Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.44.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 18 LISTOPADA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 12.11.2020.
2. Opiniowanie projektów uchwał:

- 215/20 - budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok w obszarze Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Transport i komunikacja
- 216/20 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin w obszarze Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Transport i komunikacja
- 217/20 - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 w obszarze Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Transport i komunikacja
- 226/20 - Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025,
- 227/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto
- 236/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,
- 237/20 - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2021,
- 238/20 - ustalenia na rok 2021 opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
- 241/20 - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał:

- 215/20 - budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok w obszarze Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Transport i komunikacja
- 216/20 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin w obszarze Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Transport i komunikacja
- 217/20 - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 w obszarze Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Transport i komunikacja
- 226/20 - Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025,
- 227/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto
- 236/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,
- 237/20 - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2021,
- 238/20 - ustalenia na rok 2021 opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
- 241/20 - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


  1. projekt uchwały nr 215/20 w sprawie  budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok w obszarze Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Transport i komunikacja ( 2-ga wersja)

 

Komisja omówiła projekt uchwały na poprzednim posiedzeniu, w związku z tym Przewodnicząca Komisji J. Balicka poddała go pod głosowanie.

 

 

Komisja w wyniku głosowania : za -7, przeciw 2 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

  1. projekt uchwały nr 216/20 w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin w obszarze Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Transport i komunikacja ( 2-ga wersja)

 

 

Komisja omówiła projekt uchwały na poprzednim posiedzeniu, w związku z tym Przewodnicząca Komisji J. Balicka poddała go pod głosowanie.

 

Komisja w wyniku głosowania : za - 6, przeciw 2 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

 

 

  1. Projekt uchwały nr 217/20 w sprawie  uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 w obszarze Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Transport i komunikacja

 

Komisja omówiła projekt uchwały na poprzednim posiedzeniu, w związku z tym Przewodnicząca Komisji J. Balicka poddała go pod głosowanie.

 

 

Komisja w wyniku głosowania : za -7, przeciw 2 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

 

  1. Projekt uchwały nr 226/20 w sprawie  Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025,

 

Wprowadzenia do tematu dokoła   A. Kieszkowska Dyrektor WOŚ

 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025 omówił szczegółowo jeden z autorów programu  M. Hałucha – prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Radna D. Jackowski-  w przedłożonym materiale brak jest odniesień do obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Program jest ogólny nie zawiera konkretnych rozwiązań w zakresie obniżenia poziomu hałasu na ulicach przekraczających parametry np. ul. Żołnierska, al. Wojska Polskiego (miasto realizuje remont ulic wypełniając je brukiem, który generuje ogromny hałas), brak wskazania nasadzeń wysokimi krzewami na tych ulicach. Brak analizy jaka jest sytuacja w mieście, zaleceń w zakresie poprawy przekroczonych normom hałasu (zmiana bruku na asfalt). Wnosi o uzupełnienie dokumentu poprzez jego uszczegółowienie w zakresie remontu torowisk, remontów ulic, wyeliminowania kostki brukowej.

Radny P. Słowik- opierajmy  się na danych dotyczących poziomu hałasu z poziomu mieszkańców, pamiętajmy o budowie SKM- dzielnica Niebuszewo- Bolinko jest cała zamieszkała, szczególnie  narażona na  hałas. Czy istnieje szansa na uzupełnienie dokumentu?

Radny J. Posłuszny- zgadza się z przedmówcami, szczególnie  transport samochodów ciężkich przez miasto wydziela najwięcej hałasu, mamy do czynienia z budową w Policach na którą są samochody ponadgabarytowe przejeżdzają przez miasto.

Radny R. Lewandowski- poruszył problem terenu wokół jeziorka Słonecznego, jest tam zaprojektowany i wykonany teren rekreacyjny, z uwagi na przelotowość ulicy, hałas jest nie do zniesienia. Musimy miejsca rekreacyjne chronić od hałasu.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  zapytała o realizację zaleceń z programu powstałego w roku 2018, który nakazywał wybudowanie 8 ekranów na terenie m. Szczecina, w zamian alternatywną propozycją były wysokie nasadzenia. Zapytał ponadto o normy hałasu w Szczecinie na tle innych miast.

M. Hałucha. – odniósł się do zapytań radnych; program zawsze odnosi się do norm poziomu hałasu obowiązującego w Polsce zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dokument jest oparty na mapie akustycznej, na podstawie tam zawartych wskaźników wybieramy miejsca gdzie są przekroczone poziomy hałasu. Zwraca uwagę w zaleceniach na wymianę kostki brukowej, która jest najbardziej niepożądana na mieście dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o torowiska i wydobywający się hałas, to tylko powierzchnia trawista pomiędzy torami wyciszy go, nasadzenia wysokie sprawdzą się wtedy kiedy powstanie gęsty las, to zahamuje poziom hałasu. Niestety nie można na Ernie miasta wszędzie stosować ekranów akustycznych. Użyta metodologia do planu: nie wykonywali pomiaru ani badań, to się robi dopiero w momencie opracowania mapy akustycznej, która również podczas opracowywania wykaże zagrożenia wypływające z transportu ciężkiego. Odnośnie niewykonania budowy ekranów (zalecenia z poprzedniego planu) nie odniesie się do tego problemu bowiem nie posada wiedzy w tym zakresie, być może finanse nie pozwoliły na to.

Radna D. Jackowski- czy nie zasadne jest przygotowanie wytycznych,  być może w formie stanowiska komisji dla WIM-u (10 wytycznych), nawiązujących do sposobu realizacji nowych dróg w kontekście omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  nawiązując do propozycji radnej D. Jackowski prosi o przygotowanie projektu takich wytycznych i przesłanie ich do Dyrektor WOS A. Kieszkowskiej, ze swej strony wnosi o przegłosowanie projektu uchwały.

 

Komisja w wyniku głosowania : za -7, wstrzym.- 1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

 

  1. Projekt uchwały w sprawie  227/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto

 

Wprowadzenia do tematu dokoła   A. Kieszkwska Dyrektor WOŚ

 

 

Komisja w wyniku głosowania : za -8 , wstrzym.- 1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

 

  1. Projekt uchwały nr  236/20  zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,

 

Wprowadzenia do tematu dokonał P. Adamczyk  Dyrektor WGK

 

 

Komisja w wyniku głosowania : za – 10 jednomyślnie  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

 

  1. Projekt uchwały nr   237/20 - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2021,

 

 

Wprowadzenia do tematu dokonał P. Adamczyk  Dyrektor WGK

 

 

Komisja w wyniku głosowania : za – 8, wstrzym.- 1  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

 

  1. Projekt uchwały nr  238/20 w sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

 

Wprowadzenia do tematu dokonał P. Adamczyk  Dyrektor WGK

 

 

Komisja w wyniku głosowania : za – 7, wstrzym.- 1  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

 

 

  1. Projekt uchwał y nr 241/20 w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

Projekt uchwały omówiła D. Brzozowska Dyrektor WOiPL

 

Radny Ł. Kadłubowski- podziękował za projekt uchwały, który powstał w wyniku postulatów Klubu Koalicji Obywatelskiej.

Radna J. Balicka – dodała, iż Klub Radnych Bezpartyjni również postulował o rozwiązania zawarte w projekcie uchwały.

Rady P. Słowik- jak są weryfikowane zgłoszenia mieszkańców odnośnie posiadania kompostowników na terenie posiadłości.

D. Brzozowska- jest to oświadczenie, plus deklaracja. Rok kalendarzowy to okres na weryfikację zgłoszeń, będę je realizować np. pod katem posiadanego gruntu. Zastanawiają się nad sposobem  weryfikacji.

Radny P. Słowik- zapytał o wspólnotę mieszkaniową, która posiada wspólny teren  oświadcza, że ma kompostownik. Jak będzie to rozliczane?

P. Adamczyk- każdy właściciel lokalu rozlicza się indywidualnie za odbiór odpadów, na dzień dzisiejszy mamy nowy wzór deklaracji i oświadczenia. Zastanowią się wspólnie ze Strażą Miejską  jak  kontrolować.

D. Brzozowska – szeregowce są traktowane jako domy wielorodzinne i tak są rozliczane. Nie wykluczają możliwości posiadania jednego kompostownika, przepracują z prawnikami to zagadnienie.

Komisja w wyniku głosowania : za – 7, wstrzym.- 1  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 4.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 12.11.2020.


Komisja w wyniku głosowania: :za - 9 (jdenogłośnie) przyjłęa protokół z posiedea komsiji w dniu 12 listopada br.  
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/10/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/04/15 09:19:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/04/15 09:19:42 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/15 09:19:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/15 09:18:50 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/04/15 09:18:41 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/13 09:24:09 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/11/23 08:06:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/11/17 08:06:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/11/12 11:41:14 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/11/12 11:38:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/11/09 09:56:50 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/11/09 09:53:58 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/10/27 10:05:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/10/27 10:04:47 modyfikacja wartości
Rafał Miszczuk 2020/10/15 09:59:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/10/09 12:30:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/10/09 12:20:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/10/09 08:38:36 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/10/07 15:08:12 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/10/07 15:06:20 nowa pozycja