Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.36.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 21 GRUDNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Problem bezpieczeństwa na osiedlu Małe Błonia.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 7 ( jednogłośnie) przyjęła protokół z dnia 16 listopada br. bez uwag.  


Ad. pkt. 3.
Problem bezpieczeństwa na osiedlu Małe Błonia.


W imieniu mieszkańców Osiedla Małe Błonia w Szczecinie  zabrała głos mieszkanka tego Osiedla, (wystąpienie pisemne stanowi załącznik nr 3 do protokołu)  zwracają  się kolejny raz o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Małe Błonia i ulic wewnątrz osiedla.  Z tym problemem mieszkańcy borykają się już ponad 4 lata, chodzi o brak miejsc postojowych i parkingu, bo jeden parking na ok. 40 miejsc nie wystarcza. Na ulicy Małe Błonia każdego dnia parkuje kilkadziesiąt (około 80) samochodów po obu stronach ulicy, to są samochody mieszkańców bloków wielorodzinnych. Parkują, bo „muszą”, brak jest również miejsca do zaparkowania dla osób niepełnosprawnych.   Problemem kilka razy zajmowała się (w poprzedniej kadencji Rady) Komisja Promocji, Rozwoju Miasta i Gospodarki Morskiej, włącznie z wizją lokalną. Niestety kilka prób rozwiązania problemu spełzło na niczym. Skończyło się tylko na obietnicach:

1. zamiana działki miejskiej z miejscowym deweloperem tak, by mieszkańcy mogli sobie zbudować   parking nie doszła do skutku;

2. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od początku ul. Małe Błonia (od ulicy Łącznej) wzdłuż    bloków mieszkalnych – sprzeciw właścicieli domków jednorodzinnych.

 

Przewodniczący Komisji B. Baran- problemy mieszkańców Osiedla Małe Błonia  były  przedstawiane  podczas kilku spotkań w ubiegłej kadencji Rady Miasta, z udziałem mieszkańców i Rady Osiedla Żelechowa. Mieszkańcy oczekują rozwiązań w zakresie organizacji ruchu kołowego na osiedlu i bardzo dotkliwy brak miejsc postojowych (mieszkańcy bloków nagminnie parkują samochody po obu stronach ul. Małe Błonia, mimo że aż do skrzyżowania z ul. Świergotki nie można tego robić bez naruszenia przepisów). Zmianie organizacji ruchu - zaproponowanej przez służby miejskie ( tak by ul. Małe Błonia była jednokierunkowa ) sprzeciwiają się właściciele domów na prywatnych posesjach - gdyż wydłuży im to drogę wyjazdu lub dojazdu do domów). Mieszkańcy wielokrotnie występują do Policji i Straży Miejskiej o interwencję (na wniosek komisji Straż Miejska i Komenda Policji Miejskiej przygotowały pisemne informacje w zakresie ilości zdarzeń – stanowią załącznik nr 3 A i 3 B do protokołu.    Zwrócił się z zapytaniem do przedstawicieli SM i Policji o porównanie ilości zdarzeń w stosunku do innych  ulic na terenie miasta.

K. Mechliński Komendant Straży Miejskiej– są takie ulice na terenie miasta ( np. ul.Kusoscińskiego, gdzie obserwujemy problemy z parkowaniem, jednak potwierdził,  iż w tym rejonie jest stosunkowo dużo zgłoszeń. Cztery lata temu proponowali z M. Charęza Kierownikiem Referatu WGK wprowadzenie drogi jednokierunkowej, Niestety  z uwagi na opór mieszkańców domków jednorodzinnych nie wprowadzono tego rozwiązania organizacji ruchu, problem narasta.

A. Biernat Zastępca Komendanta Policji miejskiej– widzą ten problem, potwierdzają problem, popiera wniosek o wprowadzenie  ruchu jednokierunkowego. Był podobny problem na ulicy Podburzańska/ Maciejkowa – po wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego  został znacznie zmniejszony.

 Przewodniczący Komisji B. Baran – zapytał czy znane jest stanowisko WGK odnośnie zamiany działek między miastem a deweloperem, mieszkańcy często proponowali takie rozwiązanie chcąc wybudować na tym terenie parking.

P. Adamczyk- w zakresie zamiany działek nie odpowie, bowiem nie jest to w jego kompetencjach. Na jednym ze spotkań w RO proponowano wprowadzenie linii komunikacyjnej, która miała rozładować tam ruch samochodowy. Miasto wywiązało się z tego, jednakże jak widać wprowadzenie linii  komunikacji autobusowej dojeżdżającej do Osiedla nie rozwiązało problemu, miasto jest na etapie analizy komunikacji miejskiej w tym rejonie  związanej z oddaniem przebudowanej ul. Hożej, co stwarza nowe warianty komunikacji ( od 1 kwietnia br. maja być wdrożne te rozwiązania). Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego być może poprawi problem parkowania, ale pojawi się nowy a mianowicie problem z włączeniem się do ruchu.  Analogiczne problemy braku miejsc postojowych występują również na innych deweloperskich osiedlach naszego miasta,  liczba samochodów mieszkańców Szczecina przekroczyła punkt krytyczny. Mieszkańcy nie chcą parkować w odległości 200-300 m od mieszkań.

Przewodniczący Komisji B. Baran-  uważa, iż nie ma nigdzie takiego zagęszczenia jak na ul. Małych Błoniach. Nie da się porównać tego Osiedla z innymi osiedlami, nie przybyło żadne miejsce parkingowe a tymczasem wybudowano kilka bloków i buduje jeszcze kolejne.

Mieszkanka Osiedla Błonie-  niestety ma złe doświadczenia we współpracy z ZDiTM w zakresie braku podejmowania przez nich działań chociażby  w temacie  przestawienia przez prywatnego inwestora lampy ulicznej na ul. Małe Błonia. Na tej lampie było umiejscowione lustro sferyczne, które zapewniało bezpieczeństwo przy wyjeździe z garażu podziemnego. Niestety wprowadzenie nowej komunikacji nie usprawniało życia , autobus w godzinach szczytu był tak przepełniony, iż nie mogła do niego wsiąść ( zgłaszała dwukrotnie problem do ZDiTM brak działań). Nie zgadza się z lokalizacją przystanków tylko na ul. Hożej ; są one zbyt  odległe od Osiedla, dostępne są tylko dla działkowców?  

Przewodniczący Komisji B. Baran- podkreślił, iż Straż Pożarna i inne służby medyczne tam  nie dojadą na czas w razie wypadku. Przez miesiąc czasu były ciemności spowodowane awarią lamp ulicznych, autobus linii 68 super, że jest ale czemu nie może kursować przez wyremontowaną ul. Hożą?

Radny W. Dzikowski- jest problem bardzo złożony, błędem jest iż w chwili opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego zapisuje się konieczność wybudowania jednego miejsca postojowego dla jednego mieszkania. Winniśmy wymusić  na deweloperach konieczność wybudowania 1,5  miejsca na jedno mieszkanie (zapisy planu).  Widzi rozbieżność między Radą Osiedla a mieszkańcami. Niestety w mieście jest wiele kuriozalnych sytuacji, na jego osiedlu dopiero po 70 latach wymienia się kanalizację, też pojawiają się problemy z komunikacją. Jednak najważniejszą rzeczą są zapisy w planie jako Komisja Budownictwa zwracają na to uwagę. Ma pełne zaufanie do M. Charęzy i jego działań.

Radny J. Posłuszny- problem jest rozpatrywany od kilku lat, nic się nie zmieniło. Ulica jest nadal zabudowywana, zaproponowanie terenu w tej części miasta na budowę parkingu jest sprawą ciężką, zamiana gruntu z deweloperem jest tematem trudnym, nie wie czy jest to kierunek właściwy. Czy można rozpoznać temat po przeciwnej stronie tam gdzie są TBS-y (Osiedle Sienne). Zastanowić się nad powrotem do ruchu jednokierunkowego, tam cały czas jest rozbudowa osiedla, jest to teren prywatny. Dziwi się, że ludzie kupują mieszkania skoro tam nie ma gdzie zaparkować. Problem będzie narastał. Nie skłócajmy mieszkańców domków jednorodzinnych z mieszkańcami z bloków wielorodzinnych;  pamiętajmy, że właściciel domków jednorodzinnych są właścicielami dróg wewnętrznych i zapłacili za to. Może pojedzmy zobaczyć te tereny. Wnioskuje o wyjazdowe posiedzenie komisji, tak aby członkowie komisji zorietowali się na miejscu o problemach mieszkańców Małych Błoni.

Przewodniczący Komisji B. Baran – obiecaliśmy im zamianę terenu, chcą sami wybudować parking proponuje przyjęcie stanowiska:

„Komisja Bezpieczeństwa  Publicznego i Samorządności RM  wnosi do  Prezydenta  o podjęcie działań  w celu przygotowania  działki należącej do miasta, która mogłaby zostać zamieniona z  deweloperem osiedla Małe Błonia Pozyskany w ten sposób teren mógłby zostać przeznaczony na parking  dla mieszkańców osiedla, który planują wykonać z własnych środków”.

Radna M. Myśliwiec-  nie zgadza się, że jest to przypadek wyjątkowy w Szczecinie. Osiedle Panoramiczna za chwilę będzie się borykać z takim problemem. W sprawie organizacji ruchu ulicy jednokierunkowej prosi o rozwagę, bowiem zawsze część mieszkańców się nie zgodzi. Rozpatrujemy wyrywkowo osiedle. Na czyj koszt będzie budowa parkingu?

Radny W. Dzikowski- może zapisać działanie w budżecie obywatelskim.     

Radny B. Baran- mieszkańcy deklarowali w poprzedniej kadencji, że wybudują parking.

Radny J. Posłuszny– teren przy tzw.”Pałacyku” teren chroniony, wnosiliśmy o zlokalizowanie tam miejsc parkingowych – może to jest kierunek działania.

P. Adamczyk-  wrócił do kwestii komunikacji, proponuje aby wzięli udział w opiniowaniu zmian. Jest tam przewidziany kolejny przystanek. Prześle nowa organizację komunikacji na maila dla radnych.

 Komisja w wyniku głosowania; za 2, wstrzym.- 4 przyjęła stanowisko zaproponowane przez B. Barana Przewodniczącego Komisji. ( radny W. Dąbrowski nie brał udziału w głosowaniu) 


Ad. pkt. 4.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący  Komisji  B. Baran poinformował o wnioskach skierowanych do komisji w sprawie nazewnictwa ulic:

·         nadania nazwy ulica „Katalońska” (zgodnie z wnioskiem właścicieli terenu – załącznik nr 4 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek, sugeruje poszerzenie wniosku o nadanie nazwy dla  działki nr 22, która stanowi własność gminy m. Szczecin.

Radny W. Dąbrowski- czy nie zasadne jest przedłużenie nazwy „Upalana” i nadanie jej  na terenie wskazanym przez wnioskodawców.

W. Wnuk Geodeta Miasta- wg. planu zagospodarowania przestrzennego można  przedłużyć obowiązującą nazwę ulicy Upalna, jednak jest to działka prywatna i muszą wyrazić na to zgodę wnioskodawcy.

Radny W. Dąbrowski – w związku z powyższym wnosi o nieopiniowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy Katalońska i wystąpienie do wnioskodawców o korektę wniosku poprzez zaproponowanie  nazwy Upalna.

Komisja  w wyniku głosowania: za 7 (jednogłośnie) przyjęła ww. wniosek.

·         nadania nazwy dla nabrzeża „KRA „  (zgodnie z wnioskiem ALFA TERMINAL SZCZECIN- załącznik nr 5 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek, jednak wnioskodawca nie jest właścicielem terenu ; należy uzupełnić wniosek o  zgodę   właścicieli terenu  na nadanie nazwy. Ponadto sugeruje o  wystąpienie do Urzędu  Morskiego w Szczecinie oraz  Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście celem przedstawienia ich opinii.

 

Komisja nie rozpatrywała wniosku postanowiła wystąpić do ww. instytucji celem otrzymania zgody na nadanie nazwy oraz opinii w sprawie.

Komisja  w   odpowiedzi na pismo w sprawie  nadania nazwy  urzędowej  ulicy  na działce  5/11 obręb 3084, zgodnie z obowiązującą Uchwałą NR XXXVII/699/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie (z poźniejszymi zmianami),  poinformowała  wnioskodawcę, iż wniosek nie spełnia wymogów formalnych. W związku z powyższym komisja poprosiła wnioskodawcę o zaproponowanie nazwy ulicy uzgodnionej z  Radą Osiedla (wyrażoną w formie uchwały RO) – załącznik nr 7 do protokołu nr 1190 w rejestrze.

   

Komisja   w   odpowiedzi na pismo w sprawie  nadania nazwy  urzędowej  ulicy  na działkach 1/3;1/6 obręb 2150 -  proponowana nazwa ulicy  „Gorzowska”,  poinformowała  wnioskodawcę,  iz wniosek  nie spełnia wymogów formalnych zgodnych z obowiązującą Uchwałą NR XXXVII/699/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie ( z poźniejszymi zmianami) – brak opinii   Rady Osiedla w przedmiocie nadania zaproponowanej nazwy- załącznik nr 8 do protokołu nr 1201 w rejestrze BRM.


 


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/12/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/01/25 06:59:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/01/25 06:59:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/29 08:47:03 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/28 11:12:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/28 11:01:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/12/10 12:30:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/08 13:06:26 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/08 13:03:58 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/08 13:03:28 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/08 13:02:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/08 12:59:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/08 12:55:25 nowa pozycja