Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.19.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
•256/19 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
•257/19 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
•258/19 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 6 , wstrzym.- 2 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 28 sierpnia br.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
•256/19 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
•257/19 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
•258/19 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023


  • uchwała  256/19 w sprawie  zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

  • uchwała w sprawie 257/19 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne

Jako pierwsza głos zabrała  Zastępca Dyrektora W. Dąbrowska-Mastalerz- omówiła zmiany dla jej działów.

Radny Ł. Kadłubowski- zapytał o zagospodarowanie terenu Parku Warszewo – Podbórz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie budowy I etapu.

Zastępca Dyrektora WIM W. Dąbrowska-Mastalerz- we wrześniu trafi dokumentacja do Biura Zamówień Publicznych.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- zapytała o projekt teatru  letniego, opracowanego kilka lata temu ,  czy jest nadal  aktualny?

Zastępca Dyrektora WIM W. Dąbrowska-Mastalerz-  konkurs wygrała angielska firma, projekt był „wymagający” i miasto musiało się dostosowywać do założeń.

S. Fritsch-  omówił inwestycje ujęte w zmianach do budżetu w dziale merytorycznym  ZDiTM. 

A. Kieszkowska Dyrektor WOŚ i B.Bugajska Dyrektor WSS- omówiły swoje pozycje zmian w tej transzy budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok

W dalszej części porządku obrad K. Bogusławska Dyrektor WZP przedstawiła główne założenia o projektu uchwałynr  258/19 w sprawie  zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023

Radny L. Duklanowski– zapytał o  budowę hali basenowej w SP nr 51

M. Przepiera Zastępca Prezydenta m. Szczecina- jest ogłoszony przetarg unijny.

Wiceprzewodnicząca RM G. Zielińska- co dalej ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt?

M. Przepiera Zastępca Prezydenta m. Szczecina- jest taki zamiar, musimy wpisać do budżetu.  Przy sesji październikowej pierwsza przymiarka może  grudzień.

Wiceprzewodnicząca RM G. Zielińska– co z modernizacją drogi koło skweru Misia Wojtka?

M. Przepiera Zastępca Prezydenta m. Szczecina- doszło do odkrywek archeologicznych, pojawiła się pradawna osada, remont wstrzymany.

Radny M. Ussarz-  zapytał co  realizacją torowiska na Mierzyn  i Arkońską?

M. Przepiera Zastępca Prezydenta m. Szczecina - budowa torowisk na Mierzyn oraz  ul. Szafera i  ul. Arkońska,  to  nowe inwestycje plus modernizacja. Teraz  łączymy dwa projekty,  oddalamy celowo Mierzyn i ul. Mickiewicza z dofinansowania. Przesuwamy z inwestycji  torowiska Mierzyna 15 mln na realizację torowiska na ul. Szafera.  Wolimy zrealizować torowisko na Mierzyn  w  latach kolejnych tj. roku 2022  ze środków własnych. Realizacja zadań z infrastruktury tramwajowej na ul. Arkońskiej/Szafera ocenione pozytywne przez rząd, finansowanie zgodnie z harmonogramem.

Radny L. Duklanowski-  dostęp do portu w Szczecinie jaki stan realizacji? był przewidziany na kilka etapów.

M. Przepiera Zastępca Prezydenta m. Szczecina- są  to  4 ZRID-y ; w  I-szym jest ul. Energetyków, Bytowska, Kujota; drugi to podziemie pod estakadą.  ZRiD nr 3 to realizacja ulic Górnośląska i  Basenowa.  W piątek jest spotkanie z Prezesem Zarządu Portu Szczecin- Świnoujście i Miasto  pojawił się problem do rozwiązania - zmiana przebiegu drogi na wniosek zarządu  należy zmienić  plan zagospodarowania przestrzennego.

Radny M. Ussarz- ul. Basenowa  jest alternatywą  dla Gdańskiej, czy nie zasadna jest zmiana planu.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- zapytała o plany operatora hali sportowo- widowiskowej na  ul. Szafera odnośnie opłat za parking (pomijając imprezy komercyjne). Założeniem budowy hali, był fakt udrożnienia miejsc parkingowych dla  osiedla poprzez udostępnienie miejsc parkingowych przy hali.

 

M. Przepiera Zastępca Prezydenta m. Szczecina - umowa w połowie przyszłego roku z operatorem się kończy, sprawa jest do wyjaśnienia. Podczas remontu ulicy wykonawca ma w umowie zastrzeżoną konieczność wykonania parkingu „frezowego” dla mieszkańców, rozwiąże to na chwile problem miejsc.  

Na tym zakończono dyskusję, głosowanie nad projektami uchwał.

Projekt uchwały nr 256 : za –  6 ; wsztrym-1 przeciw- 1

Projekt uchwały nr 257:  za-   6, przeciw-1, wstrzym.- 1

Projekt uchwały nr 258: za- 6,  wstrzym.-2


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja  zapoznała się z   petycją złożoną pismem z dnia 30.04.2019r. przez Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych z siedzibą w Warszawie  w sprawie  zniesienie odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Szczecinie ,  postanowiła przesłać ja do WSS z wnioskiem  o podanie liczby osób posiadających ww. legitymację osoby niepełnosprawnej. Po otrzymaniu tej informacji do ZDiTM celem określenia skutków finansowych – załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja zapoznała się również ze skargą  mieszkańców  w sprawie uciążliwości i zagrożeń wynikających z prowadzonej  hodowli psów rasy bulterier w posesji przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie , postanowiła  wnieść do SM   o przeprowadzenie  kontroli hodowli. Jednocześnie komisja prosi o przekazanie informacji o  wnioskach i zaleceniach pokontrolnych dotyczących  nieprawidłowości w opiece nad zwierzętami oraz przestrzegania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin” – załącznik nr 4  do protokołu.

Komisja na wniosek Przewodniczącej Komisji J. Balickiej uzupełniony przez radnego M. Usarza wniosła do prezydenta M. Szczecina o przygotowanie "Regulaminu korzystania z  hulajnóg elektrycznych na terenie m. Szczecina" oraz " Regulaminu korzystania ze skuterów na terenie m. Szczecina" - załącznik nr 5.

Radny M. Szyszko- nawiązując do nowo oddanego parku  Wolności uważa, iż   jako miasto winniśmy dążyć do przyjęcia zasady, aby zalecać w projektach parków  ich  nawadniane . Wg. danych od marca do  sierpnia , opad wody wyniósł zaledwie  120 litrów ,  rozruch parku w tym czasie to straty  na zielni miejskiej.  Ponadto zgłosił problem braku monitoringu w parku,  kolejne zlecenie do projektu to zainstalowanie  magistrali do przesyłu danych  zdarzeń  niebezpiecznych w parkach.  Trzeci temat na który chce zwrócić uwagę to  odbiór odpadów komunalnych , otrzymuje  wiele sygnałów o zbyt małej liczbie odbioru odpadów biodegradowalnych w okresie letnim.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– nawiązując do ww. wypowiedzi poinformowała, iż  w październiku jest  komisja poświęcona tematyce gospodarowania odpadami na terenie m. Szczecina na której będą omawiane wszystkie problemy. Ponadto wie, że jest opracowywany  przez  ZUK regulamin   parków w którym możemy zawrzeć zapisy odnośnie monitoringu, nawadniania.   

 

 

      
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/10/16 10:36:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/10/16 10:36:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/05 15:13:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/21 13:51:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/21 13:46:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/21 13:43:15 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/21 13:36:27 nowa pozycja