Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.15.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 21 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 146/19 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
- 149/19 w spr. zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 23.04.19 przyjęto w głosowaniu: za- jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 14.05.19 przyjęto w głosowaniu: za- jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 146/19 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
- 149/19 w spr. zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.


Ad. projekt uchwały w spr. kierunkowych założeń polityki budżetowej:

P. Bartnik – przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji rozważano wprowadzenie zmian do uchwały w spr. kierunkowych założeń polityki budżetowej. Przedstawił następujące propozycje zmiany Uchwały Nr XLI/1202/14 Rady Miasta Szczecin z 26 maja 2014 roku w spr. kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne:

- ad. dochody: w pkt. wprowadzić zmianę zasad subwencjonowania edukacji. Powiedział, że jest to podstawowa rzecz, którą musi się zająć każda gmina w Polsce. To ogromne kwoty dla budżetu Miasta.

- ad. wydatki: dodać pkt. 3 o treści: „Dążenie do osiągania najwyższej efektywności przy realizacji zadań Miasta w sferach: Edukacja i nauka, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz Pomoc społeczna i ochrona zdrowia”.

J. Balicka – powiedziała, że Gmina Miasto Szczecin cały czas czyni starania, by wydatki na oświatę były. Każdorazowo Rada Miasta, jeśli jest potrzeba, dokłada środki na ten cel. Efektywność jest maksymalna, jaka może być. Przypomniała, że gmina wystąpiła do sądu o zwrot środków, jakie wydała w wyniku restrukturyzacji. Jej zdaniem dodatkowy zapis o mobilizacji i zwiększeniu efektywności wydatków na oświatę to być może wniosek za daleko idący.

M. Herczyńska – powiedziała, że musimy starać się zwiększać środki z ministerstwa. Wydatki w tej sferze cały czas rosną.

P. Bartnik – powiedział, że Miasto to nie jest biznes. Jest powołane po to, by realizować zdania, których jednostka nie jest w stanie sama zrealizować.  Edukacja to nie tylko obciążenie, ale i zadanie dla Miasta. Najważniejsze.

E. Łongiewska – Wijas - zaproponowała, by w dokumencie uwzględnić partnerstwo publiczno- prywatne. Zapytała, czy nasza polityka to uwzględnia?

I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – powiedziała, że sposób finansowania zadań samorządowych obserwujemy od wielu lat. Jesteśmy mocno przygotowani, także od strony finansowej. „Proszę nie rozumieć, że partnerstwo publiczno-prywatne to zwiększenie możliwości finansowych Miasta. Tam też podpisuje się umowy, które zwiększają wydatki Miasta i zaliczane są do długu Miasta”. Jako przykład bardzo dobrze funkcjonującej umowy podała halę widowiskowo - sportową.

S. Lipiński – Skarbnik Miasta - przypomniał zrealizowany kilka lat temu projekt „Kaskada”: wielu właścicieli, różnorodna forma własności, galeria handlowa i nowa instytucja kultury. Podkreślił, że inwestycja realizowana w partnerstwie publiczno - prywatnym jest przeważnie droższa, jak w wykonaniu Miasta. Jednak potem w eksploatacji może okazać się tańsza.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że chciałaby skorzystać z wiedzy i kompetencji Skarbnika i wspólnie zredagować ten zapis (dot. PPP).

P. Bartnik – zawnioskował, by Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione propozycje i podjęła tym samym inicjatywę uchwałodawczą w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2020 i lata następne.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. propozycje pozytywnie.

Projekt uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2020 i lata następne stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Projekt uchwały Nr 149/19 w spr. zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym

I.Bobrek, S. Lipiński – omówili projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Podkreślili, że jest to realizacja wcześniej podjętych uchwał (Wieloletni Plan Inwestycyjny). Zapoznali z zasadami przyznawania kredytu oraz poinformowali o oprocentowaniu kredytu i porównali go do innych ofert kredytowych. Podkreślili, że cały program inwestycyjny (kolejna transza) ujęty w WPF to 2,4 mld zł, a kredyt jaki chce wziąć Miasto to 800 mln zł.

M. Herczyńska – zapytała, czy w tym projekcie będą zadania komunikacyjne: most Kłodny itp.?

S. Lipiński – potwierdził, że tak jest w planach Miasta. Jednak ostateczne decyzje zapadną po podpisaniu umowy kredytowej.

E. Łongiewska – Wijas – nawiązując do wyników badań Polskiej Fundacji Rozwoju zapytała o możliwości kredytowe Miasta oraz poprosiła o wskazanie dwóch najważniejszych inwestycji.

S. Lipiński – powiedział, że cztery lata temu PricewaterhouseCoopersoceniła nasze potrzeby na ponad 64 mld zł. Skarbnik nie wiem, które z nich należy wskazać jako 2 najważniejsze. To pytanie do prezydenta Przepiery.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o preferencje banków i o to, jakim zainteresowaniem cieszą się rzeczy tak przyziemne jak chodniki?

I. Bobrek – poinformowała, że chodniki, jako element dróg i komunikacji, cieszą się dużym zainteresowaniem banków.

J. Balicka – zapytała, która z inwestycji prośrodowiskowych cieszy się największym zainteresowaniem banku?

I. Bobrek – wymieniła program rozbudowy sieci eksportów, ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, program gospodarki deszczowej.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 149/19.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 146/19 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

M. Waszak – p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

K. Nowak – Prezes Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego – przedstawił prezentację, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


W tym momencie salę obrad opuścił Przewodniczący Komisji, a prowadzenie obrad przejęła Wiceprzewodnicząca J. Balicka.

J. Balicka – przedstawiła Wykaz Nr 2/DDG/ZBiLK/2019 dot. bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, wyspa Ostrów Mieleński – działka nr 25/1 z Obr. 1084. Ww. dokument, przekazany mailem członkom Komisji w dniu 20.05.2019 r., stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

M. Waszak – omówiła powyższy wniosek i zapoznała radnych z obowiązującą procedurą.

 Wobec braku pytań Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie omówiony Wykaz.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała go pozytywnie.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/06/11 12:34:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/06/11 12:34:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/15 10:10:27 nowa pozycja