jest bardzo dobrą wyceną lokalu i za m2. Przypomniała, że nie można zmienić stawek podczas trwania umowy, aby umowę wypowiedzieć również muszą być spełnione określone warunki. Jeśli wypowiedziałoby się taką umowę wówczas należy powrócić do negocjacji z aktualnym najemcą lub przygotować lokal dla potencjalnych nowych najemców.

Radna Grażyna Zielińska zapytała na jaki czas podpisana jest umowa z najemcą.

Anna Szotkowska odpowiedziała, że na czas nieograniczony.

Grażyna Zielińska uważa, że to błąd. Umowy podpisane powinny być na czas określony, tak żeby miasto miało możliwość negocjacji stawek. Przy zawieraniu kolejnych umów poprosiła o zwrócenie uwagi na takie szczegóły.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-2, przeciw-4, wstrzym.-7; NEGATYWNIE zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz lokali użytkowych nr 2/2019 (znak: znak:WMiRSPN-IV.7125.156.2019.MOI) – zał. 8. Wprowadzenie dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazu w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Seledynowej z przeznaczeniem pod działalność sportowo - rekreacyjną - ZBiLK.


Wprowadzenia dokonała Sylwia Rogulska Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych zgodnie ze złożonym wykazem 3/DDG/ZBiLK/2019 (znak: ZBiLK.DDG.4142.43.2019.MW) – zał. 9.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-3; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 6.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 200/19 - odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Stary Szlak nr 92, 94 i 98

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Grażyna Zielińska stwierdziła, że nie podoba jej się taki proceder pozyskiwania nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski oznajmił, że wyłącza się z zgłosowania.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzym.-4; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 200/19. Radny Witold Dąbrowski nie brał udziału w głosowaniu.

- 201/19 - określenia warunków udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wprowadzenia dokonała Sylwia Jakubik – Podolska Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Przedstawiła prezentację, która stanowi zał. 10 do protokołu.

Władysław Dzikowski zapytał jaka jest różnica między uchwałami w sprawie bonifikat.

Sylwia Jakubik – Podolska odpowiedziała, że wcześniejsza uchwała określa zasady udzielenia jednorazowej bonifikaty. W tym projekcie ustalamy rozłożenie opłaty na raty do 20 lat.

Witold Dąbrowski zapytał czy osoby ubiegające się o rozłożenie na raty będą musiały co roku składać wniosek.

Maria Latkowska odpowiedziała, że tak.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 201/19.

- 202/19 - zmieniająca uchwałę Nr XXXII/807/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty rocznej na czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Wprowadzenie dokonała Małgorzata Waszak. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 202/19.

- 203/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie.

Wprowadzenie dokonała Angelika Szerniewicz – Kwas Generalny Projektant w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 203/19.


Ad. pkt. 7.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

  • Zał.11 informacją WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wielorodzinnej – ul. Cukrowa/ Do Rajkowa oraz ul. Granitowa.
  • Zał.12 uchwałą nr 5/19 RO Żydowce Klucz w sprawie zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/26, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/08/29 10:48:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/08/29 10:48:49 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/07/05 15:14:26 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/26 12:45:22 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/26 12:29:32 nowa pozycja