Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.14.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 12 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 15/2019; 16/2019 - WZiON
4. Zaopiniowanie wniosków w sprawie wynajmu lokali komunalnych dla nauczycieli akademickich Akademii Sztuki w Szczecinie (ZBiLK).
5. Zapoznanie się z korespondencją.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski poinformował zebranych, iż do Komisji wpłynął wykaz nieruchomości dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami szkolnymi, położonej przy ul. Budziszyńskiej. Zaproponował, aby wprowadzić go do porządku obrad w punkcie 4. Pozostałe punkty renumerować.

Komisja w wyniku głosowania: za-7; przeciw-0; wstrzym.-0 przyjęła zmianę porządku obrad.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 17 kwietnia 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-8; przeciw-0; wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 22 maja 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-7; przeciw-0; wstrzym.-1.

Protokół z posiedzenia w dniu 5 czerwca 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-8; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 15/2019; 16/2019 - WZiON


Wykaz nieruchomości: 15/2019 (znak: WZiON-I.6840.247.2017.SS, UNP: 77525/WZiON/-XIV/17) - (zał. 3). Wprowadzenia dokonała Sylwia Jakubik – Podolska Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 16/2019 (znak: WZiON-I.6840.15.2018.DA, UNP: 6536/WZiON/-XIV/18) - (zał. 4). Wprowadzenia dokonała Sylwia Jakubik – Podolska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazu nieruchomości: 6/DDG/ZBiLK/2019 - ZBiLK


 

Wprowadzenia dokonał Jarosław Woźniak Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych zgodnie ze złożonym wykazem (znak: ZBiLK.DDG.4142.94.2019.AF – zał.5). Powiedział, że wykaz dotyczy oddania w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkami szkolnymi, dla wyłonionego w ramach postępowania konkursowego Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 76, jako podmiotu do prowadzenia publicznej szkoły podstawowej w majątku Gminy. Dodał, że należy uregulować stan prawny dot. użyczenia gruntu. W wymaganiach konkursowych jest wskazanie, aby opinię wydała Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa RM oraz Komisja ds. Edukacji RM.

Radna Renata Łażewska uczestniczyła w konkursie na wyłonienie podmiotu prowadzącego placówkę. CEASK zgłosił się jako jedyny podmiot, który będzie prowadził w tym miejscu publiczną szkołę podstawową. Dodała, że Komisja ds. Edukacji RM w dniu dzisiejszym również wyda opinię w tej sprawie.

Radny Mirosław Żylik zapytał co stanie się z mieniem placówki.

Iwona Portykus Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty odpowiedziała, że mienie w znacznej większości przejmuje SP 20.

Radny Łukasz Kadłubowski zapytał czy po okresie użyczenia na 10 lat podmiot będzie miał prawo pierwokupu.

Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że nie, ponieważ forma władania – użyczenie zabezpiecza interes Miasta.

Wobec powyższego Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 5.
Zaopiniowanie wniosków w sprawie wynajmu lokali komunalnych dla nauczycieli akademickich Akademii Sztuki w Szczecinie (ZBiLK).


Wprowadzenia dokonała Beata Forkasiewicz Kierownik Działu Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych zgodnie ze złożonym wnioskiem (znak: ZBiLK.DGLM.5601.1.2019.HS – zał.6).

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek dla następujących osób:

  1. dr Helenę Zubanowić – Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-2, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała wniosek.
  2. dr Izabelę Plucińską – Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-2, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała wniosek.
  3. dra Daniela Rycharskiego – Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-2, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała wniosek.
  4. dra Jarosława Hulboja – Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-2, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała wniosek.


Ad. pkt. 6.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

  • Zał.6 informacja WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wielorodzinnej z dnia 20.05.2019 r. – ul. Cukrowa
  • Zał.7 informacja WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wielorodzinnej z dnia 27.05.2019 r. – ul. Marmurowa 12
  • Zał.8 Problem mieszkańców z drogą dojazdową do posesji i garaży przy ul. Filaretów.
  • Zał.9 umowy dzierżawy gruntu pod skatepark.
  • Zał.10 wnioskiem o sprzedaż garażu.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/07/05 10:35:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/07/05 10:35:19 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/12 11:38:37 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/06 14:53:09 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/06 14:52:22 nowa pozycja