Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.8.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 6 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Ciąg dalszy dyskusji nt. wniosku o uchylenie Uchwały Nr XLV/1335/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30.10.2018 zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenie osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgloszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja  w wyniku głosowania:

  • za- 6, wstrzym.-  3    przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 13 lutego br. 
  • za- 9, wstrzym. - 2   przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 20 lutego br. 


Ad. pkt. 3.
Ciąg dalszy dyskusji nt. wniosku o uchylenie Uchwały Nr XLV/1335/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30.10.2018 zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenie osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka–  powitała zebranych, dzisiejszej  posiedzenie jest kontynuacją tematu rozpatrzenia wniosku  z dnia 10 grudnia 2018r. o uchylenie Uchwały  nr XLV/1335/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30.10.2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenie osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych.Przypomniała, iż na wniosek  komisji ZDiTM przygotował katalog zwolnień z komunikacji miejskiej. Poinformowała zebranych, iż do komisji wpłynął również wniosek z Komisji Zdrowia w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy komunikacją miejską osoby po 60 tym roku życia ( załącznik nr 3 i 4 do protokołu).

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ- omówił przedłożony materiał – załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– prosi o podanie kwoty wynikającej ze zwolnień za opłaty komunikacji miejskiej, którą RM przyznała dzieciom i młodzieży szkolnej, jaka jest planowana na rok bieżący jaka była w minionym roku?

G. Marczak- Kreft Główna Księgowa ZDITM- 5, 3 mln. zł to szacunek na rok 2019  w roku ubiegłym  wynosiła ona  2 mln. zl. 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– nawiązując do powyższej wypowiedzi, spróbuje oszacować koszty uszczuplenia budżetu miasta wynikające z  uchwały  dot. zwolnień grupy kibiców „Pogoni”.  Zakładając,  koszt biletu  6 zł w dwie strony razy ilość gości to z jednego meczu starta dla miasta stanowi ok.  37 tys. zł., odejmijmy   przyjezdnych zostaje nam  ok. 20 tys. zł. Te wyliczenia dot. tylko jednego meczu.

J. Mroczek Prezes POGONI- ostatni mecz był atrakcyjny i na podstawie niego nie możemy przyjąć założeń odnośnie liczby kibiców.  To trudne szacunki, mamy tysiąc miejsc parkingowych  zakładamy, że  ok. 3 tys. osób przyjeżdża samochodami, część kibiców  przychodzi pieszo;  wg. jego szacunków ulga wyniosła  12 tys. zł dla  jednego meczu, w roku odbywa się  na terenie stadionu  15 spotkań; uszczuplenie budżetu to ok. 150-140 tysięcy rocznie. W przyszłym tygodniu sytuacja zmieni się diametralnie; rozpoczyna się przebudowa stadionu i nie będzie można dojechać  samochodem (nie będzie miejsc  parkingowych), stadion w trakcie remontu pomieści tylko  mak. 4,6  tysięcy kibiców.

Wnioskodawca- dlaczego spółka nie zawrze  z miastem  umowy na opłacenie usługi transportowej, dlaczego tylko wybrana grupa szczecińskich kibiców korzysta z ulgi?

J. Mroczek Prezes POGONI-ogólną tendencją na świecie jest aktywizacja komunikacji publicznej, wyprowadzenia samochodów z miasta  opłacane  jest przez budżet miasta. Nie przeliczajmy, że zapłacony bilet to 3 zł to jest filozofia. Patrzymy na aspekty minimalizacji tłoku samochodowego w Szczecinie. Spółka jest prywatna, teoretyczne, może opłacać komunikację, ale woli te środki przeznaczyć na edukację młodzieży którą finansuje. Nie oszczędza funduszu na cele społeczne.

Wnioskodawca -dlaczego wszyscy mamy się zrzucać na darmowe przejazdy dla wybranego klubu, którym zarządza prywatna spółka akcyjna? Działalność społeczna którą docenia nie jest argumentem aby zwolnić kibiców z opłat za bilety.  To nie jest w porządku. Nie ma uzasadnienia dla takiego dofinansowywania, tym bardziej, że klub z budżetu miasta i tak już jest dotowany.

J. Mroczek Prezes POGONI- chętnie porozmawia z wnioskodawcą osobno. Otrzymują dotacje, które wydają również na cele społeczne. Trudno mu się odnieść do tego rodzaju zarzutu. Jest on populistyczny.

Wiceprzewodnicząca RM  G. Zielińska-zapytała wnioskodawcę czy podtrzymuje wniosek o uchylenie uchwały.

Wnioskodawca – tak podtrzymuje wniosek.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- zwróciła się do radcy prawnego z zapytaniem : czy komisja winna procedować nad wnioskiem, czy tez wnioskodawca powinien  zaskarżyć wniosek do sądu?

H. Durka Radca Prawny- z uwagi na stanowisko wnioskodawcy, który wnosi o uchylenie uchwały w  tryb. art. 241 nie zmienia swojej opinii wyrażonej wcześniej.  Według trybu art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego, jak podaje w swoim wniosku wnoszący, nie można rozpatrywać wniosku o uchylenie uchwały. Możliwe jest ono na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, wniosek może zostać skierowany do sądu.  

Wnioskodawca- nie zgadza się z tezą, że mieszkaniec miasta w tryb. art. 241  nie może  wnosić o uchylenie uchwały. W związku z tym prosi o traktowanie tego jako  petycji.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – ogłosiła 5 minut przerwy.

Po przerwie.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- zgłosiła wniosek o odłożenie jakichkolwiek rozstrzygnięć w powyższej kwestii  do czasu zakończenia modernizacji stadionu, w związku z tym wnosi o negatywniezaopiniowanie wniosku z dnia 10 grudnia 2018r. o uchylenie Uchwały  nr XLV/1335/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30.10.2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenie osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych.

głosowanie: za – 9  - wniosek przeszedł – załącznik nr 6 do protokołu.

 

Wiceprzewodnicząca RM G. Zielińska- wnosi o podjęcie prac nad przygotowaniem  kompleksowego projektu uchwały dot. zwolnień z opłat  z komunikacji miejskiej (pozaustawowych) na terenie m. Szczecina.

Komisja w wyniku głosowania: za- 8 , wstrzym. -0, przeciw-0 przyjęła wniosek

Radny W. Dąbrowski   - nie brał udziału w  głosowaniu.

Dyskusja:

Radny Ł. Kadłubowski- wnosi o przedstawienie analizy finansowej kosztów zwolnień z opłat komunikacji miejskiej, o jakich kwotach rozmawiamy?

G. Marczak- Kreft Główna Księgowa ZDITM- może porównać  dane z roku 2012 i 2013 roku ( od 1 szego marca 2012 była zmiana taryfy na aktualnie obowiązującą) skala  strat 2012-2013 to  14/16 ml. zł. Szacowali, analizując wniosek dot. zwolnień emerytów i rencistów (60-69), iż utrata dochodów z tyt. opłat za komunikację miejską wynosi na poziomie 700 tys.  Po dokonaniu analizy prześle dane.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- prosi o doprecyzowanie, jeśli wprowadzimy kolejną transzę zwolnień wynikających z wniosku w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy komunikacją miejską osób po 60 tym roku życia  jakie starty  uszczuplą budżet miasta.   

G. Marczak- Kreft Główna Księgowa ZDITM-  rozszerzenie zwolnień o ww. grupę osób jest przedmiotem analizy, poprosili o dane z ZUS-u ; przekaże dane komisji.

Radny Ł. Kadłubowski– czy są jeszcze inne wnioski o zwolnienie kolejnych grup zawodowych, społecznych itd. z opłat za przejazdy komunikacją miejską.

G. Marczak- Kreft Główna Księgowa ZDITM-inne wnioski nie wpływały.

Radny M. Szyszko- jako radny spotkał się ze środowiskiem weteranów misji wojskowych, którzy chcą być objęci ulgą.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- Balicka- wniosek był na sesji, ale rozpatrzymy

M. Duklanowski- wnosi aby ZDiTM  zbadał nie tylko potoki ale także  więźbę ruchu Brak nieskomunikowania osiedli powoduje wzmożony ruch samochody; zgodnie z przyjętą strategią winniśmy stawiać na transport zrównoważony.

 

 

 

 

 

  


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła do wiadomości treść pism :

  • ZUK-  sprawozdanie z dzianości schroniska nr 37 BRM  - załącznik nr 7  
  • informacji nt stacji bazowych z dnia 25.02.19 - załącznik nr 8 
  • PTTK dot. projektu ptasia wyspa nr 251 BRM - załącznik nr 9 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/03/13 13:30:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/03/13 13:30:57 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/13 07:07:23 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/12 09:42:14 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/20 12:06:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/20 12:03:24 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/20 12:02:15 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/20 10:56:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/20 10:27:37 nowa pozycja