Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.5.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 23 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:30
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Łażewska - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. przebiegu protestu nauczycieli.
4. 2. etap reformy edukacji - prezentacja Wydziału Oświaty.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


R. Łażewska – zaproponowała, by po zrealizowaniu zaplanowanego porządku obrad, w punkcie „Sprawy różne i wolne wnioski” oddać głos przedstawicielom Zespołu Szkół Ogrodniczych. Zadeklarowała jednocześnie, że szczegółowo tematem tej placówki Komisja zajmie się na jednym z najbliższych posiedzeń.

Powyższe zostało przyjęte przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 09.01.19 przyjęto w głosowaniu: za - jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Informacja nt. przebiegu protestu nauczycieli.


L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – poinformowała, że od 14 stycznia 26% nauczycieli przebywało na zwolnieniach. Najwyższy odsetek to 36% i ten wskaźnik stopniowo spada. Wszystkie dzieci miały zapewnioną opiekę, jednak w większości placówek nie odbywały się zajęcia dydaktyczne. Największy problem jest w przedszkolach i szkołach podstawowych. Od poniedziałku protest wygasa. Na zwolnieniach przebywa 5 % nauczycieli. W dniu dzisiejszym w 2 przedszkolach nadal jest znaczna nieobecność nauczycieli. W pierwszym z 11 nauczycielek 6 przebywa na zwolnieniu, 45 maluchów przyprowadzono do tego przedszkola. W drugim przedszkolu jest podobnie: z 11 nauczycielek 6 jest na zwolnieniach, tam 88 dzieci przyprowadzono do przedszkola. Sytuacja wraca do normy.

P. Bartnik – powiedział, że dokuczliwość strajku w szkołach podstawowych i przedszkolach jest ogromna. Stąd ta statystyka, dotycząca wszystkich szkół w mieście, jest dość zafałszowana. Trzeba by ją odnieść jedynie do podstawówek i przedszkoli. Był to na pewno największy protest absencyjny, jaki kiedykolwiek odbył się w naszym mieście. Różnice między oczekiwaniami a propozycjami ministerstwa są tak rozbieżne, że możliwości zbliżenia się nie ma wiele. Nie możemy się tym tematem nie zajmować. Radny prosił, by nie myśleć, że nauczyciele wrócili ze zwolnień lekarskich. Z nauczycielami trzeba rozmawiać a nie ich straszyć. To są trudne rzeczy. Podnieść im pensję nie jest łatwo, bo to wymaga ogromnych pieniędzy. Ale tylko drogą negocjacji można dojść do takich rozwiązań.

A. Kurzawa – zapytała, ile podwyżki nauczycielom dał rząd Platformy Obywatelskiej? Podkreśliła, że Kurator Oświaty nie straszył nauczycieli, a jedynie przedstawił informację o obowiązujących przepisach prawa. Nawiązując do kwestii strajku podstawówek i przedszkoli uznała, że jednym z powodów tak dużej absencji może być odebranie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Podała wysokość kwot, jakie wypłacają z tego tytułu inne miasta. Zapytała: na co my czekamy? Czemu mówimy, że nie mamy takiej możliwości?

P. Bartnik – powiedział, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, którego premierem był Donald Tusk dał 40-50% średnio podwyżki nauczycielom. I okazuje się, że jest to za mało, i dlatego są te protesty.

L. Rogaś- zauważyła, że protest jest ogólnopolski. Dyrektor nie przypuszcza, żeby cała Polska protestowała przeciwko dodatkom w Szczecinie. Protest dotyczy podwyższenia pensji zasadniczej, która jest określana przez ministerstwo. Wyjaśniając kwestię dodatku poinformowała, że w poprzednim regulaminie miały go tylko panie opiekujące się dziećmi w zerówce. Z różnych przyczyn musiał on zostać uaktualniony. Podjęto w tym celu uzgodnienia ze związkami zawodowymi, ponieważ dodatki mnie mogą być przyznane decyzją Rady Miasta czy Prezydenta. Muszą być uzgodnione ze związkami zawodowymi. Takie negocjacje w Szczecinie trwały rok, zakończyły się podpisaniem protokołu uzgodnień. Żeby w regulaminie cokolwiek zmienić, musi zostać wznowiony tryb uzgodnień. Ponieważ orzecznictwo było różne, zespół negocjujący oparł się na ówczesnej interpretacji ministerstwa. W tej chwili Wydział postanowił rozwiązać problem zwracając się do zewnętrznej kancelarii. „Natychmiast po otrzymaniu opinii powołujemy zespół, który w trybie uzgodnień będzie zmieniał ten zapis w regulaminie. Pierwsze spotkanie zespołu zostało zwołane i w mojej ocenie, na lutową sesję poprawiony regulamin zostanie przedstawiony na sesji Rady Miasta”.

U. Pańka – powiedziała, że od 3 lat rząd Rzeczypospolitej ma szanse zmienić wynagrodzenie dla nauczycieli. Wprowadził jednak tylko chaos i bałagan. Poziom wynagradzania nauczycieli jest minimalny. Nauczyciel po studiach otrzymuje na rękę 1700 zł, po 13 latach dostanie 3200 zł brutto, jako nauczyciel dyplomowany. Samorząd może dołożyć, jak jest bogaty. Ale to system musi dać godziwe zarobki nauczycielom.

M. Żylik – zapytał, czy będzie wyrównanie dodatków dla nauczycieli wychowania przedszkolnego?

L. Rogaś – poinformowała, że to będzie wynikało z uzgodnień. To zależy od tego, co uzgodnią strony.

A. Kubiś – Centrum Edukacji Ogrodniczej – powiedziała, że jest nauczycielem dyplomowanym, z 18 letnim stażem. Otrzymuje 2732 zł pensji ze wszystkimi możliwymi dodatkami, w tym: motywacyjnym na poziomie 10-30 zł. „Wszystkim nam, pracującym w oświacie, chodzi o to, byśmy zaczęli godnie zarabiać. Warto się skupić na tym, co możemy zrobić w Szczecinie. Nie czekając na działania rządu”. Podkreśliła, że nie zna nauczyciela, który pracuje tylko 40 godzin tygodniowo.

M. Żylik – uznał, że być może, rozwiązaniem będzie porozumienie rządowo-samorządowe. To też jest jakiś pomysł na rozmowę. Zasadnicze podwyżki przyznane przez rząd i dodatkowe – wypłacane przez samorządy.

S. Biernat – poparła pomysł radnego Żylika. Uznała, że jest to dobre rozwiązanie.


Ad. pkt. 4.
2. etap reformy edukacji - prezentacja Wydziału Oświaty.


L. Rogaś – przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. Zapewniła, że cały podwójny rocznik zmieści się w naszych szkołach.

B. Baran – przyznał, że sal nam wystarczy, ale nie przybędzie nam przecież nauczycieli.

L. Rogaś – obawia się, że podwójny rocznik „wyciągnie” nauczycieli ze szkół podstawowych. Oni tam mają niewiele godzin, zazwyczaj nie mają pełnego etatu. Nie zmienia to jednak faktu, że generalnie podwójny rocznik pojawia się w miejsce 3 klasy gimnazjum. Ten przyszły rok nie powinien być aż tak tragiczny. Prawdziwym problemem jest to, że większość nauczycieli w mieście to nauczyciele kontraktowani i dyplomowani. Stażyści to jedynie 1-2% i to jest tragedią. Za kilka lat nie będzie komu uczyć nasze dzieci.

M. Żylik – zauważył, że ilość sal lekcyjnych nie zmieniła się. Zmieniło się jednak rozporządzenie dot. planów lekcji. Sanepid, prowadząc kontrolę, może mieć dużo uwag do planu.

L. Rogaś – powiedziała, że kolejnym problemem będą godziny wf. Jest ich dużo i są dzielone na grupy. To może być kolejne zagrożenie. Na brak nauczycieli nakłada się kolejny problem: od 4 lat Uniwersytet Szczeciński nie wykształcił ani jednego matematyka czy fizyka. Dodatkowo teraz są ostatnie lata, kiedy nauczyciele mogą przejść na emeryturę nauczycielską, zyskując w ten sposób 600-800 zł miesięcznie. To także nałoży się na generalny brak nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów ścisłych.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


S. Biernat – przypomniała historię szkoły i jej osiągnięcia. Podała przykłady zagospodarowania terenów publicznych wykonanych przez uczniów. Podkreśliła, że dane dot. liczby uczniów wskazują, że ich liczba rośnie: w bieżącym roku szkolnym jest ich ponad 200, w ub. roku było 178.

Przedstawicielka szkoły – powiedziała, że w sposób zawoalowany mówi się o przeniesieniu ZSO do ZS2. Kadra dowiedziała się o likwidacji placówki z prywatnego FB ucznia. „Jesteśmy zaskoczeni. Coraz bardziej się rozwijamy, mamy coraz więcej uczniów wbrew ogólnym tendencjom w szkołach branżowych. W 2016 roku Ministerstwo Rolnictwa zwróciło się do Urzędu Miasta z propozycją przejęcia placówki, jednak odpowiednie pisma nie zostały wysłane, wszelkie terminy na odpowiedź przekroczone. Dziś słyszymy, że jesteśmy problemem finansowym dla Miasta i chce się nas zlikwidować. Wbrew wynikom, doświadczonej kadrze, przeprowadzanym konkursom, coraz większym naborom itp. Wyniki szkoły nie są imponujące, jednak placówka przyjmuje uczniów, których nie chcą przyjmować inne szkoły. Ci uczniowie są do nas przyjmowani, otoczeni indywidualną opieka i troską”.

H. Nawojski – Rada Rodziców ZSO - przypomniał o korespondencji kierowanej do radnych (załącznik nr 4 do protokołu). Poprosił o to, by usiąść do stołu i zacząć rozmawiać na argumenty. „Chcemy wykazać, że warto bronić tego dobra, które mamy. Na pytanie, od kiedy jest zamysł o likwidacji szkoły Prezydent Soska powiedział, że od 8 lat. Pytanie, ile razy w tym czasie spotkał się z uczniami, nauczycielami, rodzicami i całą społecznością uczniowska. Prezydent Krzystek zapewnił szkołę, że spalona hala sportowa zostanie odbudowana i są na to pieniądze. Przez 8 lat nie było rozmów. Tak nie można. My chcemy spotkań, to jest właściwy kierunek”. Zapytał o plan pomocy szkole: czy był taki utworzony? Przypomniał, że błędy popełnione przez poprzednich decydentów skutkują dziś brakiem na rynku pracy np. pielęgniarek. Ta sytuacja może się powtórzyć. Zapytał o zaniechanie dobrego rozwiązania: przejęcia szkoły przez Ministerstwo Rolnictwa. Wstępna deklaracja Miasta była pozytywna. „Co się stało, że nie zostało to zakończone? Może to jest rozwiązanie? Najlepszy plan naprawczy? CEO to jedyna szkoła o takim profilu kształcenia w całym województwie zachodniopomorskim. Prosimy o przeanalizowanie tego w swoim gronie”.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Renata Łażewska
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/01/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/01/31 11:33:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/01/31 11:33:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/01/18 09:12:38 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/01/15 14:29:12 nowa pozycja