Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.12.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Marek Kolbowicz - Wiceprzewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
281/19 - przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2022
282/19 - zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
283/19 - zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miasto Szczecin jest podmiotem tworzącym
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania:

  • za - 4; wstrzym.- 1  przyjęła protokół z dnia 9 września  2019  bez uwag
  • za - 4; wstrzym.- 1  przyjęła protokół z dnia14 października  2019 bez uwag 


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
281/19 - przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2022
282/19 - zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
283/19 - zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miasto Szczecin jest podmiotem tworzącym


projekt uchwały nr  281/19 w  sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2022

wprowadzenia do tematu dokonała B. Bugajska Dyrektor WSS - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. został ustanowiony Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określający strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń  dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnieniem dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Prezydent  powołał  Zespół Koordynujący, do zadań którego należało opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 

Radna S. Biernat – czy program  uwzględniania problem  dzieci?

Bugajska- tak, jest to program koordynujący również i ten problem. Dodała , iż Miasto boryka się  z brakiem  psychiatrów dziecięcych.  Zaburzenia otępienne mieszczą się w kategoriach  tego programu , notujemy wzrost prób samobójczych  wśród młodzieży i tak w roku . 2017 zanotowano ich 466.

Komisja w wyniku głosowania: za- 5 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

projekt uchwały nr  282/19 w sprawie  zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

wprowadzenia do tematu dokonała B. Bugajska - w związku z rozpoczęciem funkcjonowania Żłobka nr 4 „Zając Borówka” z dniem 2 grudnia 2019 zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto

 Komisja w wyniku głosowania : za- 6 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

projekt uchwały nr  283/19 w sprawie zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miasto Szczecin jest podmiotem tworzącym

wprowadzenia do tematu dokonała B. Bugajska - zgodnie z zapisami  ustawy o działalności leczniczej zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Przedstawione zasady ustalają reguły gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wartości dla których Gmina Miasto Szczecin jest podmiotem tworzącym.

 Komisja w wyniku głosowania : za- 6 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

B. Bugajska – wnosi o zaopiniowanie również projektu   uchwały  nr  284/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Komisja przychyliła się do ww. wniosku.

Projekt uchwały  284/19 omówiła  B. Bugajska  -zgodnie z  ustawą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia. Zadanie to jest realizowane poprzez przyznawanie osobom pozbawionym schronienia, tymczasowego miejsca w Schroniskach dla Osób Bezdomnych prowadzonych na zlecenie  Szczecina przez organizacje pozarządowe. W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  Rada Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 

Radny L. Duklanowski- zwrócił uwagę, iż jest grupa osób bezdomnych która  pracuje  czy Miasto posiada takie informacje i weryfikuje opłaty?  

 

B. Bugajska-aktywizujemy cały czas osoby bezdomne (podpisywane kontrakty), jednak zdarzają się przypadki osób pracujących na czarno, jest to trudne do weryfikacji.

Wiceprzewodniczący Komisji M. Kolbowicz-jak są proceduralnie ściągane należności?

B.Bugajska– zainteresowany bezdomny dostanie informacje i jest zobowiązany przelać należność  na konto MOPR-u ; jak nie przeleje to windykacja jest zadaniem dla MOPR; jesteśmy w procesie standaryzacji, ok. 1 mln. zł. dołożyliśmy w  tamtym roku , w tym ok. 800 tys. zł.

Komisja w wyniku głosowania : za- 6 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Marek Kolbowicz
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/11/18 12:16:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/11/18 12:16:34 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/22 14:29:03 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/22 12:07:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/22 09:48:26 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/15 13:06:53 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/15 12:05:08 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/15 12:03:01 nowa pozycja