Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.24.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Wiceprzewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
- Nr 271/19 w spr. stawek podatku od nieruchomości,
- Nr 272/19 w spr. podatku od środków transportowych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu dn. 11.09.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
- Nr 271/19 w spr. stawek podatku od nieruchomości,
- Nr 272/19 w spr. podatku od środków transportowych.


Projekt uchwały Nr 271/19 w spr. stawek podatku od nieruchomości

D. Brzozowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.  Poinformowała, że stawki mają wzrosnąć o 1,8%. Przypomniała, że ostatnia uchwała, w której stawki zostały podniesione, została podjęta w roku 2017. Stawki mieszkaniowe nie były podnoszone od 5 lat. W stosunku do roku ubiegłego planowany budżet na 2020 r. z tytułu podatku od nieruchomości przewiduje zwiększenie o ok. 13 mln zł.

S. Lipiński – Skarbnik Miasta – powiedział, że mamy ogromne problemy z ubytkiem dochodów bieżących : Skarbnik szacuje, że w budżecie Miasta będzie ok. 100 mln zł mniej, co wynika ze zniżek podatkowych wprowadzonych przez rząd. To oznacza dla nas ogromne problemy. Dodatkowo z drugiej strony mamy wzrost cen np. prądu. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem jest zabezpieczenie podstawowych działań naszych jednostek. Nieuchronną rzeczą jest podniesienie dochodów wszędzie tam, gdzie to jest możliwe.

Ł. Kadłubowski – zapytał, jak to się kształtuj na tle innych miast?

S. Lipiński – poinformował, że Miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polski przygotowują się do projektowania budżetów na kolejny rok. Wszędzie jest tak samo. Muszą wzrosnąć np. opłaty za śmieci i to bardzo mocno. Rosną też do maksimum podatki od nieruchomości i różne inne opłaty. Wszystko po to, by próbować „zasypać dziury” w budżecie bieżącym.

Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 272/19 w spr. podatku od środków transportowych

D. Brzozowska – omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

M. Herczyńska – powiedziała, że jej zdaniem w stawki uchwały należy wpisać także rok produkcji samochodu.

D. Brzozowska – wyjaśniła, że trudno to oszacować: niekiedy data rejestracji jest inna, jak data produkcji.

J. Balicka – zapytała o obniżenie podatków dla samochodów ciężarowych o napędzie elektrycznym: jaka była wcześniej ta stawka?

D. Brzozowska – wyjaśniła, że stawka była taka sama, ale nie było zapisu „wyłącznie elektryczne”, co wyłączyło z tej kategorii hybrydy.

Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/11/19 13:05:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/11/19 13:05:43 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/10/29 10:39:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/29 10:33:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/09 10:49:31 nowa pozycja