Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.24.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 22 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 375/19 w spr. budżetu Miasta na rok 2020,
- Nr 379/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
- Nr 384/19 w spr. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (w części dot. kultury oraz ogólnych zasad przygotowania uchwały),
- Nr 358/19 w spr. przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
- Nr 391/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
- Nr 383/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- Nr 373/19 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Mimozy),
- Nr 374/19 w spr. nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Dobrosąsiedzki)
- Nr 348/19 w spr. usunięcia nazwy urzędowej "plac im. Pawła Adamowicza" i zastąpienia jej nazwami: "Aleja Papieża Jana Pawła II", "Plac Żołnierza Polskiego",
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


D. Matecki – złożył projekt uchwały w spr. zmiany nazwy urzędowej ulicy (załącznik nr 3 do protokołu).

W głosowaniu:

Za – 3, przeciw – 1, wstrzym. – 0. porządek obrad został poszerzony.

D. Matecki – poprosił o przeprowadzenie dyskusji nt. murali w Szczecinie. Radny chciałby doprowadzić do wykonania muralu rotmistrza Pileckiego w roku 2020.

E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by przeprowadzić ją przy okazji dyskusji nt. projektu budżetu Miasta na rok 2020.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przełożono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 375/19 w spr. budżetu Miasta na rok 2020,
- Nr 379/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
- Nr 384/19 w spr. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (w części dot. kultury oraz ogólnych zasad przygotowania uchwały),
- Nr 358/19 w spr. przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
- Nr 391/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
- Nr 383/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- Nr 373/19 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Mimozy),
- Nr 374/19 w spr. nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Dobrosąsiedzki)
- Nr 348/19 w spr. usunięcia nazwy urzędowej "plac im. Pawła Adamowicza" i zastąpienia jej nazwami: "Aleja Papieża Jana Pawła II", "Plac Żołnierza Polskiego",


Projekt uchwały Nr 375/19 w spr. budżetu Miasta na 2020 r.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o zadanie „Podtrzymanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej”, „Konserwacja i renowacja zabytków” oraz „Mecenat kulturalny Miasta (dysponent WOś)” - pozycje których nie ma w budżecie na rok 2020, bądź zostały zmniejszone.

M. Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – ad.  „Podtrzymanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej” wyjaśniła, że jest to zadanie współdzielone z Wydziałem Kultury. Prowadzone jest od 2008 roku i wówczas było na ten cel 49 tys. i stale ta kwota rosła. Zadanie realizuje cel jakim jest wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych. Od lat jest to jeden inicjator: Stowarzyszenie „Konie i natura”.

D. Matecki – zapytał, ilu mieszkańców Szczecina uczestniczyło w tych wydarzeniach?

M. Błaszczyk – odpowiedziała, że od 150 do 350 osób brało udział w każdym z wydarzeń.

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości- ad. „Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych” wyjaśniła, że w ub. roku przekazano do ZBiLK 122 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu generalnego Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Dokumentacja jest w tej chwili w trakcie opracowywania.

A. Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury – ad. „Mecenat kulturalny Miasta (dysponent WOś)”  powiedziała, że 120 tys. zł to środki, które przechodzą co roku z budżetu Wydziału Kultury do budżetu Wydziału Oświaty na wsparcie działań artystycznych szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez Miasto.

J. Bondar – Architekt Miasta - omówił projekt budżetu bieżącego Biura Architekta Miasta na rok 2020. Omówił m.in.  projekt estetyzacji Miasta (murale i inne działania w przestrzeni miejskiej), w ramach którego w 2019 roku zrealizowano 8 takich działań. W projekcie budżetu na 2020 rok na to zadanie jest w tej chwili 0 zł, pomimo wniosku BAM o utrzymanie tej pozycji.  Jest to wynikiem oszczędności budżetowych.

E. Łongiewska – Wijas - zaproponowała, by skierować do Prezydenta wniosek o rozważenie umieszczenia tej pozycji w autopoprawce do projektu budżetu jako kontynuację programu duralowego, który się przyjął, cieszy się wsparciem społeczeństwa. Radna proponuje wpisać to w obchody 75-lecia Szczecina.

D. Matecki – zaproponował, by skierować formalny wniosek do budżetu 2020 (formularz ze strony internetowej BIP).

E. Łongiewska – Wijas - zaproponowała, by pozostawić to do decyzji Prezydenta.

D. Matecki – zapytał, kto wybierał murale? Tematykę i wykonawcę?

J. Bondar – powiedział, że w połowie roku robili nabór projektów do realizacji w ramach projektu estetyzacji (Street Art). Wpłynęły koncepcje, wraz z lokalizacją i określeniem kosztów. Powołano komisję, która dokonałam oceny tych projektów, w wyniku czego wybrano te, które przeszły do realizacji. Wybrano 8 projektów. Do tego dochodzi 1 mural z budżetu obywatelskiego.

E. Łongiewska – Wijaspoddała pod głosowanie wniosek o rozważenie wprowadzenia w drodze autopoprawki do budżetu kontynuacji programu estetyzacji Miasta poprzez wykonanie 5 murali na 75 lecie Szczecina. Komisja proponuje, by uwzględniając pluralizm w sztuce, jeden z murali był poświęcony rotmistrzowi Pileckiemu.

W głosowaniu: za – jednomyślnie Komisja zaopiniowała ww. wniosek pozytywnie.

J. Bondar – następnie omówił zadanie „Pomnik Jarzyny ze Szczecina”. Poinformował, że w roku 2019 łącznie było na to 220 tys. zł. Konkurs jest przygotowany, jednak temat jest złożony: szereg osób ma prawa autorskie do wizerunku tej postaci (aktor, autor scenariusza, reżyser, wytwórnia). „Musimy mieć do tego prawa”.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy zdarzały się sytuacje, że projekty które wygrały w SBO nie były zrealizowane?

M. Błaszczyk - nie przypomina sobie przypadku, by gmina odmówiła realizacji zwycięskiego projektu. Urząd nie recenzuje pomysłów, jedynie weryfikuje technicznie. SBO jest rodzajem konsultacji społecznych.

J. Bondar – jako kolejne omówił zadanie „pl. Orła Białego”. Poinformował, że trwa proces prototypowania, nie ma niestety środków na kontynuowanie tego zdania

M. Ussarz – zapytał ile łącznie z pierwszym konkursem wydano na to zadanie?

J. Bondar – powiedział, że jedynie część tych środków była w jego budżecie.

M . Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków - omówił projekt budżetu MKZ na rok 2020. Poinformował o zmniejszeniu środków na zadanie „konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych”. Przypomniał, że w 2017 roku Gminna Ewidencja Zabytków została rozszerzona z 200 do 4 000 obiektów, a środki na ten cel pozostały na tym samym poziomie.

E. Łongiewska – Wijas - przypomniała spotkanie na sali sesyjnej dot. tych tematów. Cieszyło się ono  wielkim zainteresowaniem społecznym. Zapytała, czy Konserwator liczy się z większym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców?

M. Dębowski – powiedział, że prowadząc szeroko zakreśloną politykę informacyjną spodziewa się takiego efektu.

E. Łongiewska – Wijas – po przeanalizowaniu tego, jaki procent w budżecie Miasta stanowią wydatki na kulturę ze smutkiem zauważa, że te wydatki (%) stale maleją. Zapytała, czy wydział zabiega o to, by wydatki na kulturę były wyższe?

A.Stankiewicz – „jak każdy wydział zabiegamy o większy budżet. Ostateczne decyzje zapadają w Zarządzie Miasta i Wydziale Zarządzania Finansami Miasta. Budżet Wydziału Kultury od 2007 roku wzrósł o ponad 20 mln zł. Nie powinniśmy kierować się tylko procentowym wyznacznikiem”.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że miasta o ambicjach metropolitalnych mają ambicje, by ten wskaźnik wynosił co najmniej 2,5%. Przedstawiła następnie propozycje zmian do projektu budżetu: ad. stypendia artystyczne (100 tys. zł) – uznała, że tych środków jest za mało. 2 400 zł brutto jednorazowo to niewielka kwota.

A. Stankiewicz – powiedziała, że jak najbardziej jest zwolenniczką zwiększenia tej kwoty. Zgłosiła to do potrzeb budżetowych.

E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by zastanowić się też nad zmianą zasad rozdzielania tej puli. Tak, by było to proporcjonalne do liczby studentów w poszczególnych szkołach i uczelniach oraz by przyjąć odrębne zasady oceniania artystów muzycznych i sztuk wizualnych.

A. Stankiewicz – poinformowała, że była kiedyś taka zasada. Nic nie stoi na przeszkodzie, by do tego wrócić.

E. Łongiewska – Wijas – poddała  pod głosowanie wniosek o rozważenie w drodze autopoprawki zwiększenia budżetu na stypendia artystyczne do kwoty 200 tys. zł.

W głosowaniu: za – jednomyślnie ww. wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

E. Łongiewska – Wijas – nawiązała do planów finansowych instytucji kultury: na posiedzeniu w ub. roku Komisja opiniując budżet zauważyła, że w instytucjach relacje wynagrodzenia/ usługi obce stanowią różny procent. W przypadku Szczecińskiej Agencji Artystycznej usługi obce to aż 80% a wynagrodzenia – tylko 12%. To samo widzimy w planie rzeczowo finansowym na rok 2020.  Mając na uwadze, że Filharmonia Szczecińska straciła najwięcej ze swojego budżetu radna uznała, że nie można zabierać dotacji, która ma zapewnić podstawowe płatności. W Filharmonii wynagrodzenia stanowią 92% dotacji.  Natomiast w SAA mamy tylko 12% wynagrodzenia w dotacji . Radna zapytała, jak można w takich okolicznościach zabrać Filharmonii te 700 tys. zł?  Zaproponowała, by przesunąć te środki i zmienić strukturę wydatków. Z budżetu SAA wziąć 700 tys. zł z dotacji i przenieść je do Filharmonii, gwarantując jej tym samym niezmieniony poziom wydatków, jak w ubiegłym roku.

A. Stankiewicz – wyjaśniła, że Filharmonia zatrudnia 80 muzyków plus obsługę techniczną. Porównywania poziomu wynagrodzeń ze SAA (19 pracowników) nie można zaakceptować. SAA straciła 1800 tys. zł w przyszłorocznym bieżcie. Między innymi nie otrzyma oczekiwanych pieniędzy na promocję Regat 2021.  Tak duży budżet SAA wynika z połączenia zadań realizowanych dotychczas przez Wydział Promocji. Dyrektor przypomniała też, że Filharmonia ma wspaniałe możliwości zarobku (dysponuje wspaniałą nieruchomością) oraz otrzymuje dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 3 mln zł rocznie. Nie można porównać obu tych instytucji i ich budżetów.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że radni bardzo dobrze znają działalność SAA. Na posiedzeniu w ub. roku pojawiła się refleksja, że część tego co ona robi realizują firmy komercyjne, impresariaty artystyczne. Część – instytucje takie jak Krakowskie Biuro Festiwalowe.  „Nie powinno być naszej zgody na finansowanie wydarzeń komercyjnych, nie kulturalnych (Regaty, Pyromagic, Wathershow, dmuchany zamek, jarmark z kiełbasami itp.) z budżetu kultury Miasta.

A. Stankiewicz – poinformowała, że budżet Filharmonii został zaakceptowany przez dyr. Serwę po rozmowie z Wydziałem Kultury i Skarbnikiem. „Wszyscy jesteśmy niezadowoleni z budżetu przyszłego roku, z konieczności robienia oszczędności w tej dziedzinie. To jest dyskusja na odrębną komisję, z udziałem dyrektor Filharmonii i SAA”.

E. Łongiewska – Wijas -  poddała pod głosowanie wniosek w sprawie przeniesienia kwoty 700 tys. zł z budżetu Szczecińskiej Agencji Artystycznej (dotacja podmiotowa) do Filharmonii Szczecińskiej.

W głosowaniu: 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzym. Komisja zaopiniowała ww. wniosek pozytywnie.

E. Łongiewska – Wijas - zapytała o zwiększenie dotacji dla Teatru Współczesnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

A. Stankiewicz – poinformowała, że utrzymano dotację na założonym wcześniej poziomie.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, dlaczego DK Krzemień nie ma zaplanowanych przychodów własnych?

D. Cieszkowska - Cieśnik– Wydział Kultury – poinformowała, że na przyszły rok zaplanowano przychody w DK Krzemień na poziomie 250 tys. zł.

E. Łongiewska - Wijas – zauważyła, że nie ma tu pozostałych przychodów własnych. Radna zostawiła to spostrzeżenie pod rozwagę.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 375/19 w sferze „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała go pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 379/19 zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

A. Stankiewicz – omówiła projekt uchwały (w części dot. budżetu Wydziału Kultury), zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 1 , Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 384/19 w spr. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

W głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 1 , Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 358/19 w spr. przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 391/19 zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 383/19  w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 373/19 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Mimozy)

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 374/19 w spr. nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Dobrosąsiedzki)

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 348/19 w spr. usunięcia nazwy urzędowej "plac im. Pawła Adamowicza" i zastąpienia jej nazwami: "Aleja Papieża Jana Pawła II", "Plac Żołnierza Polskiego"

W głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrzym. 0 Komisja zaopiniowała  ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Następnie D. Matecki –przestawił i omówił projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Auschwitz) - załącznik nr 3 do protokołu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy radny nie obawia się, że będzie problem z zapisem obcobrzmiącej nazwy? Powiedziała, że aktualna nazwa stoi w sprzeczności z prawdą historyczną jednak zapis może być problematyczny. Poddała pod rozwagę nazwę „Ofiar nazizmu/ faszyzmu”.

D. Matecki – przypomniał, że inicjatywa w tym brzemieniu wyszła z IPN. Podpisało się pod nią ponad 300 osób.

E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by projekt uchwały skierować najpierw pod obrady Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, zgodnie z procedurą zmian nazw ulic.

D. Matecki – przypomniał, że sprawy związane z  dziedzictwem narodowym należą do kompetencji Komisji Kultury. Dlatego to ona powinna być inicjatorem tej zmiany.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że  będzie głosowała przeciw tej zmianie ale tylko dlatego, że jej zdaniem powinno być to procedowane zgodnie z uchwała w spr. procedury zmian nazw ulic.

W głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrzym – 0 Komisja podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie jw.

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję nadania nazw ulicom w Szczecinie – załącznik nr 4 do protokołu.

Propozycję nadania nazwy „ul. Leśne ogrody” – Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Propozycję nadania nazwy „ul. Przyjazna”- Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/11/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/01/30 13:30:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/01/30 13:30:15 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/11/21 14:53:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/11/21 12:46:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/11/21 09:33:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/11/15 11:46:46 nowa pozycja