Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

PROTOKÓŁ NR 0012.7.2.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 13:15

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Michał Wilkocki (nieobecny) -  Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wybór Przewodniczącego Komisji.


 

Radny W.Dzikowski  - zgłosił kandydaturę  radnego Witolda Dąbrowskiego  na stanowisko Przewodniczącego Komisji, radny  wyraził zgodę na kandydowanie.

 

 

Głosowanie wybór radnego W.Dąbrowskiego  na stanowisko Przewodniczącego  Komisji:

w wyniku głosowania : za - 4, przeciw- 0, wstrzym.- 1 dokonano wyboru radnego  Witolda Dąbrowskiego  na stanowisko Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności  RM.


 


Ad. pkt. 3.
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.


 

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski  - zgłosił kandydaturę  radnej S. Biernat na stanowisko Przewodniczącego Komisji, radny  wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Głosowanie wybór radnej S.Bierniat   na stanowisko Wieceprzewodniczącej  Komisji:

w wyniku głosowania : za -5 (jednogłośnie) dokonano wyboru radnej Stefanii Biernat   o  na stanowisko Wiceprzewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności  RM.


 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała  Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Michał Wilkocki (nieobecny)