Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.23.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 09:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Podjęcie stanowiska w sprawie ponownie złożonej skargi na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie w zakresie wielokrotnych zgłoszeń w dot. zablokowania w budynku Szkoły Podstawowej nr 37 dostępu do otworów wentylacyjnych, w których przebywały ptaki
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Podjęcie stanowiska w sprawie ponownie złożonej skargi na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie w zakresie wielokrotnych zgłoszeń w dot. zablokowania w budynku Szkoły Podstawowej nr 37 dostępu do otworów wentylacyjnych, w których przebywały ptaki


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - poprosił o opinię prawną do wniesionej skargi.

P. Marek Stawarczyk (Radca Prawny) - wniesiona skarga nie dodaje żadnych nowych okoliczności i można było to potraktować, jako skargę na skargę. Skarżący wskazał mankamenty, procedury w uchwale, którą podjęła rada miasta.  Należało rozstrzygnąć, czy pismo skarżącego stanowi skargę na poprzednią skargę, czy potraktujemy to, jako ponowienie skargi. Gdyby potraktować to, jako skargę na skargę to w tym momencie w ogóle nie ma środka prawnego, ponieważ tryb skargowy jest jednoinstancyjny i w tym przypadku nie ma możliwości odwoływania się od sposobu załatwienia skargi. Potraktowaliśmy to, jako ponowienie skargi, a w takim przypadku zgodnie z art. 239 §  1 kpa w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. W związku z tym, że Rada Miasta Szczecin podjęła w tym zakresie uchwałę i to rada jest tym organem, który musi podjąć czynność, należy podjąć stanowisko tj. projekt uchwały, że jest podtrzymywane stanowisko Rady Miasta w zakresie poprzedniego sposobu załatwienia tej skargi, co zostanie podjęte na sesji RM i zostanie załączone do dokumentacji sprawy.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - reasumując, po pierwsze skarżącemu nie przysługuje żaden środek odwoławczy od sposobu załatwienia skargi, po drugie skarżący  nie wskazał żadnych okoliczności w tej sprawie. Przypomniał, że Komisja bardzo szczegółowo zajmowała się wyjaśnieniem tej skargi na posiedzeniu 3 czerwca 2019 roku. Następie poddał pod głosowanie stanowisko (projekt uchwały) o podtrzymaniu dotychczasowego stanowiska w tej sprawie wyrażonego w uchwale Rady Miasta nr VIII/254/19 z dnia 25.06.2019 roku.

Komisja w wyniku głosownia  / 3-za, 1-wstrz/ przyjęła ww. stanowisko.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/04/26, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/05/17 13:27:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/05/17 13:27:01 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/05/13 12:59:30 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/04/26 08:31:17 nowa pozycja