Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.37.2020
ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
I KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Prezentacja projektu Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego.
3. Ponowne rozpatrzenie petycji Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina.
4. Dyskusja.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji GKiOS w dniu 16 czerwca br.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Prezentacja projektu Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego.


Posiedzeniu przewodniczyła J.Balicka Przewodnicząca Komisji GKIOŚ (przypomniała, iż  pani Helena Frejno dnia 5 czerwca br. wysłała do RM prezentację i uwagi do projektu rewitalizacji al. Wojska Polskiego).

 

D. Wacienkiwicz Zastępca Prezydenta- zgodnie z ustaleniami obrad sesji Rady Miasta spotykamy się ponownie aby wysłuchać wszystkich argumentów, prosi o spojrzenia na sprawę jako rearanżację zieleni  i nadanie nowego charakteru al. Wojska Polskiego. Biuro Architekta Miasta, które koordynowało proces przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie projektu przebudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego (na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów ) pismem z dnia10.03.2020r. uzyskało stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska podsumowujące etap powtórnej analizy dokumentacji projektowej, w części związanej z wycinką drzew w której nie stwierdzono uchybień.

 

Jacek Szewczyk pracownia ARCHAID– dokonał projektu rewitalizacji al. Wojska Polskiego prezentacji stanowi złącznik nr 3 do protokołu.

 

J. Bondar Architekt Miasta- uzupełnił kalendarium: temat jest omawiany od roku 2014, realizowany i zainicjowany publicznie – był konsultowany społeczne, podjęto cykl działań dot. rewitalizacji al. Wojska Polskiego; w roku 2015 zbierali uwagi. Wygrał wariant I-szy (prezentowanych było 6 wariantów, ankietyzacja objęto 1100 osób), jako miasto wykorzystali 100% środków unijnych przystępując do konkursu architektonicznego. Strata drzew będzie rekompensowania w 300% - obecnie mamy 62 drzewa;  będzie 181 drzew.

 

P. Adamczyk- odniósł się do realizacji inwestycji na pl. Szarych Szeregów ; zgodnie z projektem 10 drzew było planowanych do wycinki. Zgoda Marszałka opiewa tylko na 3 drzewa (postanowienie z dnia 26 czerwca 2020). Proces inwestycyjny jest prowadzony w ramach środków unijnych; będą dążyć do domknięcia inwestycji bez wycinki drzew.


Ad. pkt. 3.
Ponowne rozpatrzenie petycji Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina.


Dr Helena Frejno- - pismem z dnia 19 lutego 2020r. złożyła w imieniu Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina petycję w sprawie rezygnacji z usuwania drzew w al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów,   w związku z planowanymi inwestycjami w przestrzeni publicznej oraz zmianami komunikacyjnymi (petycja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).  Apelują o zmianę projektów budowlanych dla przestrzeni wymienionych ulic w celu pozostawienia wszystkich istniejących drzew w dotychczasowych miejscach. Istniejący drzewostan stanowi dobro publiczne i jest elementem historycznie komponowanych nasadzeń. Nie do końca zgadza się z wypowiedzią dyrektora P. Adamczyka  w zakresie uznania części petycji. Apelowali o dosadzenia drzew na peronach pl. Szarych Szeregów, ludzie będą cierpieć z powodu braku zacienienia. Zapytała czy miasto posługuje się opinią dendrologa w sprawie stanu drzew na al. Wojska Polskiego, widok platanów na al. Wojska Polskiego przekazany w prezentacji to widok za 80 lat. Jest w opozycji do projektu, dbamy o samochody a nie o pieszych, dlaczego nie przedkładamy historycznej zabudowy al. Wojska Polskiego w zakresie zieleni miejskiej. Uważa, iż na pl. Zgody można zachować geometrię – nasadzenia nie muszą być idealnie symetrycznie. W sprawie zapisów ustawowych dot. dróg ppoż- można w odpowiednich uwarunkowaniach odstąpić od narzucanych warunków architektonicznych, a o tym w projekcie się nie mówi. Konsultacje społeczne dot.  analiz komunikacyjnych a nie zagospodarowania przestrzennego. Koncepcje różniły się niewielką ilością punktów. Chce, aby ktoś przebadał drzewa na Alei Wojska Polskiego, ale nie z rynku szczecińskiego.

J. Bondar- ankietą objęli 11oo osób, gdzie wariant  I-szy uzyskał akceptację mieszkańców, konkurs rozstrzygnięty z udziałem mieszkańców . Miasto pozostawiało temat otwarty, każdy z tych wariantów został przeanalizowany z punktu widzenia ruchu komunikacyjnego. Przedstawiany projekt jest już zakończony. Sąd  konkursowy jest ciałem obiektywnym, społecznym z udziałem architektów o ogólnopolskiej renomie. Opinia podkreśla liczne walory projektu, ma on swoją historię. Przepis ppoż, stanowi, że jeżeli aleja Wojska Polskiego jest arterią dojazdową poż  do budynków mieszkalnych, to miedzy ulicą a budynkiem nie może stać przeszkoda wyższa niż 3 metry, są odstępstwa od przepisu ale zostaną przerzucone  na właściciela budynku. Wtedy budynek będzie musiał być dostosowany do ograniczeń dojazdu.

J. Szewczyk– drzewa które zachowujemy, są obłożone chodnikiem do samego pnia, w projekcie projektujemy nawierzchnie wodoprzepuszczalną. Nie możemy odtworzyć układu historycznego, z uwagi na modernizację powojenną.

A. Kieszkowska Dyrektor WOŚ-  oceniali ten projekt w  lutym 2020 pod kątem przywrócenia charakteru reprezentacyjnego temu rejonowi miasta. Szczegółowo przeanalizowano wycinkę wszystkich drzew – z czego 28 drzew jest w złym stanie, były wykonane wizje lokalne, szanują decyzje marszałka dot. wycinki wszystkich drzew. Musimy patrzeć na ten projekt jako „zrównoważony rozwój przestrzeni” – ich zdaniem wszystkie komponenty są zachowane. Zaproponowane nasadzenia będą służyć kolejnym pokoleniom.

B. Stępień Kierownik WOŚ– była z pracownikami na wizji lokalnej, obejrzała i oceniła wszystkie drzewa, kondycje są złe. Część z nich powinna być usunięta wcześniej np. akacja na pl. Zgody.


 


Ad. pkt. 4.
Dyskusja.


Radny P. Słowik- nie chce nawiązywać do ankiety, zapytał jakie drzewa będą sadzone i w jakim wieku, jaka średnica drzew; drzewa nr  34-37 kolidują z inwestycją  pyta na ile to koliduje i czy nie można ich zachować? Uważa, iż kilkanaście drzew możemy uratować. Obraz na prezentacji przedstawia drzewa z okresu zimowego, obecnie wszystkie drzewa kwitną.

J. Szewczyk- nasadzenia będą obejmować drzewa o średnicy pnia 5-6 metrów, drzewa nr 34-37 są w jezdni, układ drogowy jest szerszy  plus światłowody.

H. Freino-  farba do oznaczenia drzew jest ekologiczna.

 Radna D. Jackowski- odnosiła się do wypowiedzi architekta miasta i architekta projektu, który powoływał  się na zapisy ppoż. uniemożliwiające nasadzenia po obu stronach. Z definicji „alei”  wynika, że w przypadku rewitalizacji al. Wojska Polskiego powinniśmy mieć nasadzenia po obu stronach ulicy.Nawiązała do zacytowanego w wypowiedziach Architekta Miasta J. Bondara Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, zacytowała art.12 pkt. 3. Wniosek wynikający z tego, powinniśmy sadzić drzewa rzadziej i nie nasadzajmy magnolii ( nie pasują do dużych ulic), jest opracowany dokument w mieście Szczecinie ”standardy zieleni” i trzeba trzymać się jego zapisów. Na jakim etapie i kto występuje od odstępstw zapisów ppoż i w jakiej sytuacji i kto jest zobowiązany do  wykonania tych odstępstw?

 J. Bondnar- występuje projektant.

 Radna D. Jackowski- o odstępstwo występuje projektant zatrudniony przez osoby mieszkające w budynku, w momencie kiedy jest dokonywana przebudowa tego budynku mieszkalnego. Nadal uważa, iż w świetle przepisów mamy możliwość zasadzenia drzewa po obu stronach ulicy, drzew wysokich.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- w czerwcu 2020 opracowano nowy dokument przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, mówiący o nowych standardach zieleni.

Radna D. Jackowski – odbyła rozmowę z ZUK-im, istnieje obawa iż te nowe nasadzenia mogą się nie rozrosnąć do rozmiarów obecnych drzew, mogą nie przeżyć bez podlewania. Grzyb nie jest powodem do wycinki drzew. Na pl. Szarych Szeregów utwardzono teren wokół drzew jak one mają pobierać wodę? Cenniejszym jest zachowanie drzew a nie utrzymanie symetrii.

Radny M. Ussarz- ile osób zagłosowało za tą koncepcją? Czy będą również wymienione sieci. Prosi o przedłożenie trzech dokumentów; wyników konsultacji, dzisiejszej prezentacji i projektu.

J.Szewczyk- projektujemy nowe sieci: oświetlenia terenu, teletechniczną obsługującą monitoring oraz  wodociągową.

Radny M. Chabior- dlaczego nie rozważano zaniechania inwestycji, nie zgadza się z taką koncepcją, czy tramwaj nie będzie lepszym rozwiązaniem?. Na prezentacji pokazujemy stan zadrzewienia za 30-40 lat. Musimy zmienić koncepcję nasadzeń.

Radna E. Łongiewska- Wijas-  petycja został złożona pół roku temu, nie możemy teraz licytować się o każde drzewo. Dyrektor WOŚ podkreśliła w swej wypowiedzi, aby  patrzeć na ten projekt jako „zrównoważony rozwój przestrzeni”; uważa,  iż nie ma takiej równowagi. Jako miasto  Szczecin winniśmy odtworzyć historyczny krajobraz śródmieścia. W przedstawionym projekcie nikt na to nie spojrzał, robinia biała jest świadectwem unikatowego dziewiętnastowiecznego klimatu miasta, nie wolno jej usuwać. Pozostaje nam uzupełnienie nasadzeń co pozwoli zachować schemat i klimat historyczny miasta. Robinie  żyją 100 a nawet 150 lat, więc nowe nasadzenia przedłużyłoby ich żywotność. Nawiązała do fotografii z XIX wieku, różniących się architekturą i wystrojem a drzewostan pozostaje taki sam. Nie możemy niszczyć depozytariuszy pamięci. W sprawie procedowania projektu uchwały zwróciła uwagę, iż pojawił się na sesji kilka razy, ostatnio w trybie pilnym został wprowadzony do porządku obrad sesji, po pól roku „trzymania go w szufladzie”. Wnioskodawcy zostali powiadomieni o tym pół godziny przed sesja. Przewodniczący Komisji ds. Skarg i Wniosków nie poinformował RM o fakcie, iż komisja nie rozstrzygnęła petycji a wręcz poinformował, iż komisja uznała petycję za bezzasadną. Głosowanie na komisji skończyło się remisem. Nie ma żadnego powodu, dlaczego RM rozpatruje ta petycję ponad 6 miesięcy? Sesje i komisje odbywają się regularnie. Zapytała Pana Prezydenta dlaczego tak się stało? Adresatem petycji jest Prezydent Miasta, drugi egzemplarz został przekazany do RM celem przyjęcia apelu.  

 

Radny Ł. Kadłubowski- proces procedowania przez komisję był szybki, od momentu otrzymania wyjaśnień;  w ciągu miesiąca zajęli się sprawą. Mecenas po komisji przedstawiła wykładnię prawną, z której wynika iż Komisja ds. Skarg i Wniosków  w wyniku głosowania  uznała petycję za bezzasadną. (głos Przewodniczącego Komisji  rozstrzyga  za nie przyjęciem petycji). Wyjaśnił to na sesji Rady Miasta. Musimy ustosunkować się do petycji odnoszącej się do wycinki drzew, nie wszystko jest takie „zerojedynkowe”, mamy nowe nasadzenia, z drugiej  strony wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, czy jest szansa na pozostawienie drzew. Prosi o szczegóły ile drzew wycinamy, czy zmiana projektu wpłynie na brak dofinansowania środków unijnych?

Radna E. Łongiewska- Wijas – fakt ten winien być napisany pod komentarzami nagrania z komisji.

J. Bondar- obecnie na al. Wojska Polskiego znajdują się  62 drzewa;  29 drzew wycinamy z czego 14 z powodu choroby; 33 drzewa zostają, po realizacji projektu będzie 187 drzew. Nie chce wchodzić w polemikę, kto dokonuje odstępstw przeciw ppoż.; nie ma żadnej manipulacji, chcą wykonać dobrze projekt rewitalizacji. Wycofanie się z projektu na chwilę obecną:  odsyła do dokumentów źródłowych; wariant III optował za sytuacją która jest obecnie na al. Wojska Polskiego; jednak to wariant I pierwszy wygrał- ankietyzacja była przeprowadzona przez Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne. Zachęca do zapoznania się z dokumentami „Rewitalizacja al. Wojska Polskiego, które są na stronach miasta. 

D. Wacinkiewicz Zastępca Prezydenta m. Szczecina – podziękował za spotkanie, petycja dotyczyła drzew i ich wycinki; jednakże cały czas wracamy do koncepcji, która nie została wybrana przez urzędników. W dyskusji wracają wątki już dawno rozwiązane, idziemy zgodnie z planem w zakresie rewitalizacji, jesteśmy w trakcie procesu, nie możemy na tym etapie zmieniać projektu uszanujmy konsekwencję działań  i wydane fundusze. Przyglądają się wszystkim uwagom – nie bagatelizują ich. Potrzebujemy rewitalizacji śródmieścia. Ministerstwo zaopiniowała go pozytywnie.

Radna E. Łongiewska- Wijas- postuluje za częściowym przyjęciem petycji. Postuluje zakończenie komisji i przyjęcie dezyderatu o uznaniu częściowym petycji.

Radny M. Chabior- podkreślał kilkukrotnie,  iż te konsultacje  zostały przeprowadzone niezgodnie z zasadami prowadzenia konsultacji.

I. Podeszwik- poinformował, iż nie została wydana zgoda na wycinkę trzech drzew na pl. Szarych Szeregów, wczoraj otrzymał zawiadomienie, iż przesłano nowy projekt do RDOŚ-u. W sprawie al. Wojska Polskiego był przeciwko wycince tych drzew, jednakże konsultował się z fachowcami odnośnie wycinki i go popiera, bowiem zakłada się tam układ zieleni komponowanej. Apeluje o rozsądek.

Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział i zakończyła na tym posiedzenie KGKiOŚ


Ad. pkt. 5.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji GKiOS w dniu 16 czerwca br.


Komisja w wyniku głosowania: za - 10  przyjęła protokół z posiedzenia komisji GKiOS  w dniu 16  czerwca br.


Ad. pkt. 6.
Dyskusja Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji RM w sprawie złożonej przez Społeczną Straż Ochrony Zieleni Szczecina petycji.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka - w dalszej części przekazała prowadzenie posiedzenia Przewodniczącemu Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji RM. Tym samym zamknęła część posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska RM.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - przedmiotem petycji nie jest wątek, czy konsultacje społeczne były właściwie przeprowadzone oraz czy efekt konsultacji jest projektem słusznym czy też nie. Ważne, czy jesteśmy zwolennikami kierunku, jaki obrało miasto tj. zrównoważonego rozwoju Miasta przy zachowaniu ponad 30 istniejących drzew i nasadzeniu nowych 140 drzew, czy też jesteśmy zwolennikami zastopowaniu tej inwestycji. Obawia się przeprojektowywanie trwającej już inwestycji doprowadzi do tego, że stanie ona w miejscu i nastąpi brak rewitalizacji tej przestrzeni poprzez stratę środków finansowych na ten cel. Proponuje poddanie pod głosowanie projektu uchwały, jaki został przedstawiony na sesji RM. W uzasadnieniu możemy przedstawić nowe stanowisko dot. szerszego spojrzenia na wycinkę drzew w przyszłości przy realizacji kolejnych miejskich inwestycji.  Mamy świadomość, że wycinka wszystkich drzew całkowicie zablokuje inwestycję, ale prosimy o ponowną analizę wycinki konkretnych drzew, o których mówił radny P. Słowik.  

Radny M. Chabior - ponownie poruszył temat nieprawidłowo przeprowadzonych konsultacji społecznych. Należy mieć tego świadomość na przyszłość przy konsultowaniu innych projektów. Popiera częściowe przyjęcie petycji i zawarcia w uzasadnieniu wniosków radnej D. Jackowski dot. zastąpienia magnolii nowymi drzewami.

P. M. Stawarczyk (Radca Prawny) - zgodził się, że nie można ingerować w petycję, ale jeśli można wyodrębnić pewne elementy, to przepisy nie zakazują przyjęcia petycji w pewnej części.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - jest tu problem, ponieważ lokalizacja dot. wszystkich drzew, a nie poszczególnych.

Radny M. Żylik - od 2014 roku ten temat jest poruszany i debatujemy nad koncepcją od 6 lat. Musimy iść do przodu, pomimo, że wiążę się tą z wycinką cennych drzew. Miasto musi się rozwijać, dlatego jest za odrzuceniem tej petycji.

Radna D. Jackowski - proponuje zmianę w uzasadnieniu do projektu uchwały nr 136/20 , polegającą na zastąpieniu słowa "powinna" na "musi" do zadnia: „…….zostać poprzedzona konsultacjami mieszkańców".

Pani H. Freino (wnioskodawca petycji) - odniosła się do przedstawionego projektu uchwały. Nieprawdą jest, że realizowana inwestycja przy przyjęciu petycji zostanie wstrzymana. Nie są to wielkie zmiany, ale drobne zmiany w projekcie. Nie ma projektu, który nie byłby zmieniany podczas samej realizacji. Prosi, aby podejść do tematu racjonalnie.

Radna E. Łągiewska-Wijas - w interesie wszystkich powinno być skonsumowanie środków finansowych i zrealizowanie tego projektu jak najlepiej, ale z uwzględnieniem głosów mieszkańców i walorów historycznych miasta. Jej zdaniem należy zmienić treść przedstawionego projektu uchwały. Rozwiązaniem jest diametralna zmiana treści projektu łącznie z tytułem. Proponuje, aby §1 brzmiał:   Rada Miasta uznaje za zasadną przedmiotową petycję, ale w §2 należy zapisać, że ze względu na zaawansowanie prac, Rada Miasta wnosi do Prezydenta Miasta o maksymalnie możliwe uznanie postulatów zawartych w petycji do realizacji. I to należy pozostawić do decyzji Prezydenta Miasta. Jest za przyjęciem ogólnym, ale z ukierunkowaniem, że RM jest za możliwie maksymalnym uznaniem postulatów petycji,  w szczególności zachowując unikatowy historyczny obraz kulturowy Miasta, tam gdzie jest to możliwe. Przy dobrej współpracy projektanta z miastem i dobrej woli miasta uda się pogodzić dwie strony. Drugim wariantem jest odrzucenie całego projektu uchwały i wystosowanie dezyderatu zobowiązującego Prezydenta do ustosunkowania się do petycji w ciągu 21 dni. Jest przeciwna, aby pewne sprawy stawały na Radzie Miasta, szczególnie, kiedy dana sprawa leży wyłącznie w kompetencjach Prezydenta Miasta.  

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - prosi, aby Pani H. Freino przesłała swoje uwagi do uzasadnienia przedstawionego do projektu uchwały. Po naniesionych poprawkach oraz ewentualnych uwagach zwoła kolejne posiedzenie Komisji celem przyjęcia ostatecznej wersji projektu uchwały.

Radny M. Chabior - skoro petycja była skierowana do Prezydenta Miasta, to, dlaczego Prezydent się nią nie zajął. Oczekuje na wyjaśnienia w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski petycja była skierowana zarówno do Rady Miasta jak i do Prezydenta Miasta.

Radna E. Łągiewska-Wijas  - 19 lutego br. petycja została skierowana do Prezydenta Miasta. W kompetencjach RM nie jest wprowadzenie zmian do projektu budowlanego, tylko należy to do Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta nawet nie zarejestrował petycji i nie zamieścił jej na BIP, zrobiła to jedynie Rada Miasta

Pani H. Freino - potwierdziła, że petycja była kierowana do Prezydenta Miasta, a do Rady Miasta tylko do wiadomości z prośbą o podjęcie apelu.  

Radny M. Chabior - kwestie dot. przeprojektowania inwestycji i zmian w projekcie wymagają podjęcia decyzji administracyjnej, gdzie RM nie ma żadnych kompetencji.

P. Marek Stawarczyk (Radca Prawny) - złożona petycja wyraźnie wskazuje na dwóch adresatów: Prezydenta Miasta i Radę Miasta. Jeśli dzisiaj jest inna wola wnioskodawcy, to należy przedłożyć doprecyzowanie do treści złożonej petycji. Rada Miasta może podjąć swoje stanowisko, ale najważniejsza jest wola samego autora petycji, ze wskazaniem, kto jest adresatem petycji. Jeśli nie ma petycji to nie mamy przedmiotu obradowania.

Pani H. Freino - intencją Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina było skierowanie petycji do Prezydenta Miasta, a do Rady Miasta do wiadomości.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - wychodzi na to, że po 5 godzinach dyskusji wnioskodawca petycji stwierdza, że Rada Miasta nie jest właściwa do rozpatrywania tej petycji.

Pani H. Freino – prowadzona dyskusja przez komisje Rady Miasta pokazała, że ważne jest także podjęcie projektu uchwały, który wskazywałyby właściwy kierunek w tego typu sprawach na przyszłość.

Radny M. Chabior - wnosi, aby Prezydent przesłał wyjaśnienia do petycji. Skoro petycja była skierowana do Prezydenta Miasta to powinna być zamieszczona na BIP wraz z jego odpowiedzią.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - wyjaśnienia Prezydenta Miasta były przekazane do Komisji i zostały przesłane na panelu radnych. Prosi wnioskodawcę petycji do przedstawienia do końca tygodnia propozycji zapisów, jakie powinny znaleźć się w projekcie uchwały.

Radny M. Żylik - należy zakończyć tą dyskusję. Projekt uchwały jest gotowy i będziemy go głosować na kolejnym posiedzeniu, po wprowadzeniu poprawek.   

Pani H. Freino - czy Rada, która jest organem kontrolnym nad Prezydentem nie może zobligować Prezydenta do zarejestrowania i rozpatrzenia petycji ?

Z-ca Prezydenta Miasta D. Wacinkiewicz - przesłaliśmy wyjaśnienia do petycji. Petycja jest rozpatrywana właściwie na forum Rady Miasta wspólnie z przedstawicielami Miasta i nikt nie został zlekceważony. Stanowisko Miasta jest klarowne i było znane wcześniej, więc nie rozumie, dlaczego nagle po posiedzeniach Komisji w tej sprawie pojawia się nagle nowy wątek, że petycja nie została zarejestrowana i rozpatrzona przez Prezydenta Miasta.   

Przewodniczący Komisji  - zamknął dyskusję., Poprosił, aby wszelkie uwagi do treści dotychczasowego projektu uchwały nr 136/20 kierować do 20 lipca br . Wstępnie planuje posiedzenie Komisji na 28 lipca br,  przed sesją RM w celu przegłosowania projektu uchwały po poprawkach w sprawie przedmiotowej petycji.

 

 

 


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała

Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 
Przewodnicząca
Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 
Jolanta Balicka 
 
Przewodniczący
Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji 
 
Łukasz Kadłubowski 
 
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/07/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/09/16 11:25:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/09/16 11:25:10 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/09/16 11:25:00 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/30 13:58:09 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/23 11:05:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/03 10:44:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/03 10:17:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/03 10:13:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/03 10:10:09 nowa pozycja