Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.27.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji (23.07.2020, 10.08.2020).
3. Muzeum Pogoni Szczecin.
4. Rozpatrzenie odwołań dotyczących wniosków ws. wydatkowania środków przez Rady Osiedli.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji (23.07.2020, 10.08.2020).


Przyjęcie protokołu nr 0012.8.25.2020 dn. 23.07.2020 r.

Za - 6 (jednogłośnie)

 

Przyjęcie protokołu nr 0012.8.26.2020 z dn. 10.08.2020 r.

Za - 6 (jednogłośnie)

 

Przewodniczący Patryk Jaskulski - poprosił o zaprotokołowanie uczestnictwa online w posiedzeniu Radnej Dominiki Jackowski.


Ad. pkt. 3.
Muzeum Pogoni Szczecin.


Przewodniczący Patryk Jaskulski - dokonał wprowadzenia w tematykę. Poinformował, że sala tradycji była przewidziana w pierwszym projekcie nowego stadionu, jednak przez konieczność redukcji kosztów porzucono ten pomysł. Jednak upamiętnienie historii klubu jest bardzo ważne. Zapytał, czy istnieje jakieś inne miejsce, w którym można taką salę zorganizować?

Andrzej Obst - Kustosz Sali Tradycji Pogoń Szczecin - poinformował, że brak jest porozumienia między opiekunami eksponatów oraz władzami klubu co do sposobu uhonorowania tradycji klubu. Nam zależy na utworzeniu miejsca, gdzie eksponaty i pamiątki będą eksponowane dla odwiedzających. Oprócz tego eksponaty mogłyby także być prezentowane w formie elektronicznej. Władze klubu chcą ograniczyć się do formy elektronicznej, bo dla nas jest nie do przyjęcia. Miejsce na wystawę eksponatów mogłoby znajdować sie w Ośrodku Kształcenia Młodzieży. Staramy się wypracować wspólną koncepcję, ale otrzymaliśmy polecenie likwidacji sali . W naszych zbiorach znajdują się zdjęcia, puchary, pamiątki, a także materiały i dokumenty tworzone przez Floriana Krygiera (dokumentujące piłkę nożną od 1958 roku). Poinformował, że kiedy istniała izba, to była ona licznie odwiedzana, także przez młodych zawodników i kibiców. Odwoływanie się do tej historii klubu jest niezwykle ważne dla budowania jego tożsamości. Zaznaczył, że w innych miastach przy modernizacji stadionów tworzy się takie sale tradycji.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - zapytał, jak liczne są skatalogowane zbiory?

Andrzej Obst - Kustosz Sali Tradycji Pogoń Szczecin - odpowiedział, że jest to ok. 1900 zdjęć i 1900 innych eksponatów.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - wyraził opinię, że na nowopowstałym stadionie powinno być miejsce na upamiętnienie tradycji klubu. Zapytał o propozycje ze strony Miasta oraz klubu.

Andrzej Obst - Kustosz Sali Tradycji Pogoń Szczecin - powiedział, że nikt z klubu nie chce z nim rozmawiać, a on chce tylko poznać koncepcje klubu.

Tomasz Adamczyk - Wiceprezes i Dyrektor Finansowy Klubu - wyraził zdziwienie wobec zaangażowania Miasta w tę sprawę oraz wobec wizyt przedstawicieli Rady Miasta na terenie klubu, bez wiedzy jego władz. Poinformował, że dokumenty są własnością klubu, a Andrzej Obst dostał wiele miesięcy temu polecenie inwentaryzacji zbiorów. Pomysł na razie się rodzi, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że część z eksponatów to "bibeloty" nie przejawiające wartości historycznej. Poinformował, że klub jest w kontakcie z Muzeum Sportu w Warszawie. Poinformował, że klub nie wie, czy na stadionie planowane jest miejsce na salę tradycji.

Krzysztof Ufland - Dyrektor Komunikacji i PR - wyraził szacunek wobec pracy Andrzeja Obsta i jego wkładu w podtrzymywanie historii Klubu. Poinformował, że klub nie planuje elektronicznej wersji muzeum oraz, że prowadzona jest obecnie praca koncepcyjna. Powstał zespół roboczy, który spotyka się raz w miesiącu. Główne założenie jest takie, aby ekspozycja była nowoczesna. Pojawiają się pomysły prezentacji najważniejszych eksponatów na sali głównej, stworzenia wirtualnej ścieżki dla zwiedzających oraz instalacji multimedialnych. Klub stara się także pozyskiwać archiwalne koszulki. Na początki 2021 r. elementy koncepcyjne zostaną zamienione w gotowy projekt.

Radny Mirosław Żylik - zapytał, czy stadion jest nadal stadionem miejskim?

Krzysztof Kupis - Dyrektor Wydziału Sportu - potwierdził.

Radny Mirosław Żylik - powiedział, że wypowiedź Pana Adamczyka była nie na miejscu. Miasto powinno zadbać, aby w planie budowy stadionu pojawiły się zmiany pozwalające na zorganizowanie godnego upamiętnienia historii klubu.

Radny Paweł Bartnik - odniósł się do spuścizny Floriana Krygiera. Zgodził się co do tego, że nowe muzeum musi być nowoczesne, ponieważ dawna sala tradycji była bardziej magazynem. Problem z upamiętnieniem jest taki, że początkowo klub był kilkunastosekcyjny i zawodnicy mogli trenować różne dyscypliny sportowe. Pytanie, co z eksponatami pozostałymi po innych dyscyplinach sportowych? Zaapelował o złagodzenie emocji. Przypomniał, że stadion buduje Miasto, a nie Klub, dlatego zaangażowanie Miasta jest naturalne.

Radny Łukasz Kadłubowski - powiedział, że Miasto w tym zakresie powinno być inicjatorem rozmów. Zapis o dzierżawie stadionu powinien być uwarunkowany rozwiązaniem kwestii upamiętnienia historii klubu.

Radny Paweł Bartnik - poinformował, że odbyło się spotkanie z Prezydentem Przepierą, które zakończyło się konkluzją, że Miasto skontaktuje się z Klubem.

Marian Adamowicz - Przewodniczący RO Pogodno - powiedział, że jest zaskoczony tym, co usłyszał. Powiedział, że jego zdaniem warto eksponować pamiątki i należy pamiętać o ludziach, którzy tworzyli historię Pogoni.

Tomasz Adamczyk - Wiceprezes i Dyrektor Finansowy Klubu - wyjaśnił, że Klub poczuł się zignorowany tym, że nikt z nim nie rozmawiał. Zapewnił o chęci zachowania pamiątek i uhonorowania historii w nowoczesny sposób.

Andrzej Obst - Kustosz Sali Tradycji Pogoń Szczecin - zapewnił o swojej woli wypracowania kompromisu.

Radny Mirosław Żylik - powiedział, że trzyma Klub za słowo, że takie upamiętnienie powstanie.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - zaproponował skierowanie wniosku do Prezydenta o zajęcie się kwestią upamiętnienia tradycji Pogodni Szczecin oraz podjęcie rozmów z zainteresowanymi stronami.

 

Głosowanie nad wnioskiem o zajęcie się kwestią upamiętnienia tradycji Pogodni Szczecin oraz podjęcie rozmów z zainteresowanymi stronami

Za - 6 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie odwołań dotyczących wniosków ws. wydatkowania środków przez Rady Osiedli.


Przewodniczący Patryk Jaskulski - poinformował, że spośród wszystkich wniosków złożonych przez Rady Osiedla 19 z nich nie uzyskało aprobaty Wydziału Gospodarki Komunalnej. Powiedział, że do Komisji wpłynęły odwołania od czterech Rad Osiedli. Dwie Rady Osiedla wycofały swoje odwołania, ponieważ doszły do porozumienia z WGK. Zostały zatem odwołania dwóch Rad Osiedla: RO Osów i RO Pogodno, które zostaną rozpatrzone na dzisiejszym posiedzeniu.

Aleksandra Ciszewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej - omówiła wniosek RO Osów, który dotyczył umowy najmu na utrzymanie czystości boiska.

Radna Maria Myśliwiec - zapytała, kto jest administratorem boiska?

Aleksandra Ciszewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej - odpowiedziała, że ZUK.

Radna Maria Myśliwiec - zapytała, dlaczego zatem RO chce zatrudniać kogoś do utrzymania boiska?

Aleksandra Ciszewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej - odpowiedziała, że do ubiegłego roku faktycznie była tak praktyka, ale w tym roku ZUK chciał się tym zająć, jednak RO upiera się nad swoim rozwiązaniem. Poinformowała, że RO płaciła za to 8000 zł. WGK stoi na stanowisku, że zadanie to nie spełnia kryterium aktywizacji mieszkańców.

Radna Maria Myśliwiec - zapytała, czy boisko jest czynne całą dobę i czy jest zamykane?

Paweł Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - odpowiedział, że boisko jest zamykane na noc.

Dariusz Dziechciarz - Skarbnik RO Osów - powiedział, że rozwiązanie, w którym RO porozumiewa się z ZUK-iem w sprawie opieki nad boiskiem było wprowadzone za sugestią Dyrektora Adamczyka. RO porozumiała się z ZUK-iem, jednak późnej pojawiła się informacja z WGK, że ze względu na pandemię ustalenia przestają obowiązywać. Powiedział, że ZUK zajmuje się boiskiem jednak nie robi tego wystarczająco dobrze. Dookoła boiska są lasy, więc na boisko może wejść zwierzyna. Konieczność napraw lub doraźnej interwencji można zgłosić do ZUK, jednak trochę trwa zanim oni przyjadą. RO zatrudniała osobę, która na bieżąco zajmowała się utrzymaniem boiska.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - podkreślił, że wnioski miały dotyczyć aktywizacji mieszkańców. Powiedział, że jego zdaniem negatywna ocena WGK powinna zostać podtrzymana.

Iwona Świątkowska - Przewodnicząca RO Osów - powiedziała, że nie chodzi tylko o usterki, ale także o akty wandalizmu oraz dewastację murawy przez dziki. Zwróciła uwagę, że to jest jedyne miejsce na osiedlu, w którym spotykają się mieszkańcy i jego utrzymanie w porządku i czystości służy lokalnej społeczności. Przedstawiła notatkę z spotkania z ZUK z dn. 25.02.2020 r.

Aleksandra Ciszewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej - poinformowała, że RO Osów przez 2 lata nie wydała pieniędzy na aktywizację mieszkańców - korzystała jedynie z funduszy przyznawanych przez KISSiM.

Radny Mirosław Żylik - przypomniał, że na poprzednich posiedzeniach zostały ustalone reguły wniosków i jakiego zakresu działań mogą one dotyczyć. Zaznaczył, że nie jest zwolennikiem zamykania boisk.

Radny Łukasz Kadłubowski - przypomniał, że jest to konkurs na działania aktywizujące mieszkańców. Dobrze, że problem boiska jest zgłaszany, jednak nie jest to źródło, z których powinny być finansowane takie działania. Powiedział, że sprawa boiska powinna zostać poruszona w rozmowach z WGK. Zawnioskował o przejście do głosowania.

 

Głosowanie nad podtrzymaniem negatywnej oceny wniosku RO Osów

Za - 5 (jednogłośnie)

 

Marian Adamowicz - Przewodniczący RO Pogodno - omówił złożone wnioski, poinformował, że wnioski nie zostały odrzucone w całości. WGK miało jednak uwagi co do kosztów. Podawane kwoty są jednak zawsze orientacyjne i "targowanie się" o 100 zł jest niepotrzebne. Ponadto powiedział, że RO Pogodno nie jest rozrzutna i nie wydaje 100% przeznaczonych środków. Ponadto zauważył, że RO powinny dysponować środkami, które mogą we własnym zakresie wydawać na utrzymanie siedziby Rady i bieżące drobne wydatki (np. przy zalaniu siedziby lub na środki czystości).

Radny Mirosław Żylik - przypomniał, że Dyrektor Adamczyk wygospodarował pieniądze, ale z konkretnym przeznaczeniem, jakim jest aktywizacja mieszkańców. Powiedział, że Rady Osiedla powinny mieć świadomość, że to Dyrektor WGK odpowiada za pieniądze i to on podpisuje się pod rozliczeniami.

Paweł Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - powiedział, że WGK ma pieniądze zabezpieczone na zamówienia środków czystości, RO muszą tylko złożyć zapotrzebowanie. Wyjaśnił, że obecne zasady księgowości są bardzo restrykcyjne i nie jest możliwe stosowanie "zaliczek". Powiedział, że wnioski były oceniane przede wszystkim poprzez kryterium celowości.

 

Głosowanie nad podtrzymaniem decyzji Wydziału Gospodarki Komunalnej ws. oceny wniosków RO Pogodno

Za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 1.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radna Maria Myśliwiec - zapytała o możliwość wznowienia prac przez Rady Osiedla. Powiedziała, że Rady Osiedla też powinny mieć możliwość spotykania się, podobnie jak Radni w Komisjach.

Paweł Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - odpowiedział, że cżłonkowie RO mogą się spotykać z zachowaniem wszystkich ograniczeń i środków ostrożności, jednak ze względów bezpieczeństwa nie wznawiamy możlwiości prowadzenia dyżurów dla mieszkańców. Na dyżury często przychodzą ludzie starsi, którzy są szczególnie narażeni na konsekwencje zarażenia koronawirusem. Obecnie jest bardzo dużo możliwości działania Rady Osiedla, które nie wymagają spotykania się w siedzibie (np. wideorozmowy, maile, rozmowy telefoniczne, przekierowanie połączeń na telefony prywatne). Każdy powinien podchodzić do sytuacji rozsądnie.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - powiedział, że rozumie stanowisko WGK, ponieważ w przypadku zarażenia odpowiedzialność spadnie na Wydział, jeśli pozwoli on oficjalnie na wznowienie dyżurów RO.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/09/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/11/12 11:39:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/11/12 11:39:33 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/10/02 10:54:22 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/09/10 13:41:50 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/09/10 11:28:03 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/09/10 11:21:50 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/09/10 11:11:14 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/09/10 11:07:11 nowa pozycja