Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.3.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 11 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 18.02.2019r.
3. Rozpatrzenie skargi osoby fizycznej na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie naruszenia przepisu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach tj. niezakwalifikowanie pisma Skarżącego z dnia 27 maja 2018 roku, jako petycji i brak jej publikacji na stronie urzędowej Miasta BIP
4. Rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 103 Front w zakresie bezczynności Zakładu Usług Komunalnych oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie dot. wycinki drzew przy ul. Krasińskiego 103 w Szczecinie
5. Rozpatrzenie skargi Kuratora /Opiekuna Prawnego na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakresie naruszenia prawa
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 18.02.2019r.


Przyjęcie protokołu z ww. posiedzenia Komisji przełożono na następne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie skargi osoby fizycznej na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie naruszenia przepisu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach tj. niezakwalifikowanie pisma Skarżącego z dnia 27 maja 2018 roku, jako petycji i brak jej publikacji na stronie urzędowej Miasta BIP


P. U. Szmyd (Kierowniczka Referatu Skarg i Wniosków UM) – zreferowała przedmiotową skargę. Złożone przez Skarżacego pismo z dnia z dnia 27.05.2018r. stanowiło żądanie zainicjowania postępowania sądowego, które nie mogło być przedmiotem petycji w rozumieniu przepisów ustawy o petycjach. Wyjaśniła, że o tym, czy pismo jest petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna (art. 3 Ustawy). Pismo może być zakwalifikowane jako petycja tylko wtedy, gdy żądanie, jakie zostało skierowane do adresata, mieści się w granicach zadań podmiotu, w imieniu którego ten adresat działa i należy do jego kompetencji. Ponadto w wyroku z dnia 16.11.2004r. (sygn. akt P 19/03) Trybunał Konstytucyjny wskazał, że ujęte w art. 63 Konstytucji tzw. prawo petycji nie obejmuje możliwości inicjowania postępowań sądowych. Reasumując, pismo Skarżącego, wniesione jako petycja, po weryfikacji jego treści/przedmiotu zostało uznane za niespełniające ustawowych wymogów petycji, gdyż nie dotyczyło zadań i kompetencji Prezydenta Miasta. Ponadto przepisy ustawy o petycjach nie przewidują obowiązku publikacji petycji na stronie internetowej organu, który nie jest właściwy do jej rozpatrzenia. W piśmie z dnia 13.06.2018r. Skarżący został poinformowany o braku podstaw do uznania jego pisma za petycję w rozumieniu przepisów Ustawy o petycjach, co poskutkowało złożeniem przez niego skargi.

Radny M. Chabior – stwierdził, że w tym przypadku petycja w rozumieniu przepisów ustawy o petycjach nie była petycją.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedmiotową skargę:

Komisja w wyniku głosowania /0-za, 5-przeciw, 0-wstrz. / jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.

 


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 103 Front w zakresie bezczynności Zakładu Usług Komunalnych oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie dot. wycinki drzew przy ul. Krasińskiego 103 w Szczecinie


Przedstawicielki Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 103 Front - uzasadniły złożenie swojej skargi trwającą od wielu lat bezczynnością ZUK-u oraz ZBiLK w sprawie. Zdaniem skarżących jednostki te od wielu lat ignorowały problem zagrożenia rosnących drzew w bliskiej odległości od budynku. Wspólnota wielokrotnie zgłaszała, że drzewa zacieniają i rysują okna budynku, niszczą odremontowaną elewację i dach budynku oraz niszczą studzienki kanalizacyjne. Spróchniałe, spadające gałęzie stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia bawiących się na podwórku dzieci. Pierwsze interwencje w tej sprawie Wspólnota podjęła w 2005 roku i do dnia dzisiejszego sprawa nie została załatwiona. Po złożeniu przedmiotowej skargi podjęto jedynie interwencję polegającą na przycięciu rozrośniętych gałęzi drzew, odmawiając realizacji wniosku o ich wycinkę. Korzenie drzew poważnie uszkodziły studzienki kanalizacyjne, które wspólnota musiała naprawiać na swój koszt. Jedno drzewo już całkiem opiera się na budynku, a drugie wg. opinii ogrodnika miejskiego można podciąć jedynie za pomocą alpinistów, których trzeba specjalnie wynająć do tego celu. Ze strony jednostek miejskich nie ma żadnego odzewu, a jedynie krąży korespondencja. Tak naprawdę, dopiero po złożeniu skargi sprawa się ruszyła i 2 dni temu w sobotę rozpoczęły się prace pielęgnacyjne. Rozpoczęto podcinanie gałęzi i zapewniono mieszkańców budynku o wycięciu tych drzew. Sprawa powinna być dawno temu załatwiona bez potrzeby składania skargi. Wspólnota bardzo dba o budynek, ale w tym przypadku jest bezradna.

P. T. Wawrzyńczak (Dyrektor ZUK) – wyjaśnił, jak przebiega procedura wycinki drzew. Żeby wyciąć drzewo musi być być wydana decyzja Marszałka Zachodniopomorskiego. Decyzja musi zostać poprzedzone złożonym wnioskiem wraz z uzasadnieniem wycinki. Na dzień dzisiejszy decyzji takiej nie ma. Drzewo nie kwalifikuje się do wycinki, ale do pielęgnacji. Zobowiązał się do sukcesywnej pielęgnacji tych drzew.

Przedstawicielka ZBiLK – sprostowała, że wydana decyzja z 2014 roku dotyczyła wycinki drzew tj. 2 grabów, które rosły przy budynku oficyny, a nie drzew, które rosną przy przedmiotowym budynku. Tamte drzewa zostały już wycięte.

Przedstawicielki Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 103 Front – spróchniałe, spadające gałęzie stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia bawiących się na podwórku dzieci, aż w końcu dojdzie do tragedii. Poprosiły o wystąpienie z wnioskiem do Marszałka o ponowne przeanalizowanie problemu rosnących drzew.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - brakującym elementem w tej sprawie jest brak wniosku o wycinkę tych konkretnych drzew.

Przedstawicielka ZBiLK – na wycinkę tych 2 drzew nie ma decyzji Marszałka. Opinia jest taka, że są to zdrowe drzewa, wymagające jedynie pielęgnacji.

Radna R. Łażewska - Marszałek musi mieć podstawę do wycięcia tych drzew. Zaproponowała, aby Panie reprezentujące Wspólnotę złożyły wniosek wraz z uzasadnieniem o wycięcie tych drzew do Marszałka. Sam zobowiązał się do indywidualnej wizji lokalnej. Trudno mówić o zaniedbaniach, skoro inne drzewa zostały wycięte, a te są pielęgnowane.

Radny M. Chabior – powstałe uszkodzenia stanowią uzasadnienie do wniosku o wycięcie tych drzew.

Przedstawicielka ZBiLK – zapowiedziała wystąpienie z wnioskiem do Marszałka w tej sprawie.

Radna R. Łażewska - musi być podstawa, aby ZUK mógł dokonać wycinki tych drzew. Marszałek musi mieć podstawę. Proponuje, aby Panie złożyły wniosek wraz z uzasadnieniem o wycięcie tych drzew do Marszałka.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - zobowiązał się do indywidualnej wizji lokalnej sprawie. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy trudno mówić o zaniedbaniach, skoro inne drzewa zostały wycięte, a te są pielęgnowane.

Radny D. Matecki – zapewnił, że także dokona oględzin przedmiotowego terenu. Jego zdaniem skarga jest zasadna, bo wcześniej jednostki Miasta mimo zgłoszeń Wspólnoty ani razu nie wystąpiły do Marszałka z wnioskiem o wycięcie drzew.

P. T. Wawrzyńczak (Dyrektor ZUK) – ZBiLK, jako administrator budynku musi wystąpić do Marszałka z wnioskiem o wycięcie tych drzew. Po otrzymaniu decyzji, ZUK niezwłocznie przystąpi do wycinki drzew. Od 1 stycznia 2016 roku w tego typu sprawach decyzja pozostaje w gestii Marszałka. Podsumował, że w tej sprawie nie doszło do bezczynności, ponieważ przystąpiono do oceny stanu tych drzew. Zakład Usług Komunalnych realizuje wycinki drzew na terenach będących w administracji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, wyłącznie na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

P. H. Durka (Radca Prawny) – podkreśliła, że o wycięciu drzew decyduje jedynie Marszałek. Złożona skarga jest przeciwko organowi, który tak naprawdę nie jest decyzyjny w tej sprawie.

Przedstawicielki Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 103 Front - oświadczyły że wycofują skargę w części bezczynności Dyrektora ZUK, a pozostawiają jedynie w części na Dyrektora ZBiLK.

P. H. Durka (Radca Prawny) – wyjaśniła, że strona skarżąca tj. wspólnota nie może podnosić argumentacji do lat wcześniejszych, ponieważ skarga dot. czasu obecnego, a wnioski o wycinkę tych drzew nie były wcześniej składane.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – kiedy złożono wnioski o wycinkę drzew?

Przedstawicielka ZBiLK – pierwszy oficjalnie złożony wniosek o wycinkę drzew został złożony w 2016 roku do ZBiLK-u. Po oględzinach drzewa komisja wydelegowana przez ZBiLK stwierdziła, że jest ono zdrowe i nie kwalifikuje się do wycinki. Po złożonym wniosku w 2018 roku stanowisko w tej sprawie zostało podtrzymane. Wspólnota nie złożyła odwołania do wydanych decyzji.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – stwierdził, że ciężko ocenić zaistniałą sytuację. Zaproponował wizję lokalną. Zwrócił uwagę, że za każdym razem po złożeniu wniosku Wspólnoty podejmowano interwencję w postaci przeprowadzenia wizji lokalnej oględzin drzew oraz niezbędnej ich pielęgnacji.

Radna Łażewska – stwierdziła, że rolą Komisji jest ocena, czy podjęte procedury były prawidłowe. Nikt w tej sprawie niczego nie zaniechał, a strona skarżąca nie chce tej decyzji przyjąć. Stąd zapewnienie ZBiLK-u, że jeszcze dzisiaj wystąpi z wnioskiem do Marszałka.

Radny M. Chabior – skoro dopiero teraz doszło do pielęgnacji tych drzew, to doszło do bezczynności.

Przedstawicielka ZBiLK – wniosek z 2016 roku dot. jedynie wycinki, a nie pielęgnacji drzew.

P. T. Wawrzyńczak (Dyrektor ZUK) – potwierdził, że złożona skarga dot. braku reakcji na wniosek o wycinkę drzew, a nie ich pielęgnacji.

Przedstawicielki Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 103 Front - przedstawiły otrzymane w 2017 roku pisma ze ZBiLK-u, zapewniające o pielęgnacji drzew, do czego nie doszło. ZBiLK nie wywiązał się ze swoich zapewnień.

Radny P. Jaskulski – wyjaśnił, że po negatywnej decyzji Marszałka Wspólnota powinna od niej się odwołać celem podtrzymania ciągłości procesu legislacyjnego.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie skargę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego 103 Front na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie usunięcia dwóch drzew z terenu ulicy Krasińskiego 103.

Komisja w wyniku głosowania /2-za 3-przeciw, 0-wstrz. / uznała skargę za bezzasadną.
 


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie skargi Kuratora /Opiekuna Prawnego na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakresie naruszenia prawa


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – wyjaśnił, że pismem z dnia 24 stycznia 2019 r. Pani Małgorzata Mikołajczyk-Marecka, jako kurator ustanowiony dla Skarżącego złożyła skargę na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Przedmiotowa skarga dotyczyła naruszenia prawa w zakresie bezprawnej, zdaniem Pani Kurator, eksmisji jej opiekuna z dotychczasowego lokalu socjalnego w Szczecinie. W wyniku eksmisji poszkodowany, będący osobą niepełnosprawną i częściowo ubezwłasnowolnioną, został podopiecznym schroniska dla bezdomnych. W opinii Kuratora, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie nie miał prawa zadysponowania ww. lokalem bez zapewnienia poszkodowanemu nowego lokalu socjalnego.

P. S. Rogulska (Z-ca- Dyrektora ZBiLK) – zreferowała przedmiotową skargę. Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia 11.07.2006 roku nakazał stronie skarżącej oraz pozostałym najemcom opróżnienie i wydanie Gminie Miasto Szczecin zajmowanego lokalu mieszkalnego z uwagi na wysokie zaległości czynszowe. Jednocześnie Sąd ustalił, że pozwanym przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego i tym samym wstrzymał wykonanie wyroku do czasu złożenia przez Gminę oferty umowy najmu lokalu socjalnego. Do przymusowej eksmisji nigdy nie doszło. W lutym 2014 roku, przy okazji naprawy przez administrację ZBiLK awarii instalacji wodnej w przedmiotowym lokalu, bratowa Skarżącego poinformowała o odbywaniu przez niego długoletniej kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Goleniowie. Wobec powyższego lokal został przez Gminę przejęty i zadysponowany. Następnie skarżącemu umorzono z urzędu zaległości w kwocie 58 tys. zł z tytułu nieskutecznych nakazów sądowych. Jednakże lokal ten nadal pozostaje obciążony zaległością w kwocie ponad 13 tys. zł, do zapłaty, której pozwany jest nadal zobowiązany. Kurator dla Skarżącego został ustanowiony od 2013 roku, o czym ZBiLK nie miał żadnej wiedzy. Z pierwszym pismem wystąpił do ZBiLK-u dopiero w listopadzie 2018 roku. Do tego czasu ZBiLK nie posiadał żadnej wiedzy o przydzieleniu Skarżącemu Kuratora oraz o jego przebywaniu w schronisku dla bezdomnych. W odpowiedzi pismo Kuratora wyjaśniono podstawy prawne przejęcia przez Gminę zajmowanego lokalu oraz zobowiązano się do jak najszybszego wskazania innego lokalu socjalnego. Pismem z dnia 07.02.2019 roku przedstawiono stronie skarżącej dwie oferty lokali socjalnych, gdzie  w dniu 06.03.2019 roku Skarżący dokonał wyboru i zawarł umowę najmu na nowy lokal socjalny w Szczecinie.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedmiotową skargę:

Komisja w wyniku głosowania /0-za, 4-przeciw, 0-wstrz. / jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.

 


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/04/17 13:15:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/04/17 13:15:33 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/04/17 13:14:43 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/04/17 13:08:21 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/04/17 13:04:55 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/04/17 13:04:34 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/04/15 11:38:04 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/02/28 13:13:25 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/02/28 13:01:06 nowa pozycja