Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.41.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 19 STYCZNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów,
- w spr. zmian w budżecie Miasta na rok 2021,
- w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin,
- w spr. zmian w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 08.12.2020 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów,
- w spr. zmian w budżecie Miasta na rok 2021,
- w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin,
- w spr. zmian w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025.


Projekt uchwały Nr 10/21 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

I.Łabaziewicz – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Ł. Kadłubowski – powiedział, że jest zdziwiony wymogiem niezamieszkania w Szczecinie. Powinniśmy być konkurencyjni na tle innych miast. Jego zdaniem to, że dana osoba rozlicza podatki w Szczecinie, powinno być jednym z warunków przyznania stypendium.

I.Łabaziewicz – wyjaśniła, że celem uchwały jest zachęcanie studentów do studiowania w Szczecinie. W dobie koronawirusa taki warunek wykluczy duże grono studentów oraz tych, którzy studiuj niestacjonarnie.

E. Łongiewska – Wijas – poparła zdanie I. Łabaziewicz. Ważny jest ośrodek i budowanie atrakcyjności środowiska akademickiego, a nie – tworzenie podziałów. Radna uważa też, że należy wzmacniać sferę społeczną, artystyczną a nie tylko (jak w uzasadnieniu) – tworzyć kadry dla biznesu lokalnego. Uchwała powinna służyć budowaniu kapitału społecznego.

I.Łabaziewicz – uznała, ze zapisy dot. tej sfery są wystarczające, i umieszczone w samym regulaminie. Należy zadać pytanie, czy trzeba zmieniać uzasadnienie w tym przypadku.

J. Balicka – powiedziała, że uchwała jest spójna. Nie trzeba w niej nic zmieniać. Nawiązując do propozycji radnego Kadłubowskiego przypomniała, że osoby do 26 roku życia są zwolnione z płacenia podatku dochodowego.

P. Bartnik – podkreślił, że obecność studentów w Szczecinie oznacza pracę dla pracowników uczelni. Powiedział też, że pandemia z pewnością zmieni sposób studiowania. Filozofia kształcenia z pewnością się zmieni. To też trzeba uwzględnić. Zapytał, kto wchodzi w skład komisji konkursowej?

I.Łabaziewicz – wyjaśniła, że każdorazowo komisja jest powoływana Zarządzeniem Prezydenta. W jej skład wchodzą przedstawiciele uczelni oraz urzędu. W roku 2020 byli to pracownicy Biura Prezydenta Miasta oraz Prezydent D. Wacinkiewicz.

P. Bartnik – uznał, że brakuje w tym składzie jednego radnego. Np. członka Komisji Edukacji.

I.Łabaziewicz – przyjęła tę uwagę.

E. Łongiewska – Wijas – uznała, że w składzie komisji powinien być radny – członek Komisji Budżetu i Rozwoju. „Wszak tę uchwałę uzasadniamy rozwojem regionu”.

R. Lewandowski – podkreślił, że kluczową sprawą przyznania stypendium są kryteria. Zapytał, co się stanie, jeśli student „trójkowy” zrobi co wspaniałego na rzecz Szczecina?

I.Łabaziewicz – powiedziała, że będzie mógł wystąpić o nagrodę Prezydenta za swoja pracę naukową.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 10/21.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Następnie Przewodniczący P. Bartnik zaproponował przyjęcie wniosku, kierowanego do Prezydenta Miasta, o treści:

„Komisja Budżetu i Rozwoju wnioskuje o to, by do składu Komisji dokonującej merytorycznej oceny wniosków o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Szczecin każdorazowo powołać radnego - członka Komisji Budżetu i Rozwoju”.

Komisja zaopiniowała powyższy wniosek pozytywnie, w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr  w spr. zmian w budżecie Miasta na rok 2021,
Projekt uchwały Nr  w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin,
Projekt uchwały Nr  w spr. zmian w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025.

 

I.Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił załącznik  nr 4 do uchwały: „Wydatki majątkowe budżetu Miasta Szczecin w 2021 roku – zmiany”.

R. Lewandowski – przypomniał o swojej interpelacji dotyczącej budowy placu zabaw w przedszkolu nr 13. Jego wniosek został odrzucony. Jednocześnie w zmianach o budżetu jest pozycja „Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany. Radny poprosił o wyjaśnienie tej decyzji.

M. Przepiera – wyjaśnił, że nie jest to zadanie nowe. Zostało ono przeniesione z roku 2020, to kontynuacja zawartych umów.

J. Balicka – zapytała o preselektywny system ważenia pojazdów oraz o inwestycje „hala TME” i „Amfiteatr Letni”.

M. Przepiera – przypomniał, że na drogach wjazdowych do Szczecina SA zainstalowane wagi pozwalające na wskazanie pojazdów, które przekraczają dopuszczalny nacisk na oś. Prawo polskie nie pozwala jednak na karanie takiego kierowcy na podstawie odczytu wagi. Musimy mieć możliwość zważenia pojazdu przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Do tego potrzebne jest odpowiednio przygotowane miejsce do rozłożenia mobilnych wag. Ad. Amfiteatr – budowa idzie sprawnie, zgodnie z harmonogramem. Nie ma zagrożenia niedotrzymania terminu. Podobnie jest z halą TME.

Ł. Kadłubowski – zapytał o kwotę 7 mln zł przeznaczoną na wykup gruntów: jakiej ulicy dotyczy? Zapytał także o ścieżkę rowerową przy ul. Bogumińskiej (przesunięcie terminu) oraz o realny termin rozpoczęcia budowy węzła Niebuszewo w ramach SKM.

M. Przepiera – powiedział, że kwota 7 mln zł jest związana z toczącymi się sprawami sadowymi oraz wykupami związanymi z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydział Mieszkalnictwa skumulował te kwoty w jednym zadaniu. Ad. ul. Bogumińska – nie udało się zrealizować ścieżki rowerowej w roku 2020, stąd przesunięcie na 2021. Ad. SKM przypomniał, że w zadaniu uczestniczy kilka podmiotów. Naszym zadaniem jest budowa Węzła Niebuszewo. Oczekujemy w tej chwili na dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Rozpoczniemy je po zakończeniu trwających na Niebuszewie prac związanych z remontem torowisk. W tym roku prawdopodobnie zostanie wyłoniony wykonawca.

E. Łongiewska- Wijas – zwróciła uwagę na zadanie: „Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym”: w uzasadnieniu wpisano, że zwiększenie środków nastąpiło na skutek rozstrzygnięcia procedury przetargowej na kwotę wyższą niż zaplanowane środki. Radna zapytała, kiedy Miasto podejmuje decyzję o nieprzystapieniu do realizacji zadania w takiej sytuacji, a kiedy decyduje o zwiększeniu budżetu i wykonaniu zadania? Zapytała też o Program remontu i przebudowy basenów: środki na to zadanie zostały zwiększone 4-krotnie. Przecież w „Labiryncie” też tak było, a odstąpiliśmy od realizacji tego zadania. Zapytała, co z tą rzeźbą – fontanną? Radna nawiązała także do aktualizacji polityki przestrzennej i do wzrostu środków na to zadanie. Przypomniała, że Prezydent Wacinkiewicz zapowiedział rezygnację z polityk sektorowych i holistyczne spojrzenie na Miasto. Tu zwiększamy środnika politykę sektorową, a jednocześnie – zrezygnowaliśmy z polityki kulturalnej Miasta. Zapytała. Jaka jest w końcu polityka w tym zakresie? Radna zapytała też o wiarygodną datę zakończenia inwestycji SKM oraz o to, czy środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powiększą, księgowo, wartość wydatków na kulturę. Na koniec zauważyła, że projekt uchwały w spr. zmian w budżecie Miasta został radnym przekazany na 20 godzin przed rozpoczęciem posiedzenia. Przypomniała, że taki dokument powinien być przekazany wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia. Uznała, że w ten sposób następuje dyskredytacja radnych. Nie mają oni szans na zapoznanie się z takim dokumentem, jeśli otrzymują go na niespełna dobę przed komisją.

M. Przepiera – ad. zwiększanie środków na zadania : w przypadku zadania „Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły..” zwiększenie nastąpiło po 2. Przetargu. Jeżeli drugi przetarg pokazuje, że ceny są tak wysokie, to dochodzi do pewnej uznaniowości i decyzji o zwiększeniu środków na ten cel. To jest cała trudność i sztuka, podjęcie takiej decyzji. To także odpowiedzialność. Zdarza się, że w trzecim przetargu ceny są wyższe, jak w 1. czy 2.  Ad.  remont i przebudowa basenów: zapisane tam środki (263 tys. zł) to element procesu sądowego z wykonawcą fontanny przy ul. Gorkiego/ Wojska Polskiego. 80 tys. zł przeznaczono na dokumentację projektową fontann w złym stanie technicznym. Rzeźba „Labirynt” to odrębna pozycja budżetowa. W tej chwili przygotowujemy dokumentację przetargową. Ad. aktualizacja polityki przestrzennej – zadnie jest przeniesione z 2020 roku. Ten akurat dokument uznano za potrzebny i postanowiono zrealizować zadanie w bieżącym roku. Ad. SKM – specyfiką zadania jest wielu partnerów. Szczeciński Obszar Metropolitalny jest łączącą ich instytucją. Jednak nie może odpowiadać za realizację zadania. Informacje formalne z pewnością się radnym należą, jednak Prezydent nie jest w stanie przekazać konkretnych danych.

I. Bobrek – poinformowała, że po konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową do uchwały Rady Miasta dołączono załącznik zawierający informację o środkach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z Ustawą o finansach kwoty te zostają wpisane w budżet, zgodnie z obowiązującą kwalifikacją. Dyrektor przeprosiła też za tak późne przekazanie materiałów dla radnych. Wynikało to z decyzji o dokonaniu zmiany budżetowej jeszcze w styczniu 2021 roku. „Co do zasady planujemy przekazywać takie dokumenty 21 dni przed sesją”.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący obrad zarządził głosowania.

  • W głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 2 Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 13/21w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok.
  • W głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 2 Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 14/21w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.
  • W głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 2 Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 15/21 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025.

 

 Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/01/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/02/24 10:35:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/02/24 10:35:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/01/13 10:11:45 nowa pozycja