Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.5.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 12 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:15

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Omówienie przez Organizatora stanu przygotowań do 8 Mistrzostw Europy w Gimnastyce Sportowej w Szczecinie.
4. Przedstawienie informacji odnośnie Mistrzostw Polski w Karate organizowanych przez UKS Pomerania Szczecin
5. Omówienie wyników konsultacji projektu Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - opinia Komisji
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia


Komisja w wyniku głosowania przyjęła protokół z dnia 12.02.2019r.(za-8- jednogłośnie)


Ad. pkt. 3.
Omówienie przez Organizatora stanu przygotowań do 8 Mistrzostw Europy w Gimnastyce Sportowej w Szczecinie.


W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji oddał  głos przedstawicielowi Żeglugi Szczecińskiej. Prezentację multimedialną (stanowiącą załącznik do protokołu) przedstawił p. Leopold Korytkowski.

W kwietniu br. zaplanowane są Mistrzostwa Europy w Gimnastyce, odbędą się w hali Netto Arena, hale treningowe: Hali ZUT, Hali przy ul. Małopolskiej oraz KIA Polmotor przy ul. W. Polskiego w Szczecinie. 3 dni finałów z udziałem TVP Sport, uczestniczyć będzie 40 krajów i ponad 300 sportowców. Spodziewany jest przyjazd 150 dziennikarzy na to wydarzenie. Startować będą i mężczyźni i kobiety.

Pan Korytkowski poinformował o planowanych działaniach  i o stanie przygotowań do tej imprezy. Łączna pula biletów na każdy dzień to 2.600. Prowadzona jest przedsprzedaż , na dzień dzisiejszy jest sprzedanych około 1500 biletów. Cena biletu normalnego-25 zł. W Hali Netto Arena  będzie w sumie 2960 miejsc siedzących. Podpisana została umowa trójstronna pomiędzy UEG, Miastem i Polskim Związkiem Gimnastycznym.  Sponsorzy dają ok. 3 mln  dofinansowania,  Miasto 3,5 mln złotych i 2,5 mln zł daje Ministerstwo Sportu poprzez  Polski Związek Gimnastyczny.

Radny Bazyli Baran zapytał o skalę tego sportu, jak to wygląda w Szczecinie, w Polsce

Paweł Karpow poinformował, że zrzeszonych jest ok.300 osób w Szczecinie, a klubów w Polsce zajmujących się tym sportem jest 93. Z regionu zachodniopomorskiego wystawionych będzie na Mistrzostwa  2 zawodników.

Radny Marek Kolbowicz podkreślił, jak ważne jest propagowanie tej dyscypliny sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Chciałaby, aby medale zostały w Szczecinie.

Przewodniczący podziękował za prezentację oraz zaproszonym gościom za dokładna informację, Komisja zapoznała się z prezentacją. Zostanie ona przesłana mailowo członkom Komisji.


Ad. pkt. 4.
Przedstawienie informacji odnośnie Mistrzostw Polski w Karate organizowanych przez UKS Pomerania Szczecin


Przewodniczący Patryk Jaskulski oddał głos Prezesowi UKS Pomerania Szczecin, z prośbą  o przedstawienie informacji odnośnie Mistrzostw Polski w Karate organizowanych przez UKS Pomerania Szczecin w tym roku.

Paweł Karpow-Prezes UKS Pomerania Szczecin- sprostował, że nie są to Mistrzostwa Polski  tylko turniej. Następnie poprosił p. Artura Rosę o przedstawienie prezentacji multimedialnej, stanowiącej załącznik do protokołu.

Prezentacja- p. Artur Rosa:

Klub Akademia BUDO powstał w 2014r. Liczy 1089 uczestników, w tym aktywnych karateków Akademii Budo jest 266. Kadra trenerska to 5 osób. Klub Mały Karateka liczy 682 uczestników. Kadra trenerska „Mały karateka” liczy sobie 3 osoby. P. Rosa przedstawił działania klubu, osiągnięcia, oraz omówił cykliczne  imprezy sportowe. 18 maja 2019 planują  jako Klub zorganizować turniej Pomerania Szczecin-Cup 2019. Przedstawił wstępny kosztorys, jest to kwota 17.800,- zł na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją imprezy. Dodał, że odnoszą sukcesy w najważniejszych imprezach sportowych oraz to, że prowadzą bezpłatne zajęcia dla dzieci rodzin i seniorów.

Radny Przemysław Słowik zadał pytanie, ile osób będzie uczestniczyć w turnieju.

P. Paweł Karpow-Prezes  Klubu- stwierdził, że minimum 300 uczestników w przedziale wiekowym 6-7 lat.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy wcześniej organizowane były podobne imprezy sportowe? Pyta też, skąd biorą pieniądze na organizację imprez, czy mają  jakiegoś sponsora?

P. Karpow- tak, największa taka impreza to Puchar Pomorza ale stale corocznie odbywają  się turnieje karate. Sponsora nie mają, dostają czasem dofinansowanie z Miasta(ok. 5 tysięcy zł), mają też pieniądze klubowe(składki) oraz pojawiają się pojedynczy darczyńcy. Pomagają finansowo   też rodzice dzieci, startujących w turnieju.

Radny Bazyli Baran zadał pytanie, czy uczestnicy klubowi ponoszą opłaty członkowskie i gdy jest organizowany Turniej -czy muszą  płacić za udział w imprezie?

P. Karpow poinformował, że są uiszczane składki członkowskie( 100 zł rocznie) plus opłata startowa za udział w wydarzeniu. Dodał, że zajęcia z dziećmi odbywają  się dwa razy w tygodniu.

Radny Marek Kolbowicz poruszył kwestie połączenia się wszystkich organizacji karate w mieście, pyta czy jest możliwość aby stworzyć w Polsce 1 Federację, która zrzeszyłaby  wszystkie kluby i aby można było tworzyć  konkurencje olimpijskie. Czy jest taki problem w mieście Szczecin?

Odp. P. Karpow- na szczecińskim poziomie nie mają  żadnego problemu z porozumieniem się z innymi klubami, nie ma konfliktów, wręcz przeciwnie- pomagają sobie, wspierają się, gdy jest taka potrzeba.

Oni jako klub UKS pracują w obszarze sportu powszechnego, jest to praca która idzie w dobrym kierunku. Na pewno jest szansa połączenia się z innymi klubami karate, bo ruch olimpijski daje dużo dobrej energii.

Przewodniczący Komisji Patryk Jaskulski zadał pytanie  dyr. Wydziału Sportu p. Kupisowi,  jak wygląda pomoc miasta jeżeli chodzi o dofinansowanie klubu UKS Pomerania? Pyta p.Prezesa Karpowa, czego oczekują, jakiej pomocy od Miasta?

Krzysztof Kupis- dyrektor Wydziału  Sportu oświadczył, że w roku 2019 przewidziane jest dla Klubu UKS Pomerania  28.600-zl.

Prezes Karpow oświadczył, że chcą zrobić turniej na wysokim poziomie, oczekują wsparcia od miasta, przedstawili wstępny kosztorys, opiewa na kwotę 17.800,-zl, z tego największa pozycja to obsługa sędziowska, puchary i medale, zakwaterowanie i wyżywienie.

Przewodniczący Komisji zwrócił się do p. dyr.Biura Dialogu Obywatelskiego, czy jest możliwość z tzw. Inicjatyw Lokalnych dołożyć się finansowo do tej imprezy?

Pani dyr. Błaszczyk stwierdziła, że nie są  w stanie przekazać pieniędzy Klubowi na tych zasadach, owszem istnieje możliwość pomocy finansowej np.na  zakup sprzętu, medali  czy materiałów. Ale tu obowiązuje inna procedura.

Dyrektor Wydziału Sportu zapytany o możliwość wsparcia Klubu stwierdził, że w ramach Małych Dotacji do kwoty  10 tys.  zł  Klub może o taką  pomoc wystąpić.

W związku z powyższym, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Stanowiska, zaproponowanego przez Przewodniczącego Komisji  P. Jaskulskiego, o treści:

Komisja Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży wnosi o przeznaczenie 10 tysięcy złotych z budżetu Wydziału Sportu na zabezpieczenie organizacji Turnieju Karate organizowanego przez UKS Pomerania Szczecin, który ma się odbyć 18 maja 2019r.

Głosowanie:

Za-8-jednogłosniee.

  

 


Ad. pkt. 5.
Omówienie wyników konsultacji projektu Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - opinia Komisji


Prace nad projektem Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiła Pani Dyr. Błaszczyk- dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. Przypomniała, że ponad 100 osób zgłosiło swoje uwagi, wszystkie omawiano i analizowano, nie wszystkie też uwagi będą uwzględnione. BDO cały czas pracuje na dokumentem. Po dzisiejszym spotkaniu z Komisją  jeszcze zaopiniować  go musi Prezydent oraz prawnicy.

Pani Joanna Buława zaprezentowała dokument roboczy(prezentacja) na którym Biuro jeszcze pracuje. Dziś chciałaby skonsultować  z radnymi propozycje, co do których jest najwięcej kontrowersji, po zakończonych konsultacjach społecznych.

Radny Przemysław Słowik chciałaby, aby projekt uchwały w tej sprawie był przygotowany na sesję  marcową, Komisja chciałaby dostać  ten materiał  do zaopiniowania do 22 marca. Radny proponuje aby Komisja spotkała się przed sesją 26 marca i zaopiniowała projekt.

Pani Dyrektor zobowiązała się przygotować  projekt na 26 marca, tak aby  Komisja mogła się tym zająć przed sesją.

Przewodniczący Komisji wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 26.03 o godz. 9.00 w Sali 161.

Pani Joanna Buława przedstawiła propozycje zmian:

-Weryfikacja mieszkańca- ma pozostać zapis adresu zamieszkania +pesel (podczas głosowania)

- Cel konsultacji- Celem konsultacji SBO jest bezpośrednie włączenie mieszkańców w proces decydowania o sposobie wydatkowania części budżetu Miasta(tu reguluje zapisy ustawa)

- Ogólnodostępność - w przypadku inwestycji infrastrukturalnych spełnienie warunku ogólnodostępności, oznacza zapewnienie możliwości czerpania korzyści z efektów realizacji projektu na równych prawach wszystkim mieszkańcom, również tym, którzy nie korzystają z oferty podmiotu administrującego terenem objętym realizacją projektu z SBO. ( tu było duże zainteresowanie mieszkańców)

- przedział czasowy (udostępnienie obiektów) od poniedziałku do piątku (w przedziale czasowym 8-22) oraz przez co najmniej dziesięć godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w przedziale czasowym 8-22).

- projekty nie inwestycyjne- zdaniem Komisji- doprecyzować należy zadania i określić   działania miękkie

- projekt adresowany do seniora i dziecka- co z dostępnością ? Adresowanie działań w szczególności do konkretnych grup mieszkańców, np.: dzieci, seniorzy, nie powinno ograniczać  zasady ogólnodostępności. Komisja proponuje pozostawić zapis dotychczasowy

- propozycja aby wyłącznie inwestycja były  na mieniu gminy- tu było najwięcej skonsultowanych głosów, aby pozostawić  zapis taki jak był poprzednio. W innych  miastach w Polsce realizowane są zadania na mieniu nie będącym własnością gminy.

Radny P. Słowik podał przykład inwestycji, np.  na ulicy Odzieżowej gdzie część  terenu należy do  spółdzielni mieszkaniowej a część  do wspólnoty  brak jest na tym terenie własności miejskiej i ciężko by było zrealizować  cokolwiek, gdyby wprowadzić  takie ograniczenia.

Radny Mirosław Żylik jest zdania aby nie zawężać przedmiotu działań, proponuje pozostawić  poprzednie zapisy.

Radny Maciej  Szyszko dodał, że to  spowoduje wydłużenie procesu inwestycyjnego w przypadku terenu niejednorodnego, wiązać  się to będzie np. z  zamianą  gruntu, gdy teren inny niż miejski. Opóźnienie w realizacji mogą sięgać nawet pół roku.

Radni dyskutowali, czy pozostawić  poprzedni zapis,nie zawężający do mienia miejskiego,  skoro nowa propozycja nie  zyskała aprobaty mieszkańców, postanowiono, aby sama Komisja weryfikacyjna podjęła decyzję.

Radny Maciej Szyszko proponuje, aby jeszcze w deklaracji pojawiło się oświadczenie nowego właściciela terenu, kto potem będzie tym obiektem zarządzać. Komisja przyjęła tę propozycję przez aklamację.

- tereny atrakcyjne inwestycyjnie- na nieruchomości, która jest obciążona na rzecz osób trzecich, jest przeznaczona do zbycia lub stanowi dla Miastateren atrakcyjny inwestycyjnie (ekonomicznie lub przestrzennie)- punkt ten budził najwięcej emocji i kontrowersji)-  radni proponują  aby  rozszerzyć ten zapis o uzasadnienie, niech będzie wiadomo, dlaczego i co będzie się działo , jakie plany ma Miasto co to tego właśnie  terenu.

Radny Kolbowicz proponuje, aby nie uszczegółowiać zapisu, i za każdym razem nie uzasadniać  odmowy,  wystarczy podać jakie są  zamiary miasta, przedstawić założenia, jaki charakter ma być zachowany na danym terenie.

Dyr. Błaszczyk obiecała skonsultować  ten zapis z urzędnikami i prawnikiem, ale „teren atrakcyjny inwestycyjnie”- Komisja uznała, że  potrzebna jest zmiana  nazewnictwa. Mieszkaniec Szczecina musi mieć informację zwrotną co do przeznaczenia terenu.

- podział środków- § 11. 1. Pula środków SBO zostanie podzielona w proporcji: 30% środków na projekty w obszarze ogólnomiejskim oraz 70% środków na projekty  w obszarze lokalnym. Pojawiła się nowa propozycja, aby zachować  inną proporcje tj 40% ogólnomiejskie- 60% zadania lokalne. Podział pieniędzy w obszarach lokalnych budził  też kontrowersje wśród konsultujących mieszkańców.

Radny Przemysław Słowik proponuje, aby pozostawić  poprzedni zapis tj.  30%-70%  . Podał przykład osiedla z określoną  populacją np. Turzyn i Skolwin, będą osiedla pokrzywdzone finansowo, trzeba zdaniem radnego opracować nowy algorytm np.( mkw., czy obszar działania)

Dyrektor Błaszczyk zaproponowała, aby wypośrodkować  tę proporcję, może 50-50%?

Przewodniczący P.  Jaskulski proponuje, aby pozostawić  proporcje 30%-70%.

Na tym zakończono dyskusję nad projektem Regulaminu. Komisja spotka się 26 marca aby zaopiniować  dokument w ostatecznej wersji.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


W tym punkcie porządku obrad Dyrektor Biura Rady Miasta Rafał Miszczuk poinformował  komisję o konieczności przygotowania nowego projektu uchwały dot. Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej( w związku ze zmianą  ustawy). Rada Miasta musi  w odrębnej uchwale określić procedury związane z inicjatywą uchwałodawczą, ilością popierających przedkładany projekt oraz sposobem dalszego procedowania nad przygotowanym dokumentem.

Pan dyrektor w związku z powyższym  zwrócił się do Komisji o oddelegowanie do Zespołu Inicjatywnego chętnych radnych  do pracy nad projektem uchwały.

Do Zespołu zgłosili się:

Przemysław Słowik oraz Patryk Jaskulski.

Komisja przyjęła propozycje kandydatów przez aklamację.

Innych spraw nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2019/07/24 12:23:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2019/07/24 12:23:29 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/03/13 09:23:57 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/03/04 09:38:44 nowa pozycja