Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.25.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2020 - dochody i wydatki majątkowe.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 15.10.2019 r. przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2020 - dochody i wydatki majątkowe.


S. Lipiński – Skarbnik Miasta – omówił główne założenia do budżetu Miasta na rok 2020. Podkreślił uwarunkowania makroekonomiczne, które wpływają na kształt tego dokumentu i przedstawił założenia strategiczne projektu budżetu. Zapoznał radnych z podstawowymi danymi budżetowymi (dochody, wydatki, deficyt, nadwyżka operacyjna).

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – podkreślił, że budżet inwestycyjny 2020 r. jest rekordowy (999mln zł na wydatki majątkowe). Na jego wysokość wpływ mają największe inwestycje tj. stadion, Fabryka Wody, węzeł Łękno, węzeł Granitowa, węzeł Głębokie, układ drogowy Międzyodrze oraz przebudowy torowisk.

Edukacja i nauka

M. Przepiera – omówił zadanie realizowane przez Wydział Oświaty tj. zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych.

A. Hofman – Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych – omówiła zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2020: budowa boiska przy OSM oraz „Program poprawy stanu technicznego obiektów oświatowych”.

K. Tutko – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich - omówiła zadania: budowa hali basenowej z zapleczem przy SP51, budowa sali gimnastycznej w ZSEE przy ul. Racibora, budowa szkoły podstawowej przy ul. Kredowej oraz mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO Nr VI.

J. Balicka – zapytała o wymianę okien w LO Nr 1.

J. Stala – Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych –poinformował, że na rok 20202 zaplanowano dokumentację projektową.

P. Bartnik – zapytał, czy w Pałacu Młodzieży też będzie wymiana?

J. Stala – potwierdził.

Gospodarka komunalna

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - omówił zadania zaplanowane do realizacji przez WGKiOŚ.

E. Łongiewska – Wijas – pytała o środki na remont rzeźby „Labirynt” , możliwość montażu poidełek na hydrantach w Szczecinie oraz o możliwość wzbogacenia przestrzeni Parku Żeromskiego o elementy artystyczne.

P. Adamczyk – powiedział, że w programie remontów i przebudowy fontann mamy kwotę, która jest przedmiotem sporu sądowego. Wpisujemy ją w projekt budżetu. W momencie, kiedy będziemy nią dysponować, możemy sięgnąć do tej rezerwy i zrealizować to zadanie (tj. Labirynt). Ad. poidełka – szukamy tych środków. Liczymy jednak na projekt zgłoszony w SBO, który jeśli wygra, pozwoli na sfinansowanie tego zadania. Ad. Park Żeromskiego przygotowujemy dokumentację na kolejny etap remontu ścieżek i będziemy wnioskować o środki na ten cel. Przyznał, że mamy kwestię zaległą: spotkania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

E. Łongiewska – Wijas - poinformowała, że do tej pory nikt p. Wilkiem się nie skontaktował. Zadeklarowała pomoc w tej sprawie. Ad. realizacja poidełek uznała, że wartością dodaną byłoby wciągnięcie w ten projekt środowiska artystycznego. Możemy wzorując się na Warszawie wzbogacić przestrzeń publiczną w Szczecinie.

P. Adamczyk – przyjął uwagi radnej.

M. Przepiera – omówił zadanie „Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych” oraz program „Zefirek”.

A. Hofman – omówiła zadnie „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II i III” .

B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych – omówiła zadanie jw. w części realizowanej przez jej wydział.

J. Balicka – ad. przychodnia przy al. Wojska Polskiego zwróciła uwagę na fakt, że budynek potrzebuje remontu schodów/ montażu windy.

B. Bugajska – podziękowała za ten głos w dyskusji. Wyjaśniła, że budynek jest objęty ochroną konserwatorską i nie ma możliwości instalacji windy na zewnątrz. Zainstalowanie jej wewnątrz budynku wiąże się z ogromnymi wydatkami.

Gospodarka mieszkaniowa

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła zadania zaplanowane do realizacji przez jej wydział.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta - ad. remont łazienek w budynkach ZBiLK poinformowała, że do wyremontowania jest nadal ok. 3000 łazienek.

Kultura fizyczna, turystyka, rekreacja

M. Balbuza – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu – omówił zadania zaplanowane do realizacji w 2020 roku przez jego wydział.

Ł. Kadłubowski – ad. obiekty przy ul. Bandurskiego zapytał o ich przystosowanie do poziomu ekstraklasy piłki kobiecej: czy inwestycja będzie spełniała te wymogi? Czy są gniazda niezbędne do przeprowadzenia transmisji?

M. Balbuza – powiedział, że takie są założenia. W projekcie przewidziano gniazda. Takie ma informacje po rozmowie z dyrektorem MOSRiR.

Ł. Kadłubowski – ad. obiekt przy ul. Arkońskiej zapytał, czy MOSRIR planuje przejęcie tego obiektu? Czy będzie on dostępny dla mieszkańców?

M. Przepiera – powiedział, że MOSRiR jest wykonawcą tej inwestycji i będzie jej zarządcą. „Będziemy dbać o to, by był on ogólnie dostępny”.

 E. Łongiewska – Wijas – ad. skatepark w Kijewie zapytała,  czy zadanie w którym jest tylko projekt oznacza, że wykonanie będzie w kolejnym roku?

M. Przepiera – powiedział, że tak. Drugi park (Chełminek) jest finansowany z SBO i od razu miał zabezpieczone kwoty na projekt i na wykonanie.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy znajdą się środki na wykonane skateparku w Kijewie? Oczekiwanie mieszkańców jest ogromne.

M. Przepiera – powiedział, że w tej chwili nie ma takich środków w budżecie. Zapewnił, że jeśli okoliczności będą sprzyjające, dopełni wszelkich starań by w roku 2020 rozpoczęto budowę tego obiektu.

P. Bartnik – nawiązując do kwestii dostępności obiektów powiedział, że stadion miejski jest całkowicie niedostępny dla mieszkańców, ale i dla sportowców. W lecie stoi pusty. Zawodnik klubu szczecińskiego, jeśli ma potrzebę skorzystania ze stadionu poza godzinami przyznanymi jego klubowi, dostaje odpowiedź negatywną i musi trenować w Policach. Brązowy medalista mistrzostw świata także usłyszał, że nie może skorzystać z tego stadionu. Obiekt w tym czasie był pusty. To skandal. Radny poprosił o przekazanie tej informacji dyrektorowi MOSRiR-u.

M. Przepiera – zadeklarował, że poruszy tą sprawę przy najbliższej rozmowie z dyr. B. Kowalewską.

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

M. Przepiera – omówił zadania zaplanowane do realizacji przez Wydział Kultury.

E. Łongiewska – Wijas – ad. zadanie „konserwacja i modernizacja obiektów zabytkowych” przypomniała, że Miejski Konserwator Zabytków zorganizował duże spotkanie z mieszkańcami, na którym informował o możliwościach pozyskania środków na ten cel z budżetu Miasta. Radna powiedziała: „rozbudziliście Państwo oczekiwania w tej mierze, a jednocześnie okroiliście znacznie budżet w tej dziedzinie”.

M. Przepiera – przypomniał, że rok 2019 to jest pierwszy rok działania tej ustawy. Trzeba brać pod uwagę także potencjalne zainteresowanie mieszkańców. Mamy też, niestety,  mniej pieniędzy w budżecie. Zwiększenie tego budżetu nie jest problemem, musiałoby się jednak odbyć kosztem innego zadania.

A. Szotkowska – powiedziała, że remont budynku zabytkowego wymaga często zgromadzenia środków na wkład własny. Niekiedy przekłada się to na tak duże zwiększenie wysokości czynszu, że mieszkańcy rezygnują z przeprowadzenia remontu. To również musimy wziąć pod uwagę.

R. Stankiewicz – powiedział, że nie możemy zrzucić na mieszkańców ogromnych kosztów remontów budynków zabytkowych. To są ogromne pieniądze. Zdaniem radnego Miasto powinno w większym stopniu partycypować w tych inwestycjach.

E. Łongiewska – Wijas - przytoczyła „Raport o stanie budownictwa komunalnego”, który mówi, że Szczecin tak prowadzi swoją gospodarkę tymi lokalami, że wymaga największej partycypacji zewnętrznej by dokonać remontu tych budynków.

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

M. Przepiera – omówił ww. sferę wydatków.

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

B. Bugajska – omówiła zadania realizowane przez jej wydział.

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

M. Przepiera - omówił wydatki majątkowe w tej sferze.

Transport i komunikacja

Z uwagi na upływ czasu Komisja postanowiła powyższą sferę budżetową omówić na kolejnym posiedzeniu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/11/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/01/14 12:34:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/01/14 12:34:24 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/11/12 11:23:32 nowa pozycja