Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.38.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 15 LUTEGO 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 7 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 18 stycznia br. bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji B. Baran - nawiązując do ostatniego posiedzenia komisji poinformował o przekazanym radnym dokumencie tj. projekcie uchwały w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic, placów i parków w Szczecinie z uwagami z ostatniego posiedzenia komisji – załącznik nr 3 do protokołu.

 

Radca Prawny J. Martyniuk-Placha- nawiązując do wniosków zgłaszanych przez radnych na ostatnim posiedzeniu komisji wyjaśniła:okres karencji od śmierci ewentualnego patrona do złożenia wniosku w celu jego uhonorowania - weryfikacja orzecznictwa jest takie, iż można wprowadzić taki zapis jednak jest to zalecenie a nie obowiązujące prawo, jest to zapis nie rodzący skutków prawnych. Kadencja zespołu nazewnictwa – można wprowadzić taki zapis, jednak jest to uchwała ramowa, tak aby jak najwięcej  możliwości miała rada podczas procesu nazewnictwa ulic, pojawia się  elastyczność działania. Kwestie zespołu przekazujemy do kompetencji Prezydenta i nie możemy mu narzucać zapisów, to może zakwestionować nadzór.

Radny W. Dzikowski- jest to zrozumiałe, co Pani mecenas nam wyjaśniła, jest to delegacja dla działań zespołu. Zespół ma być pomocny KBPiS czy nie warto zawrzeć ram czasowych powołania zespołu np. na czas kadencji Prezydenta.

J. Martyniuk- Placha-   w Zarządzeniu Prezydenta Miasta będzie  określona kadencja zespołu nazewnictwa i jego skład. Jeśli zmieni się Prezydent, wtedy może zmienić skład zespołu bez  wymogu zmiany uchwały Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji B. Baran - w pkt. 9 i 10  mamy zalecenia odnośnie Zespołu Nazewnictwa Ulic. Nawiązał do wypowiedzi radnego W. Dąbrowskiego odnośnie wykreślenia jako ewentualnych wnioskodawców  grupy 150 mieszkańców miasta,  dajemy taką możliwość Radzie Osiedla  gdzie mieszkańcy mają możliwość złożenia wniosku. 

Mecenas J. Martyniuk- Placha - w zakresie grupy 150 osób dodała, iż jest ustawa o petycjach,  mieszkańcy mogą składać petycje w sprawie nadania nazwy ulicy.

Radny W. Dąbrowski- przyjmuje wyjaśnienie; jednak wyłączyliśmy konieczność pozyskania opinii Rady Osiedli w przypadku składania wniosku czy nie możemy tego rozszerzyć?  

Przewodniczący Komisji B. Baran- czy możemy doprecyzować projekt uchwały zmienić zapis pkt. 7 uzasadnienia uchwały „Komisjawłaściwa ds. samorządności rozstrzyga o przyjęciu wniosku zawierającego opinię Zespołu Nazewnictwa Miejskiego oraz opinię właściwej terytorialne Rady Osiedla, po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miasta właściwej ds. kultury – dalej bez mian”.

Mecenas J. Martyniuk– Placha – ww. propozycje można zmienić; odnośnie rady osiedli proponuje brzmienie w uzasadnieniu do uchwały  w ust. 3 w pkt. 5  „Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać:

1) propozycję nazwy,

2) uzasadnienie,

3) wskazanie miejsca i obiektu, któremu ma być nadana nazwa,

4) szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu,

5) opinię właściwej terytorialne Rady Osiedla.”

 

Komisja w wyniku głosowania: za- 8 ; wstrzym.- 1 przyjęła projekt uchwały jako swoją inicjatywę z ww. poprawkami. 

Przewodniczący  Komisji  B. Baran  poinformował o wnioskach skierowanych do komisji w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadania nazwy ulica „ Stawki ” (zgodnie z wnioskiem właścicieli terenu – załącznik nr 4 do protokołu)
  • nadania nazwy ulica „ Makowo ” (zgodnie z wnioskiem właścicieli terenu – załącznik nr 5 do protokołu)

Radny W. Dąbrowski- przypomniał, iż nazwa „Stawki” nie otrzymała aprobaty komisji w lipcu 2020 r.; radni uznali, iż ta nazwa nie konweniuje z sąsiednimi. Propozycja nazw ulic padła od Rady Osiedla Krzekowo- Bezrzecze, która chciała wdrożyć w życie pomysł nadania nazw ulic pochodzących od miejscowości w których znajdowały się rezydencje na dawnych kresach wschodnich; niestety niektóre z tych nazw trudno byłoby przemienić na nazwę ulicy np. Dubaje. Jest również opinia prof. E. Kołodziejek z poradni językowej, która  wskazuje, iż właściwą nazwą ulicy od miejscowości Stawki jest ulica Stawecka; od Makowo –Makowska. Nazwy nie konweniują z okolicznymi nazwami, proponuje zaopiniować wniosek negatywnie.

Radny W. Dzikowski- nie mamy jeszcze opinii Zespołu Nazewnictwa Ulic, ale jako radni pozyskaliśmy dodatkowe wyjaśnienia w sprawie. Nie chciałby negować opinii RO, być może warto ich zaznajomić z uchybieniem w nazewnictwie.

B. Baran Przewodniczący- ważne jest to, iż językoznawca wskazuje na błędy w nazewnictwie, szanuje wnioski RO, ale uważa, iż wprowadzilibyśmy zamieszanie w nazewnictwie. Właściwą nazwą ulicy od miejscowości Stawki jest ulica Stawecka od Makowo –Makowska.  Ponadto Geodeta Miasta uważa, iż propozycja nazwy jest niejednoznaczna i może różnie się kojarzyć, nie tylko z nazwą miejscowości. Ponadto miejscowości, wsi oraz przysiółków o nazwie Stawki w granicach Polski istnieje co najmniej kilkadziesiąt, zaś na Ukrainie kilka.

Komisja w wyniku głosowania: za (negatywnym) -6; wstrzym.- 1 nie przyjęła propozycji odnośnie nadania nazwy ulicy "Stawki" dla działki drogowej  nr 16/20 obręb 2053.

Komisja w wyniku głosowania: za (negatywnym) -6; wstrzym.- 1 nie przyjęła propozycji odnośnie nadania nazwy ulicy " Makowo " dla działki drogowej  nr 2/46  obręb 2051.  

Przewodniczący  Komisji  B. Baran  poinformował o wniosku skierowanym do komisji w sprawie nazewnictwa ulic

  • nadania nazwy ulica „ Szałwiowa” (zgodnie z wnioskiem mieszkańca miasta – załącznik nr 6 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek.

Radny W. Dąbrowski- opiniuje negatywnie ten wniosek, nazwa ul. Szałowiowa nie konweniuje z okolicznymi nazwami, bardziej pasowałaby do  lokalizacji poprzednich ulic.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 5 wstrzym.- 3, przeciw-1  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „ Szałwiowa”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

Komisja w odpowiedzi na  pismo  w sprawie wniosku o nadanie nazwy urzędowej ulica „Jałowcowa” (rozszerzenia obowiązywania nazwy) dla działek nr nr 62/5, 62/11 z obrębu ewidencyjnego nr 4217, postanowiła poiinformować wnioskdawców, iż zgodnie z obowiązującą Uchwałą NR XXXVII/699/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie ( z poźniejszymi zmianami), wniosek nie spełnia wymogów formalnych bowiem brak  jest podpisów wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (zgodnie z treścią ksiąg wieczystych) - załącznik nr 7 do protokołu.
 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny K. Romianowski- na skrzynki mailowe wpłynął wniosek RO Kijewo w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na terenie rady w rejonie ulicy Niedźwiedziej, prosi o zajecie się sprawą. Dwa tygodnie temu miała tam miejce groźna kolizja (załącznik nr 8 do protokołu.)

Radny W. Dzikowski- uważa, iż w pierwszej kolejności winniśmy skierować wniosek do WGK celem wydania opinii odnośnie organizacji ruchu  

Radny Ł. Tyszler- ul. Niedźwiedzia to dwupasmówka,  popiera wniosek aby skierować do zespołu, bez wsparcia fachowców trudno ocenić zasadność wniosku. Po uzyskaniu powyższego podjąć decyzję o wyjeździe.

Komisja w wyniku głosowania: za – 8 (jednomyślnie) postanowiła przesłać wniosek dot. poprawy bezpieczeństwa dla pieszych  przy ul. Niedźwiedziej  skierowany przez Radę Osiedla Kijewo do WGK  celem wydania opinii przez Referat Organizacji Ruchu.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/02/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/03/08 12:19:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/03/08 12:19:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/23 12:37:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/15 13:59:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/09 09:34:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/09 09:32:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/09 08:12:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/09 08:11:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/09 08:11:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/09 08:09:20 nowa pozycja