Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.16.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 26 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:15
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 384/19 - w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Protokół nr 0012.8.15.2019 z dnia 6 listopada 2019 r.

Głosowanie: za - 7 (jednogłośnie).


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- 384/19 - w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów.


- 384/19 - w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – dokonała wprowadzenia do projektu uchwały, omówiła jego treść. Wyjaśniła, że Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na Gminę Miasto Szczecin obowiązek corocznego przygotowania Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Działania Miasta oraz organizacji pozarządowych uzupełniają się, zatem współpraca przynosi korzyści w realizowaniu zadań publicznych. Program ten podlega konsultacjom społecznym, które zostały przeprowadzone. Program zawiera zarówno współpracę finansową, a także pozafinansową. Zaznaczyła, że kwota przeznaczana na Program co roku stopniowo rośnie. Omówiła dysponentów środków (największymi dysponentami jest Wydział Spraw Społecznych, Wydział Sportu i Wydział Kultury).

Radny Mirosław Żylik – wyraził swoje rozczarowanie, że środki przeznaczane na sport są w tym roku niższe, niż w poprzednich Programach.

Głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały

Za – 8 (jednogłośnie)

- 392/19 - w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – dokonał wprowadzenia do projektu uchwały, omówił jego treść. Wyjaśnił, że projekt uchwały zakłada wprowadzenie cennika dla klubów i stowarzyszeń. Zaznaczył, że będą one miały jednak upust w wysokości 90%. Wprowadzenie tych zasad wygeneruje dodatkowy strumień dochodów budżetowych dla Miasta, co będzie miało przełożenie na inwestycje w nowe obiekty sportowe. Ponadto takie rozwiązanie ułatwi zarządzanie obiektami i ich harmonogramami. Poinformował, że Rada Sportu pozytywnie przyjęła projekt.

Radny Patryk Jaskulski – Przewodniczący – zapytał o to, jak ustalana będzie składka godzinowa?

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – odpowiedział, że będzie to cena komercyjna pomniejszona o 90%. Zaznaczył, że kluby mają w większości stałe godziny rezerwacji sali na obiektach sportowych. Poinformował, że w przyjęciu tej uchwały liczy się czas, ponieważ niedługo zaczną się obozy zimowe i byłoby dobrze, gdyby zostały one rozliczane w oparciu o nowe reguły.

Radny Patryk Jaskulski – Przewodniczący – zaznaczył, że podobne rozwiązaniu przyjęło już większość samorządów.

Radny Maciej Szyszko – zapytał o to, ile będzie kosztowała godzina na np. krytym stadionie?

Marek Gąsior – Zastępca dyrektora ds. technicznych MOSRiR – odpowiedział, że ceny będą ustalane zgodnie z cennikiem i nastąpi ich pomniejszenie o 90%, co może dać kwotę przykładowo 6 zł.

Radny Maciej Szyszko – zaznaczył, że istotną barierą rozwoju klubów sportowych jest ich ograniczony dostęp do obiektów. W konsekwencji wynajmują one hale oświatowe, gdzie stawki godzinowe są często bardzo wysokie.

Radny Marek Kolbowicz – powiedział, że często zdarza się tak, że jeśli kluby dostają coś za darmo to nie szanują należycie możliwości, które dostają i nie wykorzystują ich w pełni. Zdarza się, że terminy przepadają, ponieważ ktoś nie przychodzi. Wprowadzenie choćby minimalnych opłat spowoduje, że kluby będą zastanawiały się, ile faktycznie godzin korzystania z obiektów sportowych potrzebują. Może to spowodować, że liczba klubów i mieszkańców korzystających z obiektów sportowych zwiększy się.

Marek Gąsior – Zastępca dyrektora ds. technicznych MOSRiR – powiedział, że uchwała ta jest korzystna dla Miasta z punktu widzenia inwestycji sportowych, które będą mogły być finansowane z tych nowych środków.

Radny Patryk Jaskulski – Przewodniczący – wspomniał o tym, że zostały przeprowadzone rozmowy z klubami sportowymi w Szczecinie. Ich przedstawiciele wyrazili zrozumienie dla nowych regulacji.

Radny Maciej Szyszko – powiedział, że podczas prac nad projektem uchwały był zaniepokojony tymi zapisami, ponieważ na pierwszy rzut oka są one problematyczne dla klubów, jednak po wysłuchaniu argumentów jest zdecydowanie spokojniejszy.

Głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały

Za – 8,            wstrzym. – 1.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/11/19, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2019/11/28 13:29:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2019/11/28 13:29:48 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/11/26 12:42:17 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/11/22 14:43:07 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/11/19 14:07:03 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/11/19 14:06:25 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/11/19 13:21:55 nowa pozycja