Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.32.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 3 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości 14/2020,15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020 - WZiON.
4. Rozpatrzenie wykazu nr 2/DDG/ZBiLK/2020 - ZBiLK.
5. Rozpatrzenie wykazu lokalu użytkowego: 15/2020 - WMiRSPN.
6. Zapoznanie się z korespondencją.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie komisji.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości 14/2020,15/2020, 16/2020, 18/2020, 19/2020 - WZiON.


Wykaz nieruchomości: 14/2020 (znak: WZiON-I.6840.9.2019.MM, UNP: 2605/WZiON/-XIII/19)- (zał. 3). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem. Dodała, że wszystkie jednostki operujące w tym Rada Osiedla Gumieńce wydała pozytywną opinię, stawiając warunek: „Rada osiedla wskazała, że uwagi na brak terenów inwestycyjnych pod budowę obiektów celu publicznego takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, w dokumentacji przetargowej należy umieścić zapis, z którego będzie wynikało, że oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie, w ramach tej inwestycji, wybudować 1 lokal o funkcji żłobka na 60 dzieci. Lokal w stanie deweloperskim zostanie przekazany do Miasta wraz z zakończeniem budowy, a organem prowadzącym żłobek, będzie Gmina Miasto Szczecin.” Powiedziała, że taka konstrukcja prawna jest niemożliwa. Zasięgnięto w tej sprawie opinii Biura Prawnego, które wypowiedziało się, że nie ma takiej możliwości sprzedaży pod warunkiem. Dodała, że byłoby to mocna próba obejścia prawa zamówień publicznych. Nie do końca zgadza się opinią, że w sąsiedztwie nie ma terenów przeznaczonych na cele tego typu, ponieważ znajduje się tu teren, o powierzchni 13 000 m, który ma przeznaczenie na wszelkiego rodzaju usługi oświaty, gdzie takie przedsięwzięcie Gmina może zrealizować.

Wiceprzewodnicząca Komisji Dominika Jackowski wtrąciła, że w tym miejscu jest już podpisana umowa na dokumentację projektową na przedszkole, a nie na żłobek.

Maria Latkowska powtórzyła, że nie ma możliwości „zbycia pod warunkiem”. Dodała, że próbowano już kilkakrotnie w różnych innych sytuacjach znaleźć rozwiązanie, gdzie jakiegoś rodzaju cele publiczne udałoby się zrealizować, niestety takich konstrukcji prawnych nie można sformułować. Również w tym przypadku nie można wpisać zobowiązania inwestora do tego, żeby zrealizował tego typu lokal i przekazał go Miastu.

Dominika Jackowski poprosiła o przesłanie drogą mailową opinii prawnej w tej sprawie.

Radny Witold Dąbrowski zauważył, iż z mapy nie wynika służebność dot. działki 1/72. Zapytał czy nie można jej dołączyć w przetargu do zbycia.

Maria Latkowska odpowiedziała, że jest to wąska działka między ulicą a granicą działki, która nie przylega do drogi publicznej, dlatego dla tej działki należy ustanowić służebność. Dodała, że działka przeznaczona jest na inne cele (świetlicaosiedlowa), dlatego nie można dołączyć jejdo przetargu.

Dominika Jackowski uzupełniła informację. Powiedziała, że teren ten został podzielony i zaopiniowany przez Radę Osiedla, a teren elementarny na potrzeby świetlicy osiedlowej został wydzielony na wniosek RO. Wcześniej cały teren był przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Dodała, że Osiedle Gumieńce posiada deficyt we wszelkiego rodzaju budynkach użyteczności publicznej. RO chciała, by ostatni fragment na terenie inwestycyjnym wydzielić pod świetlicę. Jest to skonsultowane z RO i podział powstał po uwagach rady. Do momentu, kiedy Komisja uzyska opinię prawną, wydaje się zasadne wstrzymanie z głosowaniem. Pani Dyrektor przedstawiła Komisji wnioski z tej opinii, ale radni nie mieli szansy zapoznania się z nią. Dodała, że do momentu otrzymania wspomnianej opinii musi się wstrzymać z głosowaniem, ponieważ żłobek jest bardzo ważnym postulatem mieszkańców osiedla. Mieszkańcy od dawna wiedzą, że teren przeznaczony jest do sprzedaży, a informacja o tym znajduje się na stronie urzędu miasta, wśród nieruchomości do zbycia. Dodała, że aby podjąć decyzję jako radna tego osiedla, musi znać pełną treść opinii wszystkich wydziałów, w tym wydziału prawnego. Powtórzyła, że się od tego głosowania wstrzyma. Poprosiła o szansę zapoznania się z opinią i ponowne przedyskutowanie tematu. Uważa, że być może jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Powiedziała też, że teren na północy, o którym Pani Dyrektor mówiła, jest przeznaczony pod przedszkole. Przedszkole już jest na etapie projektowania, a mieszkańcy o tym wiedzą. Na osiedlu, gdzie żyje 22 000 mieszkańców nie ma żadnego żłobka, a Miasto chce sprzedać ostatnią wolną działkę inwestycyjną. Rozumie, że są trudności budżetowe, ale wydaje się, że tworząc taką hybrydę, Miasto jest w stanie i zaspokoić potrzeby mieszkańców i zapewnić wpływy do budżetu. Wie, że inne miasta w ten sposób sprzedają grunty, właśnie zobowiązując inwestorów do wybudowania obiektów użyteczności publicznej. Dodała, że inna byłaby sytuacja, gdyby o tym nie mówiło się w przetargu, ale jeżeli jest to powiedziane na samym początku przetargu, to każdy oferent ma prawo stanąć do przetargu i wie, jaki jest warunek podpisania umowy.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski stwierdził, że Pani Radna stawia pod znakiem nieufności wypowiedź Pani Dyrektor. Zakłada, że Pani Dyrektor mówiąc to co nam powiedziała, mówi do protokołu i mówi prawdę. Jeżeli Pani Radna życzy sobie indywidualne opinie lub jeszcze jakieś inne wyjaśnienia odnośnie tego wykazu, Pani Dyrektor prześle wszystko drogą mailową.

Radny Łukasz Kadłubowski chciał wzmocnić wypowiedź Radnej Jackowski, która poruszyła ważny problem opinii prawnej. Powiedział, że opinia prawna jest jedną z wykładni przepisów. Dodał, że dzisiaj nie znamy tej opinii, ona nie została załączona do dokumentów. Dodał też, że ponoć w innych miastach jest tak, iż udaje się w takim trybie sprzedawać nieruchomości. Przychyla się do tego, aby poznać treść opinii prawnej, przed podjęciem decyzji. Jeżeli udałoby się taki warunek zawrzeć w tym przetargu to uważa, że jest to słuszny kierunek.

Radny Mariusz Bagiński stwierdził, że jeśli posiadamy opinię prawną to nie ma podstaw, aby nie wierzyć Pani Dyrektor. Wg jego wiedzy nie można na inwestorze wymuszać pewnych rzeczy. Dodał, że próbowano już wprowadzać takie rozwiązania, jednak od nich odstępowano.

Radna Grażyna Zielińska zapytała czy coś się stanie, jeśli dzisiaj odstąpimy od opiniowania tego wykazu. Dodała, że chce poznać opinię, mieć ją w dokumentacji. Uważa, że Komisja powinna w dniu dzisiejszym odstąpić od opiniowania.

Radna Jolanta Balicka zaproponowała, aby zamknąć dyskusję i przejść do głosowania.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-6, wstrzym.-2, głosem Przewodniczącego Komisji; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Przewodniczący poprosił Dyrektor Latkowską o przesłanie opinii prawnej.

Wykaz nieruchomości: 15/2020 (znak: WZiON-I.6840.68.2020.RS, UNP: 16899/WZiON/-XIII/20)- (zał. 4). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowski zauważył, że do kanalizacji jest 75 m. Zapytał czy należy rozumieć, iż inwestor na własny koszt będzie musiał wybudować kanalizację. Poprosił o wskazanie działek, które będą obciążone służebnością. Zapytał co z pozostałymi działkami, czy one są sprzedane czy będzie przetarg na nie i ewentualnie dlaczego to nie jest poddawane do sprzedaży w całości.

Maria Latkowska odpowiedziała, że Wydział pyta administratorów sieci czy w danym obszarze występują sieci. Administratorzy odpowiadają, że występują lub, że występują w jakiejś odległości. Dodała, że nie wie jakie warunki zostaną podyktowane inwestorowi. Za każdym razem na etapie projektowania poprzez domówienie w trybie zawieranej umowy jest informacja, w jakiej częścizadanierealizuje administrator sieci a w jakiej części inwestor. Dodała, że skomunikowanie wygląda tak, że część z tych dróg nie posiadakategorii drogi publicznej, a skoro nie ma tej kategorii to ustanawia się służebność w celu jej zapewnienia. Zakres służebności będzie ustalany na etapie zawierania umowy.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 16/2020 (znak: WZiON-I.6840.63,64.2020.BS, UNP: 16925/WZiON/-XIII/20; UNP: 16930/WZiON/-XIII/20)- (zał. 5). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zapytał o dostęp działek do drogi publicznej. Dodał, że obie działki nie posiadają takiego dostępu.

Maria Latkowska odpowiedziała, że należy dla nich ustanowić służebność. Mpzp są tak konstruowanei nie możnanic z tym zrobić. Jednak planypowodują, że między nieruchomością a drogą powstają takie przestrzenie, przez które będzie trzeba ustanawiać służebności, aby zapewnić formalno-prawny dostęp do drogi.

Witold Dąbrowski zapytał co z działką 6/5, czy dla niej również będzie ustanowiona służebność.

Maria Latkowska odpowiedziała, że jest to własność osoby fizycznej.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-1, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 18/2020 (znak: WZiON-I.6840.70.2020.AC, UNP: 17629/WZiON/-XIV/20)- (zał. 6). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-1, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 19/2020 (znak: WZiON-I.6840.35.2018.AC, UNP: 13897/WZiON/-XIV/18)- (zał. 7). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowski zauważył, że teren elementarny ZA.2015.ZP jest terenem zielonym. Zapytał, czy po sprzedaży działek do tego terenu będzie dostęp od strony drogi.

Maria Latkowska odpowiedziała, że przygotowując zbycie bezprzetargowe analizie podlega cały obszar. Dodała, żedostęp zapewniony jest z drogiej strony działki.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-14, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazu nr 2/DDG/ZBiLK/2020 - ZBiLK.


Wprowadzenia dokonał Jarosław Woźniak Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych zgodnie ze złożonym wykazem 2/DDG/ZBiLK/2020 - ZBiLK.DDG.4142.34.2020.CD (zał. 8).

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski podsumował, że CALBUD jest wieczystym użytkownikiem działki nr 11/6, ale nie ma dostępu do jeziora, a chcieliby ten dostęp uzyskać. Mieszkańcy Miasta Szczecina, a również chcieliby ten dostęp do wody mieć. Calbud proponuje Miastu, aby zgodzić się na trzydziestoletnią dzierżawę, w zamian za to zagospodaruje teren, który będzie terenem ogólnodostępnym. Poprosił Pana Pawła Zarembę Architekta Firmy Calbud, aby przestawił koncepcję zagospodarowania tego terenu.

Paweł Zaremba Architekt Firmy Calbud powiedział, że Firma Calbud jest dysponentem głównego terenu, na którym zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planuje go zabudować. Ponadto również zgodnie z mpzp, na terenie wód jeziora Dąbie ma zamiar zrealizować marinę o pojemności na około 100 jednostek pływających. Firmie Calbud udostępnione zostało prawo zadysponowania terenami wodnymi będącymi w dyspozycji Wód Polskich. Jest już tam możliwe działanie inwestycyjne. Powiedział, że teren, o którym jest mowa, znajduje się trzyletniej dzierżawie. Teren ten jest kluczowym elementem do stworzenia tego kompleksu inwestycyjnego. Mpzp przewiduje zakaz zabudowy na tym terenie, jest to teren zielony, czysto rekreacyjny, jednocześnie z wszystkimi urządzeniami hydrotechnicznymi na wodę. W mpzp dochodzi jeszcze element drogowy. Jest to przedłużenie działki 17/3, która przechodzi do samego jeziora i daje pełen publiczny dostęp, również do działki przedmiotowej. Założeniem inwestora jest stworzenie terenów, które będą całkowicie dostępne publicznie oraz wpisujące się w proponowaną do zrealizowania promenadę nadjeziorną, która przebiegałaby przez ten teren.

Radny Przemysła Słowik zapytał czy Miasto ma gwarancję, że ten teren będzie ogólnodostępny, i że nikt nie ograniczy tego dostępu jak ta inwestycja zostanie zakończona. Dopytał też czy będzie to marina czy teren zielony. Jeśli będzie to marina, to kto będzie pobierał opłaty za jej korzystanie, jaki będzie koszt najmu dla Miasta. Zapytał również dlaczego dzierżawa tylko na 30 lat, a inwestor nie wystąpi o wykup tego terenu. Dodał, że mając działkę obok, naturalną konsekwencją byłoby dokupienie działki sąsiedniej, aby mieć kompleks z mieszkaniami i mariną.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski poprosił o przedstawienie umowy dzierżawy dla tego terenu Komisji przed jej podpisaniem.

Przemysła Słowik powiedział, że nie chce decydować na zawierzenie. Poprosił o przedstawienie projektu umowy w formie załącznika.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski poinformował Kierownika J. Woźniaka, iż Komisja stawia taki warunek, iż chce zapoznać się z warunkami umowy przed jej podpisaniem.

Paweł Zaremba odpowiedział w kwestii wykupu działki. Powiedział, że wniosek został złożony alternatywnie. Inwestor przedstawił chęć wykupu działki bądź długoletnią dzierżawę. Prezydent podjął decyzję, że kieruje do Państwa Radnych rozwagi kwestię dzierżawy 30 letniej.

Jarosław Woźniak dodał, że przedmiotowy wniosek kierowany był na naradę Prezydenta Miasta, i w grudniu 2019 r. zapadła decyzja, że Gmina skłoni się w kierunku wieloletniej dzierżawy, a nie zbycia nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Taki kierunek został obrany, dlatego też wniosek Property Calbud trafił pod obrady Komisji.

Radny Mirosław Żylik powiedział, że Calbud wybuduje marinę na wodzie, że tam będą cumowane jachty. Calbud wystąpił do Prezydenta z prośbą o kupno tego terenu, ale decyzja zapadła inna. Komisja ma zdecydować o 30 letniej dzierżawie.

Radna Grażyna Zielińska stwierdziła, że korzystniejszą opcją dla Miasta byłaby sprzedaż tego gruntu. Uważa, że w sytuacji dzierżawy nieruchomości, wartość nieruchomości firmy Calbud wzrośnie. Wobec czego poinformowała, że jest przeciw temu wykazowi.

Dominika Jackowski Wiceprzewodnicząca Komisji stwierdziła, iż powtarza się historia nieruchomości Nad Rudzianką. Próbowaliśmy wówczas zablokować dzierżawę nie znając zapisów umownych. Dodała, że tutaj jest identyczna sytuacja. Komisja znowu ma zdecydować o oddaniu w 30 letnią dzierżawę terenu, gdy nie zna zapisów umowy. Dodała, że zapisy umowy Komisja powinna poznać przed głosowaniem. Komisja powinna też mieć wiedzę, czy teren ten będzie ogólnodostępny, ile będzie kosztowało cumowanie łodzi w marinie, jak będzie wyglądało zagospodarowanie. Aktualnie Komisja nie ma podstawowych informacji, żeby podjąć decyzję. Zaznaczyła, że również jest przeciw. Dodała, że jako Radni przyczyniają się do podniesienia wartości działki wnioskodawcy. Stwierdziła, że inna cena mieszkań będzie wyglądała z dostępem do wody, a inna bez.

Mirosław Żylik zauważył, że teren ten jest niedoinwestowany od lat. Marzy mu się, aby cała inwestycja z mariną i kompleksem mieszkalnym, jak najszybciej została zrealizowana. Marina będzie własnością Calbudu, ponieważ oni ją wybudują, nie na działce, tylko na wodzie. A przedmiotowa działka będzie zagospodarowana zgodnie z mpzp.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zaproponował kolejne posiedzenie Komisji w dniu 10 czerwca br. jedynie z tematem wykazu 2/DDG/ZBiLK/2020. Poprosił Kierownika Woźniaka o przygotowanie umowy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Pan Architekt Zaremba przedstawi nam sposób zagospodarowania terenu.

Przemysła Słowik dodał, że jeśli mają być uzupełniane dane na następne posiedzenie Komisji to prosi o informację na temat kosztów najmu. Chce też znać odpowiedź na pytanie, kto będzie zarządcą mariny.

Grażyna Zielińska prosi o uzupełnienie informacji o aktualne stanowisko Prezydenta w tej sprawie (dzierżawa czy sprzedaż).

Witold Dąbrowski zwrócił uwagę na fakt, że materiał na dzisiejsze posiedzenie Komisji jest nieprzygotowany. Ma wątpliwość czy do realizacji mariny na wodzie potrzeba jest wydzierżawienie działki na 30 lat Calbudowi. Czy nie można po prostu wynająć drogi dojazdowej, którą będą ewentualnie podjeżdżały ciężarówki. Ma mnóstwo wątpliwości i bardzo prosi o rzetelne przygotowanie wniosku na następne posiedzenie, bo dzisiaj też skłania się do głosowania przeciw, ponieważ nie usłyszał nic, co przekonałoby go, żeby głosował za.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski poinformował Kierownika Woźniaka, że kolejne posiedzenie komisji zostanie zwołane, gdy ZBiLK przekaże projekt umowy do ww. wykazu, w terminie do 8 czerwca br., do godz. 8.00.

Jarosław Woźniak powiedział, że w umowie może zagwarantować wstępne zapisy, które będą gwarantowały ogólną dostępność oraz, że marina będzie funkcjonowała zgodnie z koncepcją i zapisami marynistycznymi. Dodał, że pewne elementy, które były poruszane przez Radnych leżą po stronie Calbudu. ZBiLK w niektórych sprawach nie posiada wiedzy, kto będzie zarządcą.

Grażyna Zielińska poprosiła o przesłanie przez Calbud prezentacji zagospodarowania koncepcji.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazu lokalu użytkowego: 15/2020 - WMiRSPN.


Wykaz lokali użytkowych: 15/2020(znak: WMiRSPN-IV.7125.337.2019.IC) – (zał.9). Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-14, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 6.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następującej sprawie:

  • zał. 10 informacją nt. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie (c.d.) – do wiadomości. Dominika Jackowski zapytała w jaki sposób została zakończona ta sprawa. Rafał Miszczuk Dyrektor Biura Rady Miasta wyjaśnił, że WUiAB przygotowuje projekt uchwały w tej sprawie na sesję czerwcową. Dodał, że w korespondencji jest informacja o przedłużonym terminie. Elżbieta Głowacka Zastępca Dyrektora WUiAB odpowiedziała, że zgodnie ze stanowiskiem KBiM, został przygotowany projekt uchwały o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji. Obecnie jest w trybie procedowania, na Naradzie Prezydenckiej, po czym trafi do BRM i zostanie skierowana na sesję w dniu 30 czerwca br.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Łukasz Kadłubowski przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji, ponad miesiąc temu, zwróciliśmy się do Prezydenta Wacinkiewicza o wyjaśnienie na jakim etapie jest sprawa związana z Osiedlem Skarbówek. Komisja nie otrzymała informacji w tej sprawie. Wówczas była mowa również o wszczęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji nowej placówki oświatowej. Chciałby wiedzieć na jakim jest to etapie.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/05/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/09/18 13:54:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/09/18 13:54:33 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/06/05 09:35:22 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/29 12:13:11 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/05/29 11:54:52 nowa pozycja