Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.31.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 27 KWIETNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 40/20 w spr.ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina .
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 18.02.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 40/20 w spr.ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina .


D. Falkowska – wnioskodawczyni – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Przypomniała, że obowiązujące dziś stawki uchwalono 16 lat temu. Podkreśliła, że proponowane stawki są wartościami maksymalnymi i decyzją np. szefów korporacji, mogą zostać zmniejszone. Powiedziała też, że nie uwzględniają one wielu składowych np. kosztów napraw samochodów, a proponowany wzrost jest symboliczny. Te kwoty nie zrujnują budżetu pasażera, z pozwolą na poprawę życia taksówkarzy.

M. Herczyńska – potwierdziła, że rozmowy na temat wzrostu stawek za przejazdy taksówkami, toczyły się w Radzie Miasta już kilka lat temu. Wówczas silny nacisk korporacji sprawił, że nie zostały one zmienione. Radna uznała, że proponowany dziś wzrost stawek jest zasadny, wniosek jest słuszny.

J. Balicka – zapytała, czy Szczecin jest miastem o najniższych stawkach?

D. Falkowska – przedstawiła dane z dużych miast Polski. Najniższe stawki (7 zł) są w Krakowie i Poznaniu. I takie stawki proponują wnioskodawcy w projekcie uchwały.

R. Stankiewicz – uznał, że to, iż stawki nie zmieniły się przez 16 lat, działa na niekorzyść taksówkarzy. Zasługują oni na to, by godnie zarabiać.

E. Łongiewska – Wijas – podzieliła opinię. Falkowskiej, że Szczecin jest jednym z najtańszych miast w Polsce, jeśli chodzi o korzystanie z komunikacji taksówkami.

A. Jaśkowiak – Dyrektor Biura Obsługi Interesantów – poinformowała, że Biuro zrobiło analizę danych ze wszystkich dużych miast w kraju. Wynika z niej, że mamy najniższe stawki w całej Polsce. Zaproponowane w uchwale stawki, to średnia krajowa. Jedynie kwota 45 zł za godzinę postoju byłaby jedną z wyższych w kraju.

D. Falkowska – zadeklarowała, że w drodze autopoprawki przekaże do Biura Rady Miasta projekt ze stawką 40 zł za godzinę postoju (jak w Poznaniu)

S. Lipiński – Skarbnik Miasta – uznał, że dotychczasowe stawki powinny zostać zmienione. Przedłożoną propozycję uznał za słuszną.

P. Bartnik – wobec wyczerpania głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 40/20 w spr. ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina (z autopoprawką).

W głosowaniu: za – jednogłośnie, radni zaopiniowali omawiany projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


M. Herczyńska – poprosiła, by jedno z najbliższych posiedzeń Komisji poświęcić kwestii umożliwienia taksówkom przejazdu bus-pasami. Radna zwróciła się w tej sprawie do Prezydenta (interpelacja) i otrzymała odpowiedź, że takie rozwiązanie jest niezgodne z obowiązującym prawem. Jednocześnie radna ma wiedzę, że takie rozwiązanie jest stosowane w wielu miastach Polski.

P. Bartnik, J. Balicka – zadeklarowali zajęcie się tematem, w obecności odpowiednich pracowników urzędu, inżynierów ruchu itp.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/04/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/05/19 12:25:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/05/19 12:25:58 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/04/21 12:11:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/04/21 12:08:10 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/04/21 11:49:55 nowa pozycja