Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.41.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 17 LUTEGO 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (20.01.2021 r.).
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 37/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Podhalańska" w Szczecinie,
- 38/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zielony Dwór” w Szczecinie,
- 39/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie,
- 40/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie,
- 41/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie,
- 42/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Widuchowska” w Szczecinie.
4. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Władysław Dzikowski – Przewodniczący Komisji – zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad, polegających na zamienieniu punktu nr 2 z punktem nr 3 oraz wprowadzenie zmian w kolejności opiniowanych uchwał. Zaproponowana kolejność projektów uchwał: 39/21, 40/21, 41/21, 42/21, 37/21, 38/21.

Wniosek został zaakceptowany przez aklamację.

Uaktualniony porządek obrad:

1.         Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

2.         Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- 39/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie,

- 40/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie,

- 41/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie,

- 42/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Widuchowska” w Szczecinie,

- 37/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Podhalańska"

w Szczecinie,

- 38/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zielony Dwór”

w Szczecinie.

3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (20.01.2021 r.).

4.         Zapoznanie z bieżącą korespondencją.

5.         Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 39/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie,
- 40/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie,
- 41/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie,
- 42/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Widuchowska” w Szczecinie.
- 37/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Podhalańska" w Szczecinie,
- 38/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zielony Dwór” w Szczecinie,


- 39/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Jan Posłuszny – przypomniał, że razem z tą uchwałą miał zostać przedstawiony plan parkingów na całym terenie. Wyraził oczekiwanie, że zostanie on przedstawiony podczas sesji Rady Miasta.

Angelika Szerniewicz-Kwas – Generalny Projektant BPPM - uzupełniła, że prace nad Studium zawierają opracowanie polityki parkingowej na obszarze całego Śródmieścia. Ta koncepcja powinna dać odpowiedź na pojawiające się oczekiwania dotyczące całościowej koncepcji parkingowej Miasta.

Władysław Dzikowski – Przewodniczący Komisji – wyjaśnił, że podczas rozmowy z Klubem Prezydent zobowiązał się do przedstawienia planu parkingów w kontekście omawianej uchwały. Ponowił wniosek o przedstawienie podczas sesji stosownych informacji.

Radny Łukasz Kadłubowski – wyraził opinię, że Komisja powinna poznać koncepcję parkingów przed dokonaniem głosowania.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

 

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr39/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie

Za – 6, przeciw – 2, wstrzym. – 4

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 40/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Angelika Szerniewicz-Kwas – Generalny Projektant BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Przemysław Słowik – zapytał o wschodni róg terenu objętego planem (teren przy kościele) oraz jego dopuszczalne przez plan użytkowanie.

Angelika Szerniewicz-Kwas – Generalny Projektant BPPM – odpowiedziała, że w odniesieniu do tego terenu istnieje zapis o funkcji publicznie dostępnego placu miejskiego, co gwarantuje „otwartość” przyjętych rozwiązań.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

 

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 40/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Plac Tobrucki” w Szczecinie

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 3.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 41/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

 

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 41/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 42/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Widuchowska” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Angelika Szerniewicz-Kwas – Generalny Projektant BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

 

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 42/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Widuchowska” w Szczecinie

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 37/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Podhalańska" w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Jolanta Balicka– zauważyła, że w środku omawianego kwartału zlokalizowany jest budynek po ZBiLK-u, w stosunku do którego podejmowane są plany remontowe. Poinformowała, że okoliczni mieszkańcy zgłaszają konieczność uporządkowania otoczenia. Zapytała o inwestycję, która miałaby powstać na terenie SEC-u.

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta – poinformowała, że SEC sprawdza możliwość zainwestowania na swoim terenie. Plan przewiduje zabudowę wielofunkcyjną, dostosowaną do okolicznych zabudowań.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

 

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 37/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum - Podhalańska" w Szczecinie

Za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 38/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zielony Dwór” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Władysław Dzikowski – Przewodniczący Komisji– zapytał o budynek domu dziecka „Zielony Dwór”. Poprosił o potwierdzenie, że budynek ten był dwukrotnie wystawiony do sprzedaży, jednak nie było chętnych na jego zakup.

Angelika Szerniewicz-Kwas – Generalny Projektant BPPM – potwierdziła informację przywołaną przez Przewodniczącego. Poinformowała, że obecnie obiekt znajduje się w zarządzie ZBiLK-u.

Radny Marcin Biskupski– zapytał, czy zmiana będzie wiązała się z wycinką drzew oraz czy planowana jest budowa typowo mieszkaniowa?

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta – odpowiedziała, że potencjalna nowa zabudowa mogłaby być zlokalizowana w rejonie boisk przy ul. Mącznej oraz w rejonie ul. Cedrowej, jednak są to tereny, które nie są zadrzewione. Ewentualna zabudowa będzie miała charakter senioralny, ponieważ jest to teren, którego ze względu na wpisanie do rejestru zabytków nie można podzielić.

Angelika Szerniewicz-Kwas – Generalny Projektant BPPM – dodała, że przeprowadzono rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem, który poinformował, że zmiana planu będzie możliwa po przedstawieniu kwerendy konserwatorskiej dot. oryginalnej kompozycji parku. Wycinka ma dotyczyć jedynie odsłonieniu oryginalnej kompozycji parku (wycinka będzie dotyczyć jedynie „samosiejek”). Kolejnym założeniem jest brak zmiany ekspozycji od strony ul. Walecznych.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

 

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 38/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zielony Dwór” w Szczecinie

Za – 12, przeciw – 0, wstrzym. –0.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (20.01.2021 r.).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.40.2021 z dn. 20.01.2021 r.

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 0.

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 4.
Zapoznanie z bieżącą korespondencją.


Informacja nt. wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – teren przy ul. Wszystkich Świętych (zał. nr 3 do protokołu)

Władysław Dzikowski – Przewodniczący Komisji – przekazał prowadzenie Komisji Wiceprzewodniczącej Komisji Dominice Jackowski w bieżącym punkcie porządku obrad.

Radna Dominika Jackowski – zauważyła, że wiosek wpłynął w grudniu i był trzykrotnie uzupełniany przez wnioskodawcę. Zapytała, na jakim etapie procedury znajduje się ten wniosek obecnie? Czy wykonana została analiza urbanistyczna?

Wiesława Rabińska – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej – poinformowała, że osoba upoważniona przez inwestora dokonuje nadal uzupełnień wniosku. Poinformowała, że nie została jeszcze dokonana analiza urbanistyczna.

Radna Dominika Jackowski – zapytała, ile razy wnioskodawca może uzupełniać wniosek w kontekście Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wiesława Rabińska – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej – odpowiedziała, że Kodeks Postępowania Administracyjnego nie nakłada w tym względzie ograniczeń na wnioskodawcę.

Radna Dominika Jackowski – przywołała kwestię miejsc parkingowych w planowanej inwestycji oraz kwestię powierzchni zabudowy (50%) podkreślając, że jest to kwestia, która niepokoi wielu Radnych. Zapytała, czy w tym temacie będzie wypowiadał się Konserwator Zabytków?

Wiesława Rabińska – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej – potwierdziła, że wypowie się w tej kwestii Konserwator Zabytków.

Radna Dominika Jackowski – zauważyła, że na tym terenie od 2010 r. prowadzony jest proces przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest nadal we wstępnej fazie. Zapytała, czy jest możliwe przyspieszenie jego opracowywania, w kontekście złożonego wniosku?

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta – zadeklarowała podjęcie rozmów z Prezydentem i Wydziałem Urbanistyki i Administracji Budowlanej, w celu niezwłocznego opracowania nowej uchwały.

Radna Dominika Jackowski – zaapelowała o przygotowanie uchwały intencyjnej jak najszybciej. Przypomniała, że przyjęcie planu uchyla warunki zabudowy, jednak jeśli w miedzy czasie inwestor uzyska pozwolenie na budowę, to plan go wówczas nie wygasza.

Radny Przemysław Słowik – zapytał, czy mieszkańcy, jako strona postępowania, zostali już poinformowani? Poprosił o sprecyzowanie, które adresy są traktowane jako strona w tym postepowaniu.

Wiesława Rabińska – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej – odpowiedziała, że strony zostały zawiadomione na początku lutego br. o wszczęciu postępowania. Stronami są właściciele wszystkich nieruchomości graniczących z terenem inwestycji. Poinformowała, że Wydział wystąpił o opinię do Biura Planowania Przestrzennego Miasta oraz do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków nastąpi w końcowej fazie procedowania sprawy.

Radna Jolanta Balicka – zwróciła uwagę, że na sprawę nie należy patrzeć jedynie z perspektywy mieszkańców, ale także z perspektywy inwestora, który zdecydował się zainwestować swoje pieniądze w działkę kupioną od Miasta. 

Radna Dominika Jackowski – odnosząc się do wypowiedzi poprzedniczki zauważyła, że kupując ten grunt inwestor podjął ryzyko inwestycyjne. W momencie kupna musiał on się pogodzić z ryzykiem, że być może nie otrzyma pozytywnej decyzji.

Władysław Dzikowski – Przewodniczący Komisji – przypomniał, że specyfikacja przetargowa powinna określać parametry każdej nieruchomości oraz odwołania do obowiązujących dokumentów. Nabywca ma obowiązek zaznajomienia się z ową specyfikacją.

Radna Dominika Jackowski – odnosząc się do wypowiedzi P. W. Rabińskiej zauważyła, że postępowanie dotyczy budynku osiemnastokondygnacyjnego. Jego zakres oddziaływania jest zatem znacznie szerszy niż tylko przyległe działki (miejsca parkingowe, nasłonecznienie, przysłanianie).

 

Sprawa Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – ul. Zbójnicka (zał. nr 4 do protokołu)

Sebastian Kmetyk – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – omówił przygotowywany obecnie plan przebudowy ul. Zbójnickiej. Poszerzenie ulicy wymaga zajęcia części terenu należącego do Wspólnoty (ok. 3 m na odcinku ok. 50 m).

Tomasz Stutz – Wnioskodawca – poinformował, że kwestia ta został przedyskutowana z mieszkańcami i są oni zbulwersowani zakresem planowanej przebudowy. Zwrócił uwagę na to, że proponowana przebudowa pogorszy komfort życia mieszkańców oraz nie jest adekwatna do ich potrzeb.

Radna Dominika Jackowski – przywołała argumenty ZDiTM-u, że niemożliwe jest wybudowanie dwupasmowej drogi z pominięciem chodników. Odniosła się do obowiązującego planu, zgodnie z którym teren parkingu, z którego korzystają mieszkańcy jest terenem działki drogowej.

Władysław Dzikowski – Przewodniczący Komisji – poinformował, że być może sprawa wróci jeszcze pod obrady Komisji, jednak na dzień dzisiejszy Komisja przyjmuje pismo do wiadomości.

 

Sprawa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy (zał. nr 5 do protokołu)

Janusz Witkowski – Wnioskodawca – opisał sprawę rozwiązania umowy dzierżawy wraz z wezwaniem do zapłaty kary, odnosząc się do warunków umowy oraz obowiązujących regulacji ustawowych związanych z prowadzeniem podobnych działalności. Zwrócił uwagę na istotność funkcjonowania Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, jako szansy na poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz poziomu wyszkolenia kierowców. Poinformował, o poniesionych kosztach w związku z utrzymaniem działki.

Tomasz Sroka – p.o. Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych – poinformował, że ZBiLK jest zobligowany do wykonywania warunków umowy i nie może odpowiadać za zbyt duże ryzyko biznesowe podjęte przez stronę umowy.

Władysław Dzikowski – Przewodniczący Komisji – dokonał usystematyzowania przedstawionych informacji. Potwierdził, że w 2013 r. był zwolennikiem powstania takiego placu, jednak wówczas wydawało się, że zostanie wprowadzony wymóg powstawania takich obiektów, ponadto wnioskodawca informował, że posiada finansowanie dla takiej inwestycji. Dodał, że wnioskodawca podpisał umowę świadomie, zdając sobie sprawę z obowiązujących warunków i ewentualne negocjacje powinny się odbywać teraz pomiędzy stronami umowy.

Radny Witold Dąbrowski – zaapelował do ZBiLK-u o wystąpienie do wnioskodawcy z propozycją rozwiązania sprawy.

Władysław Dzikowski – Przewodniczący Komisji – w związku z przedstawionymi informacjami i brakiem dalszych głosów ze strony Radnych pismo zostało przyjęte do wiadomości Komisji.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/01/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/03/18 09:40:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/03/18 09:40:49 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/19 12:55:56 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/19 12:55:46 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/10 14:56:54 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/10 11:59:18 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/10 11:52:23 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/10 11:46:55 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/28 14:12:25 nowa pozycja