Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.15.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 5 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Prezentacja WGK założeń projektowych organizacji ruchu na ul.Niemcewicza /Dembowskiego/Rynkowa.
4. Wizja lokalna godz.9.30 (zbiórka UM BUS)
- organizacja ruchu Dembowskiego/Niemcewicza/Kadłubka
- parking ul.Rynkowa
- stan zieleni "Niecka Niebuszewska".
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za- 7 , wstrzym.- 1 : przyjęła protokół z dnia  22 maja br. bez uwag.  


Ad. pkt. 3.
Prezentacja WGK założeń projektowych organizacji ruchu na ul.Niemcewicza /Dembowskiego/Rynkowa.


Prezentacji  nowej organizacji ruchu w obrębie ulic Niemcewicza/Dembowskiego dokonał  M. Charęza  Kierownik WGKiOŚ– projekt został opracowany  na wniosek mieszkańców uzgodniony z RO , wnioski mieszkańców dotyczyły niepokoju wynikającego z natężenia ruchu.  Dokonał prezentacji audiowizualnej  ( min. prezentacja z drona).


Ad. pkt. 4.
Wizja lokalna godz.9.30 (zbiórka UM BUS)
- organizacja ruchu Dembowskiego/Niemcewicza/Kadłubka
- parking ul.Rynkowa
- stan zieleni "Niecka Niebuszewska".


W dalszej części porządku obrad radni udali się na wizję lokalną ( zgodnie z wnioskami mieszkańców załącznik nr 3(nr 661 w rejestrze BRM )  i 4 do protokołu ( nr 700 w rejestrze BRM) ;

  1. Organizacja ruchu Dembowskiego /Niemcewicza/Kadłubka
  2. Parking ul. Rynkowa
  3. Stan zieleni „niecka Niebuszewska”

Radni zapoznali się z uwagami  mieszkańców zgłaszanym podczas wizji lokalnej w wyniku podjęli przez aklamację decyzje aby:

  • zwrócić się do  BPPM oraz  Wydziału  Urbanistyki i Administracji Budowlanej celem udzielenia odpowiedzi   jaki jest zapis planu  zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie przy ul. Kadłubka (rejon Netto /basen przeciwpożarowy)  oraz kto jest obecnie właścicielem i na jaki cel przeznaczona jest  budowa, 
  • zwrócić się do  WZiOL  o udzielenie informacji  jakie są plany odnośnie  basenu ppoż przy ul. Kadłubka w Szczecinie, 
  • zwrócić się do  ZUK o udzielenie odpowiedzi czy jest możliwe wygospodarowanie przy ul. Dembowskiego (w sąsiedztwie Osiedla Jarzębinowe) terenu pod miejsca postojowe bez konieczności usuwania zieleni, 
  • zwrócić się do  ZDiTM  o przeanalizowanie możliwości wyodrębnienia/ zmiany funkcji chodnika przy ulicy Gdyńskiej (po prawej stronie przy wieżowcach należących do Wspólnoty ul. Niemcewicza 22, 23) na miejsca parkingowe z możliwością powiększenia o część terenów zielonych przylegających do budynków wspólnoty). 


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła również do wiadomości  pisma:

  • WUiAB nt. informacji stacji bazowych ( pismo z dnia 27.05.2019 ) - załącznik nr 5  do protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/06/21 08:39:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/06/21 08:39:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/07 09:32:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/29 14:24:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/29 12:45:50 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/29 12:38:24 nowa pozycja