Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.20.2020
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 12:30
Zakończenie posiedzenia - 13:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie korespondencji bieżącej.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 19 maja 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-4, przecie-0, wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie korespondencji bieżącej.


Komisja zapoznała się z korespondencją:

  • informacją od Pani Alicji Roszkowskiej Przewodniczącej RO Gumieńce nt. śmierci Pana Andrzeja Maliszewskiego Radnego RO Gumieńce (zał. nr 3). W związku z tym Komisja podjęła Uchwałę Nr 36 (zał. nr 4) w wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzym.-0. Ze względu na równą ilość głosów kolejnych osób na liście, na prośbę Przewodniczącej Komisji Urszuli Pańki, Pani Katarzyna Wełyczko Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, dokonała losowania z pośród dwóch osób: p. Marka Lickendorfa i p. Bronisława Cichockiego. W wyniku losowania mandat uzyskał p. Marek Lickendorf (zgodnie z §88 ust. 2 Uchwały Nr XXIX/772/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce). W związku z czym Komisja wystosowała pismo powołujące p. Marka Lickendorfa (zał. nr 5) w skład rady.
  • informacją od Pana Dariusza Mikołajczyka Przewodniczącego RO Warszewo nt. śmierci Pana Stanisława Pietrusewicza Radnego RO Warszewo (zał. nr 6). W związku z tym Komisja podjęła Uchwałę Nr 37 (zał. nr 7) w wyniku głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzym.-0 oraz wystosowała pismo powołujące p. Marka Rusieckiego (zał. nr 8) w skład rady.
  • nt. opinii prawnej dotyczącej trybu postępowania w sprawie radnych elektów rad osiedli, którzy od wyborów nie złożyli ślubowania (zał. nr 9). Joanna Martyniuk – Placha Radca Prawny w Biurze Prawnym powiedziała, że nie wnosi uwag w stosunku do opinii mecenas Durki. Zgadza się, że należy wezwać radnych elektów pod wskazaniem pouczenia ich o konsekwencji niestawiennictwa się, zgodnie z § 12 ust. 6 Statutu, który mówi: „Radny, który odmówi złożenia ślubowania, traci mandat.” Dodała, że pierwszy termin został wyznaczony zgodnie z terminem statutowym, to spotkanie będzie kolejnym, wskazanym terminem. Nie złożenie ślubowania w tym terminie będzie równoznaczne z utratą mandatu. Rafał Miszczuk Dyrektor Biura Rady Miasta dopowiedział, że chodzi o RO Kijewo, która pracuje w 8 osobowym składzie. Pozostali radni od początku kadencji nie złożyli ślubowania. Rada ma siedzibę w SP nr 5 na ul. Dąbskiej, w której od czasu pandemii nie może funkcjonować. RO oczekuje na nową siedzibę, przy boisku na ul. Orlej. Urszula Pańka Przewodnicząca Komisji poprosiła o zaproszenie RO Kijewo na ich posiedzenie do gmachu Urzędu. Dodała, żeby Przewodniczący Rady Osiedla Kijewo zaproponował porządek obrad oraz wyznaczył termin spotkania, a BRM poinformuje radnych i radnych elektów o wyznaczonym terminie zgodnie z przedstawioną opinią. Radny Marcin Biskupski powiedział, że aktualnie wiceprzewodnicząca pełni funkcję przewodniczącej. Dodał, że RO ma również problem z wyborem nowego przewodniczącego rady.
  • nt. opinii prawnej dotyczącej rozbieżności w statutach rad osiedli: Niebuszewo Bolinko i Pomorzany – zał. nr 10 (treść zapytania: Zgodnie z § 12 ust. 2 statutów,  liczbę członków Rady ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579). W tych dwóch radach stan mieszkańców spadł poniżej 20 tys. mieszkańców, wobec czego wybory zostały zarządzone na 15 osobowy skład rady. Jednak zapisy statutu dostosowane są do rady liczącej 21 osób. (§ 20 ust. 2 statutów). W jaki sposób interpretować zapisy statutu?Dostosowując do aktu wyższego rzędu - ustawa i pomniejszony skład do 15 czy literalnie stosować zapisy statutów i powoływać zarząd 7 osobowy?). Joanna Martyniuk – Placha potwierdziła, że należy literalnie stosować przepisy statutów. Jeżeli ulega zmianie liczba mieszkańców należy zmienić statut, aby dostosować stan prawny do rzeczywistości. Urszula Pańka stwierdziła, że na osiedlu Pomorzany przybywa aktualnie mieszkańców, osiedle się rozbudowuje. Zapytała czy wobec tego jest sens zmiany zapisów statutu na mniejszą ilość osób w zarządzie. Rafał Miszczuk zapytał czy można stworzyć zapis statutu funkcjonalnie, alternatywnie: „że jeśli liczba mieszkańców przekroczy 20 tys. wówczas zarząd liczyć będzie 7 osób, a jeśli poniżej 20 tys. mieszkańców to zarząd liczyć będzie 5 osób.” Taki zapis znalazłby się w każdym statucie osiedla. Urszula Pańka przychyliła się do tej propozycji.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Rafał Miszczuk zapytał czy MKW planuje w 2020 r. zorganizować wybory do Rady Osiedla Żelechowa oraz Łękno. Dodał, że na Łęknie liczba radnych spadła poniżej statutowego składu rady. Jedna osoba zmarła, a tam był minimalny skład, czyli 8. Aktualnie jest 7 osób w RO Łękno. Zgodnie ze statutem MKW powinna przeprowadzić wybory uzupełniające. Zapytał kiedy Komisja planuje przeprowadzić wybory: jesienią 2020 r. czy wiosną 2021 r.

Urszula Pańka uważa, że w aktualnej sytuacji wzrostu zakażeń choroby COVID-19 spowodowanej koronawirusem SARS-Cov-2 organizowanie wyborów byłoby nieodpowiedzialne i narażało mieszkańców na utratę zdrowia i życia. Jest przeciwna organizacji jesiennych wyborów do rad osiedli.

Marcin Biskupski zgadza się, że organizacja wyborów jesienią niesie za duże ryzyko. Zaproponował, aby wystąpić do SANEPIDu z zapytaniem o przyszłe wytyczne w sprawie postępowania podczas wyborów.

Urszula Pańka zauważyła, że reżim sanitarny musiałby być zachowany.

Radny Łukasz Tyszler uważa, że nie należy organizować wyborów jesienią. Sytuacja na osiedlach nie jest zagrożona, aby konieczne było organizowanie wyborów. Dodał, że teraz są bardzo specyficzne czasy. Przypomniał, że gdy było 200 zachorowań, to zamknięto lasy, sklepy, wszyscy siedzieli w domach. Aktualnie zachorowań jest znacznie więcej, a jest mniej obostrzeń. Przy dość niskich zachorowaniach w maju, ogólnopolskie wybory nie odbyły się. Przeprowadzenie jesienią kampanii wyborczej, może skończyć się wzrostem zachorowań. Odpowiedzialnością obarczono by Miejską Komisję Wyborczą. Poddał pod wątpliwość wyborów wiosną. Nie widzi powodów ku temu, aby w tej chwili podejmować decyzję w tej sprawie. Dodał, że RO to organ pomocniczy Rady Miasta, mieszkańcy mają swoich przedstawicieli w Radzie Miasta, jeżeli radni osiedlowi mają inicjatywy, z którymi mieliby problem w realizacji, to mogą zwrócić się do radnych miejskich ze swoich okręgów wyborczych, którzy chętnie pomogą.

Komisja przez aklamację podjęła decyzję, aby nie przeprowadzać jesienią 2020 r. wyborów do RO Żelechowa i Łękno.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/09/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/12/07 14:07:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/12/07 14:07:50 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/09/28 14:06:10 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/09/15 12:20:18 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/09/15 12:14:51 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/09/15 12:08:30 nowa pozycja