Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.14.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
4. Dyskusja nad projektem uchwały w spr. kierunkowych założeń polityki budżetowej na rok 2020.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 16.04.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Informacja nt. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - przedstawiła procedurę budżetową opisaną Uchwałą Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku.

M. Herczyńska – przypomniała, że wiele lat temu przyjęliśmy zasadę budżetu zadaniowego. Zapytała, czy budżet partycypacyjny jest tożsamy z zadaniowym?

I. Bobrek – powiedziała, że w Polsce tak mocno funkcjonuje nazwa „budżet zadaniowy”, że nie sposób się od niej oderwać. Ta nazwa oznacza, że wszystkie wydatki są grupowane wokół jakiegoś celu. Nazwa jest intuicyjna i pozwala każdemu mieszkańcowi na zapoznanie się ze szczegółowymi zapisami w tej części. Jest to dla Miasta dobrowolne. Do tego dochodzą wskaźniki, które powinny nam mówić np. o efektywności wydanych środków.  Budżet ma na celu przede wszystkim ułatwić podejmowanie decyzji i rozliczenie jego wykonania. Jest przejrzysty i czytelny. Do tego dochodzą informacje i raporty, które są przekazywane co miesiąc, co jest b. wysokim standardem. Budżet partycypacyjny to inny kontekst. To idea, która mówi, że to nasz wspólny budżet, otwarty na przyjmowanie wniosków i na analizę. 

E. Łongiewska – Wijas -  zapytała,  co powoduje, że przypisuje się realizację zadania danemu dysponentowi? Np. CAL Podjuchy realizowany  jest przez Wydział Kultury pomimo, że budynek nie jest szykowany dla instytucji kultury. Z kolei Willa Lentza, przeznaczona na realizację zadań kultury, realizowana jest przez Wydział Inwestycji Miejskich.

I. Bobrek – wyjaśniła, że Willa Lentza jest w fazie realizacji inwestycji, stąd naturalnym dysponentem jest WIM.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czemu w takim razie CAL jest w gestii Wydziału Kultury.

M. Szyszko – poinformował, że nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięte, czy CAL będzie instytucją kultury czy nie. Jest tu czas do namysłu. Dlatego dysponentem jest Wydział Kultury.

R. Stankiewicz – przypomniał zadanie „Plaża Mieleńska”, które spadło z budżetu Miasta, bo nie starczyło środków. Zaproponował, by planując budżet zostawiać jakąś rezerwę budżetową na tego rodzaju sytuacje.

I. Bobrek – poinformowała, że w budżecie Miasta są różnego rodzaju rezerwy, także i na podobne sytuacje. Mamy zabezpieczoną obowiązkową rezerwę ogólną. Jest też rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Zawiązywane są też rezerwy celowe na zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W tym roku tych rezerw jest na 70 mln zł.


Ad. pkt. 4.
Dyskusja nad projektem uchwały w spr. kierunkowych założeń polityki budżetowej na rok 2020.


P. Bartnik – zaproponował, by rozważyć zmiany w obowiązującej uchwale i wprowadzić zapisy dot. polityki czynszowej, która będzie pozwalała na to, by ułatwiać działalność miastotwórczą. Kraków, Łódź, Poznań czy Warszawa mają takie uchwały. Tzw. rzadkie zawody mają preferencję, co pozwala by miały jakąkolwiek szansę zaistnieć i zafunkcjonować. Takie było też stanowisko Komisji Kultury poprzedniej kadencji.  

Radny nawiązał też do subwencji, która jest podstawą finansowania edukacji mieście. W ramach reformy edukacji wydaliśmy dodatkowo ponad 300 mln zł. Czy my sie ubiegamy o zwrot tych środków?

I. Bobrek – poinformowała, że jest po spotkaniu w Wydziałem Oświaty. Już dziś wiadomo, że w przyszłym miesiącu powinniśmy zwiększyć budżet na edukację. Pomimo rezerwy jaką założyliśmy. Subwencja nie wystarcza na sfinansowanie edukacji. W sprawie podniesionych środków jesteśmy w sporze sądowym.

P. Bartnik – zaproponował, by jedno z najbliższych posiedzeń Komisji poświęcić tematowi Strategii Rozwoju Miasta Szczecin. Jest tam wiele zapisów, których nie znajduje w budżecie Miasta. Brakuje np. zapisów dotyczących efektywności w kulturze, opiece społecznej, edukacji. Powinny się one znaleźć w uchwale dot. kierunkowych założeń. Zaproponował także, by radni przesłali swoje uwagi do kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na adres mailowy Biura. Będą one przedmiotem dyskusji podczas najbliższego posiedzenia Komisji i staną się podstawą do ew. zmian w obowiązującej uchwale.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/05/30 15:06:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/05/30 15:06:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/07 10:51:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/07 10:50:22 nowa pozycja