Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.33.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 6 KWIETNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Zmiany w regulaminie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 04.03.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 15.02.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Zmiany w regulaminie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.


P. Jaskulski – Przewodniczący Komisji - przypomniał, że dwa ostatnie posiedzenia Komisji poświęcone były Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. Wstępne propozycje zmian w SBO, wynikające z tych  posiedzeń, zostały skierowane do Prezydenta Miasta. Zapytał, czy jest możliwe, aby proponowane zmiany wprowadzić od edycji 2022 roku?

D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśnił, że ze względu na harmonogram SBO i przebieg procesu zmiany procedury, nie jest możliwe dokonanie zmian w proponowanym terminie. Przypomniał, że celem operacyjnym jest coroczne głosowanie nad kolejną edycją, co wymaga kilkumiesięcznego procesu. Budżet bieżącego roku powinien już startować. Przyznał, że procedura, którą stosujemy, ma pewne wady, a propozycje Komisji odbiera jako próbę zmiany tej procedury. Przypomniał, że jakiekolwiek zmiany uchwały w tej sprawie, powinny być poddane konsultacjom społecznym. Zgodnie z obowiązującymi zapisami, trwają one 30 dni. Jeśli dziś zostanie przyjęte jakiekolwiek stanowisko Komisji, zostanie ono przeanalizowane, ew. wprowadzone zostaną do niego pewne modyfikacje. Szacunkowo potrzeba na to ok. 2 tygodni. Trzeba też uruchom oś służby prawne, co wymaga kolejnych 2 tygodni. W początkach maja można by wystąpić z wnioskiem do Prezydenta o zmianę uchwały. W tym momencie należy uruchomić procedurę konsultacyjną: ogłoszenie, 30 dni konsultacji i podsumowanie daje ok. 6 tygodni. W sprzyjających okolicznościach uchwała zostanie podjęta na sesji w czerwcu bądź w lipcu. Kolejny etap to procedura nadzorcza. Publikacja uchwały może nastąpić w sierpniu lub wrześniu i jest to proces, na który nie mamy wpływu. We wrześniu można by uruchomić procedurę. Nabór i analiza wniosków sprawiają, ze nie ma szans, aby zmieścić się z głosowaniem w roku 2021. W tym roku z ty nie zdążymy. „Z całą odpowiedzialnością za ten proces proszę o to, abyśmy opracowali wspólnie zmianę procedury SBO. Zrobili to gruntownie. Oznacza to, że procedurę tegoroczną przeprowadzimy na podstawie obowiązujących przepisów, a równolegle będziemy prowadzić prace nad zmianami uchwały w sprawie SBO”.

P. Jaskulski – zapytał, czy mamy harmonogram SBO na 2022 rok?

M. Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – powiedziała, że jesteśmy w bardzo zaawansowanej gotowości. Idealnym terminem na głosowanie jest wrzesień/ październik. Nabór projektów może się rozpocząć praktycznie natychmiast.

P. Jaskulski – podziękował za wyjaśnienia. Zapytał, czy Komisja wyraża zgodę na realizację harmonogramu zaproponowanego przez Prezydenta Wacinkiewicz i na to, by wnioski/ uwagi Komisji przekazać do zespołu roboczego?

M. Żylik- powiedział, że jest to bardzo dobra propozycja: równolegle prowadzić aktualną edycję SBO i prace nad nowymi zapisami SBO kolejnych edycji.

P. Jaskulski – przypomniał, że oprócz wniosków wypracowanych przez Komisję, do radnych wpłynęły także wnioski od mieszkańców. Zaproponował odrębne głosowanie nad każdym z nich.

1/ wniosek o przesunięcie głosowania na okres wakacyjny

W wyniku dyskusji radni postanowili rekomendować wrzesień jako termin głosowania.

Za – jednogłośnie

2/ wniosek o przyznanie mieszkańcom jednego głosu w każdej z kategorii lub 5 głosów bez podziału na kategorie

Postanowiono pozostawić ten temat do dyskusji na czas, kiedy znane będą nowe, doprecyzowane kategorie.

3/ wniosek o stworzenie odrębnej  kategorii „Zielonego Budżetu Obywatelskiego”

W dyskusji postanowiono rekomendować zmianę obszarów głosowania, podając jednocześnie przykładowe kategorie: mobilność, rewitalizacja, budżet dzielnicowy, budżet zielony>

Za – jednogłośnie

4/ wniosek o wpisanie  do procedury terminu ogłoszenia wyników (7 lub 14 dni od zakończenia głosowania)

Za – jednomyślnie

5/ wniosek dot. rezerwy przeznaczonej na poczet realizacji zadań: by nie przekraczała 1/5 środków przeznaczonych na dany obszar

Komisja proponuje, by Zespół Roboczy wypracował zasady dotyczące wydatkowania rezerwy tak, by dążyć do wyczerpania całkowicie dostępnej puli środków w danym obszarze, a jej budżet nie budził kontrowersji społecznych. Jednocześnie postanowiono rekomendować rozwiązanie polegające na przeznaczeniu niewykorzystanych środków na zadanie, które jest pierwsze na liście zadań, które nie są przeznaczone do realizacji (tzw. lucky loser – szczęśliwy przegrany).

Za – jednomyślnie

6/ wniosek dot. ustanowienia limitu projektów składanych przez jednego mieszkańca

Przeciw – jednomyślnie

7/ wniosek dot. realizacji zadań wyłącznie na terenach należących do Miasta Szczecin (wykluczenie spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot)

Za – 3

Wstrzym – 2

Przeciw – 3

Wniosek zaopiniowany negatywnie głosem Przewodniczącego Komisji.

7/ wniosek dot. większej decyzyjności Komisji Odwoławczych

Za – 6

Wstrzym – 0

Przeciw – 2

8/ wniosek dotyczący bardziej transparentnego procesu oceny kart projektów – stworzenia zakładki na stronie SBO i publikowania całej procedury oceny projektu

M. Błaszczak – powiedziała, że takie informacje są publiczne. Karty weryfikacyjne są upubliczniane na stronach internetowych, po zakończonym procesie weryfikacyjnym. Minimun ma 2 tygodnie przed głosowaniem są dostępne.

Radni odstąpili od głosowania powyższego wniosku uznając, że proces oceny projektów jest transparentny. Jednocześnie zaproponowali rozważenie publikacji informacji nt. oceny każdego projektu, w trakcie jej dokonywania.

9/ wniosek o uproszczenie procedury głosowania i wprowadzenie zasady 1 głos w jednej kategorii

Za uproszczeniem procedury – jednogłośnie

Wprowadzenie zasady 1 głos pozostaje do dyskusji w momencie podjęcia ew. decyzji o wprowadzeniu nowych kategorii. Dyskusji wymaga także kwestia korekty niektórych obszarów lokalnych oraz promocja SBO.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


M. Żylik – zaproponował pozytywne zaopiniowanie wniosku o upamiętnienie przez Miasto p. Olgierda Wacławika i przesłanie go do Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności (załącznik nr 3 do protokołu).

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. wniosek pozytywnie.

P. Jaskulski – zapoznał radnych z korespondencją, która wpłynęła do Komisji:

- pismo p. A. Radziwinowicza w spr. utworzenia Zielonego Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 4) – temat został omówiony podczas posiedzenia,

- pismo p. M. Gruszczyńskiego w spr. interpretacji uchwały Rady Miasta dot. SBO 2021 (załącznik nr 5) – pismo zostało przyjęte do wiadomości.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/03/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/06/02 09:32:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/06/02 09:32:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/16 10:42:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/03/30 08:30:29 nowa pozycja