Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.18.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 2 LIPCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 199/19 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
4. Informacja Skarbnika Miasta nt. przewidywanych skutków zapowiadanych zmian w polityce finansowej państwa.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 18.06.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 199/19 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.


P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, jaki jest udział w strukturze taboru pojazdów klimatyzowanych?

P. Adamczyk – poinformował, że klimatyzacja przedziału pasażerskiego jest we wszystkich tramwajach typu PESA. Klimatyzacji nie posiadają pozostałe 172 tramwaje (na 200 sztuk).

P. Bartnik – zapytał, jaki jest zakres prac w tramwajach?

 P. Adamczyk – wyjaśnił, że modernizacja obejmuje m.in.  zakup i montaż układów napędowych, klimatyzatorów w kabinach, modernizacja wózków, wymiany pantografów, siedzeń, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego plus na koniec: badanie techniczne.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Informacja Skarbnika Miasta nt. przewidywanych skutków zapowiadanych zmian w polityce finansowej państwa.


I.Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – przypomniała, że opracowany został materiał „Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta na rok 2020 i lata następne”, przekazała także i omówiła oraz  dokument „Mikroanaliza wydatków na energię elektryczną dedykowaną oświetleniu drogowemu”. 

Przypomniała, że w najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie nowej stawki podatku dochodowego: 18%, zwolnienie osób do 26 roku życia z płacenia podatku dochodowego oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów.  Dla Miasta Szczecina oznacza to 75,5 mln zł utraty wpływów. Późniejsze szacunki wskazują nawet na kwotę 59 mln zł. Do tego dochodzą koszty opłaty przekształceniowej (fundusze emerytalne) – podatku, który w całości pójdzie do budżetu państwa, oraz zmniejszenie górnego limitu składek na ZUS, co będzie stanowić kwoty odpisane od kosztów uzyskania przychodu. W sumie może to być nawet ponad 90 mln zł. To bardzo duża kwota. W związku z tym, planując budżet na rok 2020 ostatecznie założono, że nie będzie w nim wzrostu wpływów z PIT-u. To oznacza, że nie mamy środków na pokrycie zwiększonych wydatków. To sytuacja, która b. mocno wpływa na bilans budżetu bieżącego. To są oczywiście tylko założenia i analizy, jednak musimy się przygotować do tego jak ma funkcjonować Miasto przez cały kolejny rok.

Drugim elementem branym pod uwagę w analizach jest sposób finansowania oświaty i związany z tym wzrost kosztów. Jest tak dynamiczny, że trudno to przełożyć na inne sfery.  W roku 2015 do oświaty dokładaliśmy 150 mln zł. W roku 2018 do wszystkich dochodów związanych z oświatą musieliśmy dołożyć 210 mln zł. Wszystkie wpływy, jakie mamy z podatków od nieruchomości musieliśmy przeznaczyć tylko na to jedno zadanie.  W tym roku do oświaty prawdopodobnie dopłacimy 266 mln zł. Na rok przyszły przewidujemy, że będzie to 274 mln zł.

Rachunek jest taki, że nadwyżka operacyjna będzie zbyt niska w stosunku do oczekiwań mieszkańców (164 mln zł). I nie pozwoli na zrealizowanie żadnego ambitnego programu inwestycyjnego.

M. Szyszko – zapytał,  czy są robione analizy, na ile 500+ wpływa na budżet Miasta, poprawiając sytuację finansową rodzin?

I. Bobrek – powiedziała, że trudno jest taką analizę zrobić. To z pewnością wpłynie na budżety domowe, ale na konsumpcję. Być może także na oszczędności.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/08/28 09:39:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/08/28 09:39:50 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/06/28 10:58:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/06/28 10:58:22 nowa pozycja