Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.33.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja Wydziału Oświaty nt. przygotowań do uruchomienia publicznych przedszkoli.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19.02.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17.04.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 22.04.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Informacja Wydziału Oświaty nt. przygotowań do uruchomienia publicznych przedszkoli.


L. Rogaś – zapoznała radnych z treścią rozporządzeń Ministra Edukacji, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, regulujących kwestię powrotu dzieci do przedszkoli. Wszystkie przedszkola publiczne rozpoczną działalność 18. maja. Wyjątkami, które nie zostaną otwarte, są filia Przedszkola Publicznego nr 51 oraz budynek Przedszkola Publicznego nr 72 funkcjonujący przy ul. Monte Cassino 31. Ich podopieczni zostaną przyjęci do placówek macierzystych. Dodatkowo działalność wznowią również niemalże wszystkie oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych, z wyjątkiem SP nr 10, SP nr 13, SP nr 18, SP nr 24, SP nr 28, SP nr 39, SP nr 54 oraz SP nr 74. W większości placówki te nie zostaną otwarte z uwagi na brak zgłoszeń rodziców lub trwające prace remontowe.

Dyr. Rogaś poinformowała, że otwarcie publicznych przedszkoli wymagało odpowiedniego przygotowania i wdrożenia najwyższych środków ostrożności, tak by w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo nie tylko najmłodszych mieszkańców Szczecina, ale również ich rodzin i pracowników poszczególnych jednostek. M.in. opracowano specjalne procedury postępowania związane z przyjmowaniem dzieci do żłobków i przedszkoli, ustaleniem zasad dot. wyżywienia czy też ograniczeniem liczby dostępnych zabawek. Ponadto jednostki zostały doposażone w niezbędne środki ochrony osobistej i odpowiedni sprzęt umożliwiający kontrolowanie stanu zdrowia osób w nich przebywających (termometry bezdotykowe). Zgodnie z ministerialnymi rekomendacjami, w pierwszej kolejności do placówek przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych. Rządowe wytyczne, precyzyjnie określają również liczebność poszczególnych grup. W każdej z nich będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Spowoduje to, że może nie udać się zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Wszystko zależy od liczby zainteresowanych. Wnioski są weryfikowane i przyjmowane są tylko te dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom.

J. Balicka – zapytała, czy starsze dzieci i opiekunowie będą musieli nosić maseczki?

L. Rogaś – powiedziała, że nie ma takich wymogów w wytycznych GIS. Personel, który przyjmuje dzieci oraz wydający posiłki, będzie odpowiednio zabezpieczony.

T. Mądry – zapytała , co wchodzi w skład środków zabezpieczających? Jakie środki otrzymają placówki?

L. Rogaś – powiedziała, że są to dwa rodzaje płynów do dezynfekcji pomieszczeń i rąk, rękawiczki, maseczki i przyłbice.

T. Mądry – zapytała, czy nauczyciele i personel będą regularnie badani?

L. Rogaś- powiedziała, że decyzję podejmą odpowiednie służby medyczne.

R. Łażewska – zapytała, czy mierzenie temperatury u dzieci przeprowadzane będzie za pomocą termometrów bezdotykowych?

L. Rogaś- potwierdziła. W każdej placówce będzie jeden termometr. Zakupy zlecono Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego.

R. Łażewska – zapytała o reżim sanitarny rodziców i opiekunów przyprowadzających dzieci.

L. Rogaś – propozycja Wydziału jest taka, by rodzice w ogóle nie wchodzili na teren placówki. Ostateczną decyzję podejmą dyrektorzy przedszkoli.

J. Balicka – zapytała, czy SA środki na dodatkowe wyposażenie szkół i przedszkoli?

L Rogaś – poinformowała, że rezerwa finansowa na ten cel została uruchomiona, środki ochrony są już kupowane.

T. Mądry – zapytała o wakacje: czy w tym czasie będą przedszkola dyżurne?

L. Rogaś – wyjaśniła, że ostateczna decyzja w tej sprawie nie została podjęta.

M. Mazurczak – zapytała, jakie będą kryteria wyboru nauczycieli kierowanych do pracy z dziećmi?

L. Rogaś – poinformowała, że dyrektorzy zweryfikowali kadrę. Zgłosili, ile jest osób gotowych do podjęcia pracy. Są placówki, gdzie osób z podwyższonym ryzykiem jest sporo (wiek, choroby, samotne rodzicielstwo). Na dziś mamy wystarczającą ilość personelu.

U. Pańka – poprosiła o dane (na piśmie) dot. ilości uczniów, na każdym etapie kształcenia, którzy po 12. Marca nie korzystali ze zdalnej edukacji.

M. Kolbowicz – zapytał o kolonie i półkolonie. Czy będą organizowane?

L. Rogaś – poinformowała, że na wszelki wypadek Wydział się do tego szykuje. Nie ma jednak jeszcze decyzji, czy coś takiego w ogóle będzie możliwe.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


A.Grenda – zapoznała radnych z treścią pisma w sprawie Nagród Prezydenta Miasta Szczecin (załącznik nr 1 do protokołu).

Komisja wytypowała radnego Marka Chabiora do pracy w Komisji Nagród Prezydenta Miasta Szczecin.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/05/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/07/24 12:05:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/07/24 12:05:20 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/07 11:53:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/07 11:42:21 nowa pozycja