Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.9.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 1 LIPCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 192/19 - mieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie;
- 215/19 - ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Szczecin dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć;
- 216/19 - zmiany statutu "Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie".
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


 

Łukasz Tyszler Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku posiedzenia. Zamiast projektem uchwały nr 215/19 zająć się projektem 217. Komisja w wyniku głosowania: za-6; przeciw-0, wstrzym.-0 zmieniła porządek obrad.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


 

- 192/19 - mieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie;

Wprowadzenia dokonała Beata Bugajska Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Leszek Duklanowski zapytał jaka była idea wprowadzenia zmian.

Beata Bugajska odpowiedziała, że proponowane zmiany w statucie reguluje zapis wynikający z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego oraz protokół Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z kompleksowej kontroli Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie. Podczas kontroli zwrócono uwagę na niepełne wykorzystanie miejsc pobytu w DPS’ie. Wprowadzenie zmian w statucie pozwoli na pełniejsze wykorzystanie miejsc pobytu i realizację zaleceń pokontrolnych ZUW w Szczecinie.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 192/19.

- 216/19 - zmiany statutu "Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie";

Łukasz Tyszler powiedział, że procedura w sprawie zmiany uchwał dot. żłobków i przedszkoli, w kwestii dodania zapisu nt. dodatkowej punktacji za szczepienia dzieci została rozpoczęta. Przedstawił projekt uchwały. Dodał, że podczas tworzenia zapisów bazował na uchwale z Olsztyna, która została opublikowana w dzienniku wojewódzkim województwa warmińsko – mazurskiego, czyli nie została uchylona przez wojewodę. Dodał, że jeśli Radni mają jeszcze wątpliwości to na sesję zaprosi wojewódzkiego konsultanta ds. szczepień.

Beata Bugajska powiedziała, że jest zaskoczona tempem procedowania. Dodała, że wejście w życie uchwały po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku wojewódzkim spowoduje problemy organizacyjne. W związku z tym, że nabór odbywa się w sposób elektroniczny będzie trzeba zawrzeć aneks do umowy, aby wprowadzić zmiany do systemu informatycznego. Obawia się, że nie zostanie zrobione to w wymaganym czasie. Ponadto w statucie należałoby dokonać kilku innych zmian, ale wobec takiego tempa nie odważy się ich teraz procedować. Dodała, że odczuwa niepokój, gdyż dziecko nie mające szczepienia, nie będzie mogło zostać przyjęte do żłobka. Jest zwolennikiem edukacji, a nie nakazów. Uważa, że odmawia się dzieciom nieszczepionym konstytucyjnego prawa do opieki.

Łukasz Tyszler odpowiedział, że istnieje obowiązek ustawowy szczepienia dzieci, jeśli ktoś uchyla się od tego obowiązku to łamie prawo. Dzięki tym zapisom ochronimy dzieci zaszczepione. Ponadto Rada Miasta tworzy jednostkę organizacyjną jaka jest Zespół Żłobków Miejskich i nadaje jej statut. Wobec czego Rada może również ten statut zmienić. Rozumie obawy i problemy organizacyjne, które mogą nastąpić. Zaproponował, aby wprowadzić uchwałę z konkretną datą. To jest projekt Komisji, Radnych, na sesji w dniu 5 lipca br. można go wprowadzić.

Leszek Duklanowski stwierdził, że dodatkowe kryterium jakim są szczepienia jest bardzo dobrym kierunkiem. Ponadto uważa, że powinno się również zapisać kryterium rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie.

Łukasz Tyszler stwierdził, że nie podda pod głosowanie projektu uchwały w obecnej formule. Do piątku zostanie wypracowany kompromis nt. wejścia w życie uchwały i wówczas przed sesją Komisja wyda swoją opinię.

- 217/19 - zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Łukasz Tyszler powiedział, że tj. przy poprzednim projekcie uchwały, również w przedszkolach należy wprowadzić zmiany. W tym przypadku jest więcej przeszkód, ponieważ Szczecin ma ustalonych 6 dodatkowych kryteriów, a zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, tylko 6 może być. Wobec czego proponuje, aby zastąpić pkt 3 o brzmieniu: „dziecko, którego starsze rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w tej samej szkole podstawowej” tym, dotyczącym szczepień: „dziecko, które odbyło obowiązkowe szczepienia lub posiadające długotrwałe odroczenie ich wykonania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.)”. Dodał, że w przypadku tych zmian, we wspomnianej uchwale jest o tyle trudniejsze mentalnie, ponieważ i tak każde dziecko dostanie miejsce w przedszkolu.

Radna Stefania Biernat zauważyła, że ten punkt jest bardzo ważny, ponieważ w przypadku rodzeństwa „rok po roku”, dzieci mogą uczęszczać do jednego przedszkola. Jest za pozostawieniem tego zapisu.

Leszek Duklanowski zapytał o miejsce zamieszkiwania, na jakiej zasadzie odbywa się weryfikacja.

Lidia Rogaś Dyrektor Wydziału Oświaty powiedziała, że dzieci spoza Szczecina w ogóle nie podlegają rekrutacji. Każde z kryteriów rodzice potwierdzają oświadczeniem, które mogą być sprawdzone. Weryfikowane jest miejsce zamieszkania a nie zameldowania. Przypomniała, że suma punktów za dodatkowe kryteria, nie może być wyższa niż za kryteria ministerialne. W I etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe. Dopiero w II etapie pojawiają się kryteria gminne.

Radny Marek Kolbowicz zapytał jakie są konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia.

Lidia Rogaś odpowiedziała, że jest to utrata miejsca. Zwróciła uwagę, iż istotą tych zmian jest to, które należy usunąć.

Łukasz Tyszler zapytał czy można połączyć dwa kryteria, np. nt. zamieszkiwania w pobliżu i pracy rodziców w pobliżu. Te dwa kryteria są bardzo podobne.

Lidia Rogaś odpowiedziała, że w tej kwestii musi się wypowiedzieć prawnik. Uważa, że do sesji wszystko się wyjaśni.

Łukasz Tyszler stwierdził, że również tego projektu w tej formie Komisja nie będzie opiniować. Komisja poczeka na opinię Wydziału Oświaty oraz na informację dotyczącą daty wejścia w życie uchwały.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/09/09 14:44:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/09/09 14:44:07 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/07/08 15:12:08 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/28 14:01:09 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/24 14:45:58 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/24 14:34:31 nowa pozycja