Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.26.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2020 - dochody i wydatki bieżące. Opiniowanie projektu uchwały Nr 375/19 w spr. budżetu Miasta na 2020 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- Nr 376/19 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- Nr 377/19 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024.
- Nr 379/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
- Nr 380/19 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne,
- Nr 381/19 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023,
- Nr 349/19 w spr. udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu,
- Nr 350/19 w spr. wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2020 - dochody i wydatki bieżące. Opiniowanie projektu uchwały Nr 375/19 w spr. budżetu Miasta na 2020 rok.


S. Lipiński – Skarbnik Miasta – omówił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia Komisji, omówił budżet majątkowy w sferze „Transport i komunikacja”

M. Herczyńska – zapytała o pl. Orła Białego i zlikwidowanie tam miejsc parkingowych. Przypomniała, że dawno temu był projekt budowy parkingowca na ul. Grodzkiej.  Zapytała, na jakim etapie tej inwestycji teraz jesteśmy?

M. Przepiera  – potwierdził, że to zadanie jest w planach. Prace są prowadzone. W przyszłym roku powinniśmy przejść od prac koncepcyjnych do projektowych.

E. Łongiewska – Wijas - zapytała z czego wynika, że dana inwestycja jest w programie modernizacji ulic bądź chodników?  Pytanie zadała w kontekście ul. Szymborskiej.

M. Przepiera – wyjaśnił, że o klasyfikacji powinna dominować funkcja. W przypadku ul. Szymborskiej nie ma tu wątpliwości, że mowa jest o drodze i że w przyszłym roku zadanie zostanie zrealizowane.

P. Bartnik – nawiązując do malejących dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z jednej strony oraz szerokim zakresie inwestycji torowych z drugiej uznał, że powinniśmy się nad tym zastanowić. Może należy większą wagę przyłożyć do edukacji społeczeństwa. Zauważył też , że planowany jest niemal równoczesny remont węzła Głębokie, ul. Niemierzyńskiej, ul. Szafera, pl. Szarych Szeregów. Radny ma nadzieje, że to jest przemyślane i nie będzie wywoływać wielkich problemów komunikacyjnych.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - przypomniał, że przy dotychczasowych inwestycjach, z podobnych zakresem prac, Miasto starało się dostosować do sytuacji i reagować na bieżąco. Nie może się to jednak odbyć bez efektów ubocznych.

M. Przepiera – zapewnił, że nie zaczniemy prac powodujących utrudnienie na Głębokiem, bez oddania ul. Spacerowej.

Następnie poszczególni dysponenci omówili budżet bieżący zaplanowany na rok 2020.

Pomoc Społeczna i ochrona zdrowia

B. Bugajska – Dyrektor Wydziału spraw Społecznych -omówiła zadania realizowane przez WSS.

J. Balicka – powiedziała, że zainteresowanie Bonem Opiekuńczym jest duże. Zapytała, na ile wniosków wystarcza środków?

B. Bugajska – poinformowała, że mamy środki na 100 % złożonych wniosków.

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

A.Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury - omówiła zadania bieżące realizowane przez Wydział Kultury.

E. Łongiewska – Wijas - zapytała o podwyżki dla pracowników instytucji kultury.

I.Bobrek (Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta), D. Pudło Żylińska (Dyrektor Wydziału Księgowości) – wskazały rezerwę budżetową, w której zapisane są środki na ten cel. Zapewniły, że w budżecie przyszłego roku przewidziano środki na ten cel.

P. Bartnik – zapytał o Dom Kultury Krzemień: czy tam będzie konkurs na zarządzanie?

A. Stankiewicz – potwierdziła, że będzie przetarg.

P. Bartnik – zapytał o Willę Lentza.

M. Przepiera – poinformował, że Wydział Inwestycji Miejskich kończy realizację tej inwestycji i przekazuje ten obiekt z w zarządzanie do Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, i na to są zarezerwowane środki w budżecie. Potem nastąpi wypełnienie budynku treścią.

P. Bartnik – zapytał o remont Domu Kultury Słowianin.

M. Przepiera – wyjaśnił, że remont jest ujęty w autopoprawce. Kosztorys tego zadania to 15 mln zł i te środki na lata 2020-2021 zostały przypisane do budżetu Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

Edukacja

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty - omówiła budżet bieżący zaplanowany do realizacji przez jej wydział.

I. Bobrek – poinformowała, że Miasto Szczecin będzie występować na drogę sądową i niezapłacone środki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Gospodarka komunalna

P. Adamczyk – omówił zadania realizowane przez wydział. Poinformował o dużych problemach, z jakimi borykają się spółki autobusowe, w pozyskaniu obsady autobusów. Powiedział, że wszystkie spółki realizują programy finansujące prawo jazdy w zamian za zobowiązanie do przepracowania określonego czasu. Niestety nie ma na to wielu chętnych. Rozważane jest zwrócenie się do kierowców z zagranicy.

J. Kujath – Zakład Usług Komunalnych – omówił zdania z zakresu cmentarnictwa i utrzymania zieleni.

Kultura fizyczna turystyka i rekreacja

M. Balbuza – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu – omówił zadania realizowane przez wydział.

Gospodarka mieszkaniowa

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła zadania realizowane przez Wydział.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- Nr 376/19 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- Nr 377/19 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024.
- Nr 379/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
- Nr 380/19 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne,
- Nr 381/19 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023,
- Nr 349/19 w spr. udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu,
- Nr 350/19 w spr. wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


Przewodniczący P. Bartnik poddał pod głosowanie omówione projekty uchwał:

Projekt uchwały Nr 376/19 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 377/19 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024,

 

przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 375/19 w spr. budżetu Miasta na 2020 rok

przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 349/19 w spr. udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu

M. Przepiera – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Ww. projekt został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 350/19 - wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

 

D. Pudło Żylińska – Dyrektor Wydziału Księgowości - omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Ww. projekt został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 379/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

M. Przepiera – omówił projekt uchwały. Podkreślił, że jest on zgodny z projektem budżetu na rok 2020. Praca na obu projektach uchwał: dotyczących budżetu roku 2019 i 2020 odbywała się równolegle.

Ww. projekt został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 380/19 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne

Ww. projekt został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 381/19 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023

Ww. projekt został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/11/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/02/18 13:57:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/02/18 13:57:48 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/11/20 09:58:11 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/11/14 11:35:13 nowa pozycja