Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.9.8.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Jan Posłuszny - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przewóz towarów niebezpiecznych oraz ruch tranzytowy pojazdów wielkogabarytowych przez Miasto Szczecin - kontynuacja dyskusji.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Jan Posłuszny - wyjaśniając konieczność wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu: Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wniosek został przyjęty przez aklamację. Punkt został wporowadzony do porządku obrad.


Ad. pkt. 2.
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Jan Posłuszny - zaproponował kandydaturę Radnego Mariusza Bagińskiego.

Radny Mariusz Bagiński - zaakceptował propozycję swojej kandydatury.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Głosowanie nad wyborem Radnego Mariusza Bagińskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

Za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 1.


Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Przyjęcie protokołu nr 0012.9.7.2020 z dn. 21.07.2020 r.

Za - 2, przeciw - 0, wstrzym. - 3.


Ad. pkt. 4.
Przewóz towarów niebezpiecznych oraz ruch tranzytowy pojazdów wielkogabarytowych przez Miasto Szczecin - kontynuacja dyskusji.


Przewodniczący Jan Posłuszny - podsumował poprzednie posiedzenie, na którym rozpoczęto dyskusję nad tematem bezpieczeństwa w transporcie na terenie Szczecina. Nawiązując do dyskusji podczas ostatniej sesji Rady Miasta na temat Strefy Płatnego Parkowania zauważył, że wjeżdżający transport ciężki utrudnia także funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Sebastian Kmetyk - ZDiTM - poinformował, że po ostatnim spotkaniu przeprowadzono rozmowy z ITD w wyniku których udało się ustalić wstępną lokalizację 2-3 dodatkowych punktów do ważenia pojazdów.

Przewodniczący Jan Posłuszny - poprosił o odniesienie się do protokołu NIK-u (załącznik do protokołu).

Sebastian Kmetyk - ZDiTM - poinformował, że protokół nie wskazywał na poważne nieprawidłowości. W oparciu o uwagi pokontrolne podjęto działania i współpracę z ITD. Zaproponowano wykonanie na terenie Miasta dwóch wag (obwodnica Południowa i ul. Szczawiowa - mapy stanowią załącznik do protokołu). Obecnie czekamy na wyłonienie wykonawcy.

Radny Mirosław Żylik - zapytał, jaki jest szacunkowy koszt budowy takiego punktu? Czy zostały zabezpieczone w budżecie środki na ten cel? Poprosił o doprecyzowanie, czy mówimy o dwóch, czy trzech punktach ważenia.

Sebastian Kmetyk - ZDiTM - odpowiedział, że koszt zależy od konkretnego punktu, ponieważ znaczenie ma otoczenie i koszt przystosowania do pełnienia takiego celu. Poinformował, że szacunkowo jest to w przypadku obwodnicy Południowej 1-1,5 mln zł, w przypadku ul. Szczawiowej - 500-700 tys. zł. Pieniądze są obecnie zabezpieczone na wykonanie prac projektowych. Poinformował, że w założeniu mają powstać 3 takie punkty, jednak co do trzeciego nadal trwają rozmowy na temat lokalizacji.

Przewodniczący Jan Posłuszny - powiedział, że zdaje spbie sprawę z tego, że problem jest skomplikowany ze względu na tranzytowy charakter Miasta. Zapytał, czy prowadzone są jednak prace w celu ograniczenia samego wjazdu pojazdów wielkogabarytowych do Miasta? Czy planowane są w tym zakresie jakieś inwestycje? Co z okolicami Polic, które generują wzmożony ruch?

Radny Mirosław Żylik - zwrócił uwagę na bardzo złą sytuację na północy Szczecina. Powiedział, że ma to związek ze zlokalizowanymi w Policach zakładami substancji niebezpiecznych.

Radny Mariusz Bagiński - zapytał o plany budowy zachodniego obejścia Szczecina?

Grzegorz Kuś -  Naczelnik Wydziału Dróg i Sieci Drogowej GDDKiA o/Szczecin - odpowiedział, że obecnie prace są na etapie tworzenia dokumentacji. Trwają także rozmowy między GDDKiA oraz Urzędem Miasta. Inwestycja ta jest wpisana w formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Podejmowane są starania, aby inwestycja została finansowana z budżetu państwa. Zaznaczył jednak, że tą inwestycją zajmuje się inna komórka i nie jest w stanie udzielić pełnych informacji.

Przewodniczący Jan Posłuszny - zauważył, że przyjęcie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego jest niepokojące, ponieważ jest ona mało efektywna.

Radny Mirosław Żylik - zwrócił uwagę, że istnieje także alternatywa dla osiedli północnych - trasa północna.

Przewodniczący Jan Posłuszny - dodał, że koncepcja jest gotowa, jednak jest kwestia współpracy z Gminą Police. Dobrze byłoby, gdyby GDDKiA spróbowała zacieśnić współpracę w tym zakresie z gminami na północ od Szczecina. Zapytał, jak przebiega współpraca na linii ZDiTM i ITD?

Marcin Rępała - Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - poinformował o kontroli NIK-u, która została przeprowadzona w ITD. Wynik kontroli był pozytywny, a drobne uchybienia nie wpłynęły znacząco na działalność ITD. Zwrócił uwagę na problemy kadrowe w ITD (stan kadrowy to 18 osób - powinien być on zwiększony przynajmniej o 200%). ITD posiada ramowy plan kontroli na bieżący rok. W założeniach jest to 6 tys. kontroli, z czego kontrole ważeniowe to 12%. Poinformował, że ITD korzysta z wagi na Szosie Stargardzkiej, a kontrole na tej wadze stanowią ok 40% wszystkich kontroli wagowych przeprowadzanych w województwie.

Radny Mirosław Żylik - zapytał, czy ITD waży pojazdy wjeżdżające do Szczecina wyłącznie na Szosie Stargardzkiej?

Marcin Rępała - Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - odpowiedział, że tak, ponieważ tylko tam jest taka możliwość. Zaznaczył, że kontrola NIK-u wpłynęła na intensyfikację współpracy z ZDiTM. Poinformował, że być może uda się wykorzystać obecny system preselekcji.

Przewodniczący Jan Posłuszny - przypomniał, że jakiś czas temu ITD przyszło do Miasta z propozycją współpracy i utworzenia miejsc do ważenia. Z środków Miasta udało się to zrealizować, jednak środki z nałożonych kar miały wpływać do Miasta. W 2017 wpłynęło 23 tys. zł, w 2018 wpłynęło 20 tys. zł, w 2019 wpłynęło tylko 3600 zł. Z czego to wynika?

Marcin Rępała - Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - wyjaśnił, że do Miasta wpływają pieniądze z kar nałożonych w drodze decyzji administracyjnej. Pieniądze z mandatów są natomiast przekazywane do budżetu centralnego (najwyższy mandat to 500 zł). Nie należy mylić tych dwóch rzeczy. Kary z postępowań administracyjnych są dużo wyższe, jednak trudniej je ściągnąć. Ponadto toczą się jeszcze postępowania odwoławcze, więc liczby te są nie do końca precyzyjne.

Radny Mariusz Bagiński - przypomniał, że system preselekcji pokazuje bardzo dużą liczbę przeciążonych pojazdów.

Marcin Rępała - Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - powiedział, że system preselekcji na terenie Miasta nie jest doskonały, ponieważ generuje dużo błędnych wskazań. System stosowany przez GDDKiA na autostradach jest dużo lepszy. Lokalizacje także są dobrane niewłaściwie (temat ten poruszany był w raporcie NIK-u).

Szczepan Stempiński - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa - zaznaczył, że Miasto w tym roku wydaje 1 mld zł na inwestycje, z czego znaczną część stanowią inwestycje drogowe. Odnosząc się do wspomnianej fabryki polipropylenu przypomniał, że jest to spółka rządowa, a Miasto nie uzyskało odpowiedzi na pytanie, co z drogami dojazdowymi. Nie zgodził się z tym, że problemem ITD są braki kadrowe, ponieważ technologia jest obecnie tak zaawansowana, że identyfikowanie nie musi odbywać się manualnie. Problem leży w legislacji, należy zmienić więc podejście systemowe. Na bezpieczeństwo należy patrzeć szeroko. Zwrócił uwagę na transport kolejowy. Przez centrum Szczecina koleją przejeżdża 200 tys. ton materiałów niebezpiecznych. Przy rozszczelnieniu skutki mogą być katastrofalne. Problemem dla bezpieczeństwa transportu są także zakłady chemicznej w Policach. Poinformował, że jest gotowy projekt przebudowy ul. Sosabowskiego (między ul. Derdowskiego, a ul. Szafera), jednak strona rządowa nie jest zainteresowana projektem. Zaproponował poświęcenie jednej z Sesji Rady Miasta kwestii bezpieczeństwa w Mieście. Miasto musi się zająć tą kwestią, ponieważ segment rządowy nie jest w stanie zapewnić nam w tym momencie bezpieczeństwa.

Przewodniczący Jan Posłuszny - powiedział, że o kwestiach bezpieczeństwa należy rozmawiać, ponieważ jeśli wydarzy się coś złego w Mieście, to rozpocznie się szukanie winy. Poinformował, że będzie dążył do zwołania Sesji RM w tym temacie. Skierował do ZDiTM prośbę o zaplanowanie miejsca na wagę od strony północnej oraz powołanie w ramach ZDiTM komisji, która zajmie się bezpieczeństwem.

Radny Mariusz Bagiński - zaznaczył, że ważne jest, aby punkty ważenia były wykorzystywane. Powiedział, że na bezpieczeństwo pieniądze muszą się znaleźć.

Marcin Rępała - Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego  - zapewnił, że jeśli ITD wnioskuje o budowę wag to na pewno będzie z nich korzystać.

Przewodniczący Jan Posłuszny - zaproponował skierowanie wniosku do Wojewody o następującej treści:

Komisja Rewizyjna Miasta Szczecin po przeprowadzeniu obszernej dyskusji na temat bezpieczeństwa transportu towarów i osób w naszym mieście, doszła do wniosku, że dotychczasowa polityka transportowa pozostawia wiele do życzenia.

Szczególną naszą troskę budzi fakt, że przez Szczecin przemieszcza się ogromna ilość pojazdów przeciążonych i z niebezpiecznymi ładunkami. Przez środek Szczecina przebiegają drogi krajowe i tranzytowe do sąsiednich gmin, np. uprzemysłowionych Polic, co jeszcze bardziej potęguje zagrożenia dla mieszkańców i komplikuje komunikację w mieście.

Ten stan rzeczy wciąż się pogłębia i w związku z powyższym, kierując się dobrem mieszkańców, apelujemy do Rządu Polskiego za pośrednictwem Pana Wojewody o przyspieszenie wszystkich prac związanych z budową obejścia zachodniego Szczecina, jak również zabezpieczenie środków na ten cel.

Kierujemy również nasze prośby w stronę ZDiTM oraz WITD o zintensyfikowanie współpracy mającej na celu lepszą ochronę dróg Szczecina przez degradacją, co z pewnością wpłynie korzystnie także na bezpieczeństwo całego transportu.

Głosowanie nad wnioskiem:

Za - 5 (jednogłośnie).


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Jan Posłuszny
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/09/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/11/18 10:02:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/11/18 10:02:14 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/09/24 09:45:39 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/09/11 15:15:01 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/09/11 14:46:29 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/09/11 14:45:18 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/09/11 14:40:05 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/09/11 14:37:06 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/09/11 13:45:21 nowa pozycja